Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Penderfyniadau cynllunio

Hysbysiadau Penderfyniad yw’r hysbysiad ffurfiol o’n penderfyniad ar gais. Mae hysbysiad o benderfyniad yn amlinellu i’r ymgeisydd os yw cais wedi cael ei ganiatáu neu ei wrthod.

Beth os nad ydw i’n cytuno â’r penderfyniad?

Mae gan pob ymgeisydd yr hawl i apelio i Arolygiaeth Gynllunio Llywodraeth yn erbyn naill ai wrthod caniatâd neu osod amodau. Mae nodiadau ar sut i apelio yn erbyn unrhyw benderfyniad yn cael eu cynnwys ar yr hysbysiad penderfyniad.

Yn achos caniatâd sydd wedi ei roi, mae’r hysbysiad o benderfyniad yn rhoi manylion am unrhyw amodau sydd wedi eu gosod.

Mewn achos lle mae caniatâd wedi ei wrthod, bydd yr Hysbysiad o Benderfyniad yn nodi’r rhesymau dros wrthod.

Yn aml, mae angen cymeradwyaethau eraill cyn y gall gwaith ddechrau, ee Rheoliadau Adeiladu. Os yw’r cymeradwyaethau hyn yn cyflwyno newidiadau sylweddol i gynllun efallai y bydd angen caniatâd cynllunio newydd.

Gweld Rhestrau Penderfyniadau Cynllunio

Gallwch weld neu lawrlwytho rhestrau o’r penderfyniadau ar ein gwefan. Mae’r rhestrau yn y llyw ar yr ochr dde yn benderfyniadau a ddirprwywyd i swyddogion.

Gall penderfyniadau ar geisiadau cynllunio eu cymeryd naill ai gan swyddogion neu gynghorwyr etholedig yng nghyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion, yn ddibynnol ar natur y cais. Am ragor o wybodaeth ar pwy sy’n gwneud y penderfyniadau a sut y maent yn cael eu gwneud dilynwch y dolenni isod.

Rydym yn darparu ffeil glywedol o thrafodion y Pwyllgor Gorchmynion a Chynllunio.

Cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd

Adran Datblygu Cynaliadwy
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn:Derbynfa: 01248 752428
Rheoli Adeiladu: 01248 752222
We welcpme calls in Welsh or English
Email:cynllunio@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 2 Gorff 2010 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?