Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Rhoi cyfle i denantiaid Ynys Môn chwarae eu rhan

Mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi cynhyrchu Strategaeth Leol ar gyfer Cyfranogiad Tenantiaid yn dilyn ymgynghoriad ddiwedd 2011.

Mae’r Strategaeth yn tanlinellu’r rôl sydd gan denantiaid o ran penderfyniadau am eu cartrefi.  Drwy ei gynllun gweithredu, mae hefyd yn dangos sut y bydd y Cyngor yn gwella cyfranogiad pobl leol o ran y penderfyniadau sydd effeithio’i bywydau pob dydd a’u cymunedau.

Wrth gynllunio’r strategaeth, rhoddodd y Cyngor sylw i farn, syniadau a blaenoriaethau tenantiaid, staff a chynghorwyr lleol.

Mae’r Strategaeth yn tanlinellu’r linc rhwng cyfranogiad tenantiaid a strategaethau eraill y Cyngor, o’r Strategaeth Gymunedol, sy’n ceisio cynyddu cyfranogiad pobl leol mewn penderfyniadau sy’n effeithio’i bywyd pob dydd a’u cymunedau, i’r Strategaeth Tai Lleol sy’n ceisio sicrhau cymaint â phosib o gyfranogiad gan ddefnyddwyr wrth reoli tai.  Mae’r Strategaeth Leol ar gyfer Cyfranogiad Tenantiaid hefyd yn bwydo i mewn i broses ymgysylltu’r Cyngor yn ei gyfanrwydd.

Meddai Heulwen Roberts, Rheolwr Gwasanaethau Tai, “Rydym wedi gwneud cynnydd sylweddol o ran hyrwyddo a chefnogi cyfranogiad tenantiaid dros y blynyddoedd diwethaf, ond mae’n broses sy’n esblygu. Wrth roi ein hail Strategaeth Cyfranogi at ei gilydd, rydym wedi achub ar y cyfle i adolygu, gyda thenantiaid a staff, ein cyflawniadau ers 2008 ac wedi adnabod mannau ble byddai’n bosib cydweithio i wneud rhagor o welliannau dros y tair blynedd nesaf.”

Roedd tenantiaid yn hapus gyda nifer o weithgareddau gan gynnwys newyddlenni, pamffledi, taflenni gwybodaeth, a’r siarter gofal cwsmer, arolygon barn a diwrnodau agored/sioeau teithio. Serch hynny, adnabuwyd nifer o welliannau gan gynnwys rhagor o gefnogaeth a chyfranogiad gan denantiaid i ddadansoddiad cryf o gwynion, awgrymiadau a holiaduron fel ffynhonnell gwybodaeth ar ansawdd y gwasanaeth.

Ychwanegodd Heulwen Roberts, “Cydweithio gyda’n tenantiaid yw un o’n blaenoriaethau mwyaf. Mae hyn yn bwysig o ran darganfod ble orau i wario’r arian a sut y gallwn wneud gwahaniaeth go iawn i’w bobl yr ydym yma i’w helpu. Yn fuan, byddwn yn anfon holiadur i’n holl denantiaid i geisio derbyn adborth ar y gwasanaeth y maent yn ei dderbyn gan y Gwasanaeth Tai.”

I dderbyn copi o Strategaeth Leol ar gyfer Cyfranogiad Tenantiaid Ynys Môn, cysylltwch â’r Swyddog Cyfranogiad Tenantiaid ar 01248 752166 neu anfonwch e-bost i tenant@ynysmon.gov.uk neu lawrlwythwch y ddogfen o’r safle we.

Cysylltwch â Swyddfa'r Wasg

Swyddfa'r Wasg
Swyddfa'r Prif Weithredwr
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752128
Ebost: cyfathrebu@ynysmon.gov.uk

Diweddariad diwethaf: 7 Maw 2012 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?