Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Gwneud cais am ganiatâd cynllunio

Rydych wedi ystyried y materion sy’n effeithio ar y broses ddylunio ac wedi cael yr holl gyngor arbenigol angenrheidiol a rydych chi, neu eich asiant, yn barod i gyflwyno eich cais cynllunio.

Efallai y byddwch eisiau bod yn gymydog da a rhannu eich cynlluniau efo nhw gan fod y Gwasanaeth Cynllunio yn debygol o ymgynghori’n swyddogol â nhw ar y cais.

Y broses

Atodir diagram pdf ar waelod y dudalen hon. Mae’r diagram yn rhoi syniad i chi am y gwahanol gamau y bydd y cais yn mynd drwyddynt cyn i’r Cyngor wneud penderfyniad ar eich cais.

Sut mae gwneud cais am ganiatâd cynllunio? 

Daw caniatâd cynllunio oddi wrth yr Awdurdod Cynllunio Lleol trwy lenwi’r ffurflenni cais angenrheidiol. Mae’n bwysig sicrhau eich bod yn llenwi eich cais cynllunio’n gywir oherwydd, os nad yw’r wybodaeth fanwl ar y ffurflenni yn gywir, yna ni allwn ddechrau’r broses a bydd yn oedi’r penderfyniad. 

Bydd y rhestr adolygu ganlynol o gymorth:

  • cael y ffurflenni cais a darllen y ‘Nodiadau Cyfarwyddyd Ffurflenni Cynllunio Ynys Môn
  • llenwi rhannau perthnasol y ffurflenni’n llawn a chofio’u llofnodi a’u dyddio
  • cyflwyno nifer a math cywir y cynlluniau ategol. Dylai pob cais ddod gyda chynllun safle ar raddfa 1:2500 o leiaf a chynlluniau, trawsluniau a gweddluniau manwl, pan yn berthnasol
  • cwblhau ffurflen Dyluniad a Mynediad (ar gael isod)
  • talu’r tâl priodol (gweler isod)

Os ydych yn meddwl am gyflwyno ffurflenni cynllunio rydym yn awgrymu eich bod yn gwneud hynny trwy’r Porth Cynllunio - yno mae modd cwblhau’r holl broses ar-lein.  Mae dull o’r fath yn gyflymach i chi ond hefyd yn rhatach am nad oes raid darparu nifer o gopïau o’r cynlluniau nac o’r ffurflenni.  Un mantais arall yw y bydd gennych, dan y system newydd, drywydd archwilio o’r dyddiad cyflwyno oherwydd bod y manylion yn cael eu cadw yn y Porth Cynllunio.

Ffioedd

Mae’r ffioedd presennol wedi eu rhestru yn y pdf sydd ynghlwm yng ngwaelod y tudalen. Os oes gennych unrhyw amheuon ynglŷn â’r ffi gywir, cysylltwch  â’r adran, os gwelwch yn dda, gan na ellir gweithredu ar eich cais hyd y bo’r ffi gywir wedi ei derbyn.

Yn y Porth Cynllunio fe geir cyfrifiannell ffioedd ryngweithiol i’ch helpu ymhellach i ganfod y ffi gywir.

Tystysgrifau

Mae angen cyflwyno tystysgrifau sy’n cadarnhau manylion perchenogaeth ac os yw’r safle’n rhan o ddaliad amaethyddol.

Cydnabyddiaeth

Yn dilyn cyflwyno cais dilys byddwn yn cydnabod ei dderbyn ac yn rhoddi rhif cyfeirio unigryw i chwi.

Swyddog achos

Bydd eich cais yn cael ei roi i swyddog achos fydd yn gyfrifol am ddelio â’ch cais. Bydd ei identiti ef/hi yn cael ei arddangos ar y llythyr cydnabod. Gallwch gysylltu â’r swyddog hwn/hon i drafod sut y mae eich cais yn mynd yn ei blaen.

Sut rydym yn defnyddio eich manylion personol:

Mae’n ofynnol i’r cyngor hysbysu, yn ysgrifennedig deiliaid eiddo sy’n cael ei effeithio gan eich cynnig. Bydd hyn yn cynnwys eich cymdogion agos ac efallai deiliaid eiddo gyferbyn, neu thu cefn, i’ch eiddo.

Mae ffurflenni cais cynllunio yn ddogfennau cyhoeddus a mae yr holl wybodaeth sydd yn gynwysiedig ynddynt (gan gynnwys data bersonol fel eich enw a chyfeiriad) ar gael ar gyfer archwiliad cyhoeddus yn swyddfeydd y cyngor ac hefyd ar y wefan hon. Mae’n bosib felly bydd gwybodaeth bersonol yn cael ei ddatgelu i unrhyw berson, neu fudiad, gyda mynediad i’r rhyngrwyd yn fyd-eang.

Gellir ei datgelu i adrannau eraill o’r cyngor ac asiantaethau perthnasol eraill yn unol a chofrestriad y cyngor dan y Ddeddf Diogelu Data 1998.

Deddf Diogelu Data 1998: Cyngor Sir Ynys Môn yw’r rheolwr data at ddibenion y ddeddf.

Cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd

Adran Datblygu Cynaliadwy
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn:Derbynfa: 01248 752428
Rheoli Adeiladu: 01248 752222
We welcpme calls in Welsh or English
Email:cynllunio@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 12 Mai 2017 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?