Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Cyn i chi wneud cais am ganiatâd cynllunio

Dylech ystyried manteision cael cyngor arbenigol cyn cyflwyno eich cais cynllunio.

Er mwyn adlewyrchu’r cynnydd yn y costau sy’n gysylltiedig a darparu’r gwasanaeth bydd ffioedd yn cael eu codi ar gyfer rhai dosbarthiadau o Gyngor Cyn Cyflwyno Cais Cynllunio. Gweler y ddolen isod ar gyfer rhestr y ffioedd

Mae’n werth cael trafodaeth gynnar a deallus cyn gwneud cais hefyd i ddatrys unrhyw broblemau cyn gwneud y cais cynllunio ei hun.

Cymerwch ofal!

Os ydyw rhywun yn codi adeilad y mae angen caniatâd cynllunio iddo neu ganiatâd dan y rheoliadau adeiladu ac yn gwneud hynny heb gael caniatâd angenrheidiol yn y lle cyntaf mae’n bosib y bydd raid cywiro pethau yn hwyrach ymlaen, a gallai hynny fod yn drafferthus iawn ac yn eithriadol o gostus. Efallai y bydd raid dymchwel y gwaith adeiladu - yr enw ar y math hwn o weithredu yw “Gorfodaeth”.

Cyngor cynllunio cyffredinol

Mae cyngor cynllunio cyffredinol ar gael wrth ein desg groesawu yn y swyddfa gynllunio yn Llangefni rhwng 10.30am a 3pm Dydd Llun i Ddydd Gwener.

Fodd bynnag, os bydd arnoch angen siarad â rhywun ynghylch mater cynllunio penodol neu os dymunwch drafod eich anghenion tu allan i’r oriau hyn, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn gwneud trefniant. Yna gallwn sicrhau bod rhywun ar gael bydd yn gallu’ch cynghori, a lleihau unrhyw anhwylustod.

Efallai y bydd angen tâl am y cyngor hwn.

Sylwch fod cyngor Rheoli Adeiladu ar gael rhwng 8.45am a 5pm. 

Asiantiaid proffesiynol

Mae’n arfer cyffredin i benodi asiant proffesiynol i weithredu ar eich rhan. Bydd cyrff neu sefydliadau proffesiynol y cynllunwyr, y penseiri a’r syrfewyr siartredig i gyd yn cynhyrchu rhestri aelodau y gallwch ymgynghori â hwy os byddwch angen cyngor arbennig.

Tim Datblygiad

Rydym yn gweithredu cyfarfod rhyng-adrannol i gysidro bwriadau cyn rhoi i mewn am ganiatad. Mae’r tim datblygu yn cyfarfod pob bythefnos.

Cefnogi busnes

Os oes gan eich prosiect oblygiadau economaidd neu gyflogaeth eraill, mae modd gwneud trefniadau i chi gyfarfod cynghorwyr o Ganolfan Busnes Ynys Môn. Gallant gynorthwyo gyda chyngor ar gyfundrefnau grant, grantiau busnes, cronfeydd hyfforddiant, ac ati, all fod yn berthnasol i’ch prosiect. Am ragor o fanylion, cysylltwch â’r adran Economaidd.

Grantiau adnewyddu tai

Mae eich cais am grant i adnewyddu eich ty yn cael sylw yn yr Adran Dai. Fodd bynnag, efallai y bydd arnoch angen caniatâd cynllunio neu ganiatâd dan y rheoliadau adeiladu, neu efallai y bydd arnoch angen caniatâd dan y ddwy system. Chwi sy’n gyfrifol am benderfynu pa un ai caniatâd cynllunio neu ganiatâd dan y rheoliadau adeiladu y mae arnoch ei angen a rhaid cael hwnnw cyn dechrau gweithio.

Cymorth Cynllunio Cymru

Mae Cymorth Cynllunio Cymru yn elusen annibynnol sy’n darparu cyngor a chefnogaeth ar holl agweddau cynllunio defnydd tir yng Nghymru.

Ewch i’r wefan neu ffoniwch y gwasanaeth llinell gymorth cynllunio ar 02920 625 000 am fwy o wybodaeth.

Cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd

Adran Datblygu Cynaliadwy
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn:Derbynfa: 01248 752428
Rheoli Adeiladu: 01248 752222
We welcpme calls in Welsh or English
Email:cynllunio@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 2 Chwef 2017 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?