Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Ailgylchwyr Môn yn arwain y ffordd yng Nghymru

Mae Ynys Môn nawr yn arwain y ffordd drwy Gymru pan ddaw i ailgylchu.

Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod nifer o dargedau ailgylchu statudol a heriol ar gyfer awdurdodau lleol – gan gynnwys yr angen i ailgylchu 70% o’u gwastraff erbyn 2024-25.

Mae’r data diweddaraf ynghylch perfformiad ailgylchu a gyhoeddwyd ddoe (Dydd Mercher, Hydref 17eg) yn dangos bod Môn eisoes wedi cyrraedd y targed yma gyda 72.2% o’i wastraff unai’n cael ei ail-ddefnyddio, ail-gylchu neu gompostio; ac erbyn hyn yr Ynys sydd â’r gyfradd ail-gylchu uchaf allan o’r holl 22 awdurdod lleol yng Nghymru (2017-18)

Dywedodd Pennaeth Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo dros dro’r Cyngor Sir, Huw Percy, “Mae hyn yn newyddion gwych ac yn llwyddiant sylweddol i Ynys Môn. Rydym yn falch o gael ein hystyried fel awdurdod sy’n perfformio’n dda gan Lywodraeth Cymru. Er ein bod eisoes wedi pasio’r gyfradd ail-gylchu o 70%, ar gyfer awdurdodau lleol yng Nghymru, byddwn yn parhau i weithio i gynnal ein safonau uchel a gwelliannau.”

Mae gwagio’r biniau du bob tair wythnos a chyflwyno’r system troli-bocs newydd ym mis Hydref 2016 wedi arwain at gynnydd sylweddol yn y lefelau ailgylchu ar hyd a lled y sir.

Mae codi am finiau gwastraff gweddilliol du; gosod cyfyngiadau ar faint y trelars a gaiff fynd i’r canolfannau ailgylchu gwastraff domestig; a darparu casgliadau gwastraff gwyrdd hefyd wedi helpu’r achos.

Mae addysg hefyd yn parhau i chwarae rôl bwysig gyda staff yn monitro gwasanaethau gwastraff yn gyson ac yn trafod gyda phreswylwyr.

Cafodd trigolion Ynys Môn eu canmol gan y deilydd portffolio Gwastraff, y Cynghorydd Bob Parry, am ddangos ymrwymiad gwirioneddol tuag at ailgylchu.

Ychwanegodd. “Rydym yn hynod falch o’n hymdrechion yma ar Ynys Môn mewn perthynas ag ailgylchu ac mae’r data perfformiad yma’n cadarnhau mai ni yw’r ailgylchwyr gorau yng Nghymru. Rydym yn ddiolchgar am y gefnogaeth a gafwyd gan drigolion a chymunedau Môn, a hefyd i’n contractwr casglu gwastraff, Biffa. Mae ymdrechion ail-gylchu’r Ynys yn helpu i warchod yr amgylchedd; a drwy gwrdd â’n targedau rydym hefyd yn osgoi cosbau ariannol a fyddai’n golygu cost ychwanegol i’r trethdalwyr yn y pendraw.”

Cafodd Gweinidog yr Amgylchedd, Hannah Blythyn, ddysgu mwy am ymdrechion ail-gylchu Môn yn ystod ymweliad diweddar i Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Domestig yng Ngwalchmai.

Dywedodd y Gweinidog, “Pan sefydlwyd Cynulliad Cymru ym 1999, dim ond 5% oedd ein cyfradd ailgylchu yng Nghymru. Erbyn hyn, nid yn unig yw Cymru yn gyntaf yn y DU o ran ailgylchu, rydym yn un o brif wledydd ail-gylchu’r Byd.”

“Mae’n wych clywed bod Ynys Môn eisoes wedi cyrraedd targed ailgylchu 2025. Mae hyn yn deyrnged i bobl Môn, sydd wir wedi mynd i’r afael â’r angen i leihau gwastraff. Mae hyn yn hanfodol os ydym am sicrhau amgylchedd iach ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.”

Diwedd 18.10.18

 

Cysylltwch â Swyddfa'r Wasg

Swyddfa'r Wasg
Swyddfa'r Prif Weithredwr
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752128
We welcome calls in Welsh and English
Ebost: cyfathrebu@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 18 Hyd 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?