Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn yn helpu cymunedau i arloesi

Bydd Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn yn cyfrannu arian cyfatebol pwysig er mwyni sicrhau cyfanswm o £3.2 miliwn i gymunedau ar Ynys Môn dros y tair blynedd nesaf.

Mae cynllun Arloesi Môn, wedi ei redeg gan Menter Môn, yn cefnogi ymatebion arloesol i amrywiol heriau sy’n wynebu cymunedau ar yr ynys. Ers i’r cynllun ddechrau yn 2015, mae prosiectau wedi cynnwys Awyr Dywyll Ynys Môn sy’n ceisio gwneud y gorau o botensial gwylio sêr ar yr ynys; Byw a Bod, sy’n hyrwyddo cyfleoedd mewn gyrfa yn y sector digidol i bobl ifanc; ac yn ddiweddar, Creu Gofod sydd wedi gweithio gyda llyfrgelloedd i ganfod gwasanaethau a modelau cyflenwi newydd.

Ym mis Chwefror eleni, cytunodd Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn i gyfrannu £191,000 yn ychwanegol, gan ddod â’u cyfraniad i £521,000 dros oes y prosiect.

Esboniodd Cadeirydd Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn, Trefor Lloyd Hughes: “Mae cynllun Arloesi Môn yn atgyfnerthu nodau’r Ymddiriedolaeth a bydd o fudd i gymunedau ar Ynys Môn. Rydym yn falch bod ein cyfraniad wedi galluogi Menter Môn i ddenu £2.7 miliwn yn ychwanegol i’r ardal, a pharhau â’u gwaith pwysig yma ar yr ynys.”

Yn ogystal â rhedeg prosiectau yn uniongyrchol, mae Menter Môn hefyd wedi cytuno i ddyrannu £250,000 i grwpiau cymunedol gynnal eu prosiectau eu hunain hyd at werth o £10,000 yr un. Y bwriad yw bod y prosiectau hyn yn cyd-fynd â Chynllun Strategol Ynys Môn, a gall gynnwys y canlynol:

  • Ychwanegu gwerth at adnodd naturiol a threftadaeth trwy ddarparu deunyddiau dehongli
  • Cefnogi partneriaethau busnes lleol i ddatblygu mentrau marchnata cyd
  • Cefnogi hybiau cymunedol i ddarparu gwasanaethau lleol
  • Treialu offer arbed ynni mewn adeiladau sy’n eiddo i’r gymuned
  • Darparu cymorth arbenigol a threialu cyfarpar i leihau allgáu digidol 

Esboniodd Dafydd Gruffydd, Rheolwr Gyfarwyddwr Menter Môn, “Rydym yn chwilio am syniadau arloesol gan grwpiau cymunedol neu bartneriaethau lleol i ymateb i rai o’r heriau a wynebir ar Ynys Môn. Nid grant yw hwn, ond yn hytrach cyllid i gefnogi dulliau newydd lle gellir dysgu a rhannu gwersi â chymunedau eraill ar yr ynys.”

Derbyniodd prosiect Arloesi Môn gyllid trwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru. 

Am ragor o wybodaeth am brosiect Arloesi Môn ac i dderbyn ffurflenni cais, cysylltwch ag Eifion Jones ar eifion@mentermon.com

Diwedd 10.05.2018

Cysylltwch â Swyddfa'r Wasg

Swyddfa'r Wasg
Swyddfa'r Prif Weithredwr
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752128
We welcome calls in Welsh and English
Ebost: cyfathrebu@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 10 Mai 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?