Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Gweithdrefn gwynion y gwasanaethau cymdeithasol i oedolion a phlant

Cwynion a sylwadau – sut i leisio’ch barn

Os nad ydych yn hapus gyda’ch gwasanaethau cymdeithasol, mae gennych hawl i gyflwyno sylwadau neu gwyno.

Rydym yn anelu tuag at safonau uchel ond weithiau nid yw pethau’n mynd fel y dylent. Os na fyddwch yn rhoi gwybod i ni, ni fyddwn yn ymwybodol eich bod yn anhapus. Os ydych yn cysylltu â ni, byddwn yn gallu gweithio gyda chi i unioni pethau cyn gynted â phosibl.

Mae’r daflen hon yn esbonio sut y byddwn yn ymdrin â’ch cwyn gyda’ch help chi a help y staff sy’n gweithio gyda chi. Mae Rheoliadau a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru yn dweud wrthym sut y mae’n rhaid i ni ymdrin â chwynion.

Gallwch wneud sylw neu gŵyn ar y ffôn, trwy e-bost neu mewn llythyr trwy gysylltu â’r Swyddog Cwynion Dynodedig:

Swyddog Cwynion Penodedig
Gwasanaethau Cymdeithasol,
Adran Cymuned
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd Y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn LL77 7TW

Ffôn: 01248 752 717

Ebost: cwyniongwascym@ynysmon.gov.uk

Gofal am eich gwybodaeth bersonol

Pe baech yn gwneud cwyn, byddem yn parchu eich hawl i gyfrinachedd. Er y bydd angen i ni rannu’r wybodaeth a ddarparwch gydag eraill a fydd yn ymdrin â’ch cwyn. Ni wnawn hyn oni bai ei fod yn angenrheidiol. 

Camau i’r Broses Gwynion

Dyma’r camau i’r broses gwynion:

Mae hawl gan yr achwynwyr i gysylltu â’r Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghymru os ydynt yn parhau i fod yn anfodlon ar ôl derbyn ymateb ymchwiliad Cam 2.

Ymchwiliadau Cydamserol

Pan fo materion yn cael eu hystyried ar yr un pryd, efallai y bydd yn rhaid oedi cyn rhoi sylw i’ch cwyn hyd nes y bo’r gweithgareddau cydamserol wedi eu cwblhau. Gallai’r gweithgareddau hyn gynnwys gweithgareddau cyfreithiol, disgyblu, ymchwiliadau diogelu plant neu ddiogelu oedolion (POVA).

Os mai dyma’r achos, byddwn yn eich hysbysu ac yn rhoi’r rhesymau pam na allwn ystyried eich cwyn o dan y weithdrefn gwynion Gwasanaethau Cymdeithasol ar y pryd.

Mewn achosion o’r fath, fe allwch os ydych yn dymuno, ailgyflwyno eich cwyn wedi i’r broses o ystyried cwynion ar y cyd gael ei chwblhau.

Os nad ydych yn dymuno cwyno am wasanaeth a dderbyniwyd gan ddefnyddiwr gwasanaethau cymdeithasol, neu os dymunwch gwyno i adran arall, defnyddiwch ein Gweithdrefn Cwyno Corfforaethol.

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 26 Mai 2017 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?