Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Sylwch neu gwrthwynebu ar gais cynllunio

Mae’r gyfraith yn dweud fod yn rhaid i’r Cyngor Sir- fel yr Awdurdod Cynllunio Lleol - roi cyhoeddusrwydd i bob cais
am ganiatad cynllunio. Mae’r math a’r lefel o gyhoeddusrwydd yn dibynnu ar natur y bwriad yn y cais.

Yn gyffredinol, y mwya’ ydy’r datblygiad a fwriedir yna y mwya’ yw lefel y coheddusrwydd sydd ei angen. Mae
rheoliadau a chyngor o’r Swyddfa Gymreig yn rhoi manylion ar y math o gyhoeddusrwydd ac ymgynghori sydd ei angen.

Sut ‘alla’i ddarganfod os oes cais wedi ei wneud?

Mae yna nifer o ffyrdd o ddarganfod os oes cais cynllunio wedi ei wneud.

Mae rhestr wythnosol o’r ceisiadau sydd wedi eu derbyn gan Adran Gynllunio y Cyngor ar gael ar y safle hon ac yn cael eu cadw yn nerbynfa’r Adran. Y cyfeiriad yw Swyddfa’r Sir, Llangefni. Fe all unrhyw aelod o’r cyhoedd ymweld a’r dderbynfa i edrych ar y rhestr wythnosol yn ystod oriau agor arferol.

  • fe allwch fod wedi gweld hysbyseb o’r cais gan yr Adran Gynllunio mewn papur newydd lleol.
  • fe allwch fod wedi gweld rhybudd ar neu wrth ymyl safle’r cais.
  • fe allwch fod wedi derbyn llythyr gan yr Adran Gynllunio os yw safle’r cais yn ymylu neu’n agos i’ch eiddo chi.

Pa bynnag ffordd y daw’r cais i’ch sylw, fe fydd yr hysbysiad yn cynnwys disgrifiad o safle’r cais, disgrifiad o’r bwriad a chyfeirnod yr Adran Gynllunio ar gyfer y cais.

Sut ‘alla’i wneud sylw?

Nid oes rhaid i chi wneud sylw os nad ydych eisiau. Mae hyn yn wir hyd yn oed os y cafoch lythyr gan yr Adran
Gynllunio. Fodd bynnag, mae gennych yr hawl i wneud sylwadau os ydych yn dymuno. Dylech nodi fod unrhyw sylwadau a wnewch yn mynd ar ffeil y cais.

Mae ffeil y cais yn ddogfen gyhoeddus ac mae hawl gan aelodau eraill o’r cyhoedd i’w archwilio a gweld unrhyw sylwadau a wnewch chi.

Os ydych eisiau gwneud sylwadau ar y cais, efallai y byddech eisiau gwneud y canlynol:

  • cymeryd y cyfle i edrych ar y cais. Mae ffeil y cais ar gael i’w gweld yn yr Adran Gynllunio yn ystod oriau gwaith arferol. Gwnewch nodyn o fanylion y cais gan gynnwys y cyfeirnod a ffoniwch yr Adran o flaen llaw i sicrhau y bydd y ffeil ar gael i arbed siwrne ofer. Fe fydd y cais ysgrifenedig ar y ffeil yn ogystal a map a chynlluniau. Efallai y bydd sylwadau gan bartion eraill ar y ffeil yn barod.
  • gwnewch eich sylwadau mewn ysgrifen. Nodwch gyfeirnod y cais ar eich llythyr. Cyfeiriwch eich
  • llythyr i: Pennaeth Gwasanaethau Cynllunio, Adran Gynllunio, Cyngor Sir Ynys Mon, Swyddfa’r Sir, Llangefni, Ynys Mon, LL77 7TW.
  • ceisiwch wneud eich sylwadau mor fuan ag sy’n bosib’. Er y cewch wneud eich sylwadau ar unrhyw
  • adeg, mae’n haws eu asesu fel rhan o’r cais os y cawn eu gwneud yn fuan.
  • mae’n rhaid dyfarnu ceisiadau cynllunio ar seiliau cynllunio yn unig gan dalu sylw i faterion cynllunio. Felly, mae’n rhaid i’ch sylwadau fod ar ‘faterion cynllunio’. Mater cynllunio yw ystyriaeth sy’n deillio o ddefnydd y tir.

Beth ddigwyddith ar ol i mi wneud sylwadau?

Fe fydd y swyddog cynllunio sy’n delio a’r cais yn talu sylw i’r hyn a ddywedir ynghyd a phob sylwadau perthnasol eraill, polisiau a phob mater cynllunio perthnasol arall. Nid oes adnoddau digonol gan y Gwasanaeth Cynllunio i fynd i drafodaeth ynghylch cryfderau/gwendidau’r cais. Rhoddir sylw i’r holl ystyriaethau yn adroddiad y swyddog.

Mae’r rhan fwyaf o benderfyniadau yn cael eu gwneud gan swyddogion o dan bwerau dirprwyedig. Fe fydd adroddiad yn crynhoi y penderfyniad a’r rhesymau drosto ac fe fydd rhybudd o’r penderfyniad yn cael ei yrru i’r ymgeisydd.

Os yw’r Pwyllgor Cynllunio yn gwneud y penderfyniad, fe fydd adroddiad cyhoeddus i’r cyfarfod ble y bydd Cynghorwyr ar y Pwyllgor yn ystyried a dyfarnu’r cais. Fe fydd yr adroddiad yn rhoi crynodeb o’r sylwadau a dderbynwyd. Yn y ddau achos, fe gewch edrych ar ffeil y cais i weld beth a benderfynwyd a beth oedd y materion cynllunio perthnasol ar gyfer dod i’r penderfyniad yna.

Safleoedd gwe defnyddiol

www.ynysmon.gov.uk
www.planningportal.gov.uk
www.wales.gov.uk
www.planningofficers.org.uk “Cynllunio mewn Partneriaeth

Cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd

Adran Datblygu Cynaliadwy
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn:Derbynfa: 01248 752428
Rheoli Adeiladu: 01248 752222
We welcpme calls in Welsh or English
Email:cynllunio@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 4 Tach 2008 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?