Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Cymunedau’n helpu i redeg eu llyfrgell leol

Bydd Gwasanaethau Llyfrgell ym Miwmares, Cemaes a Rhosneigr yn cael eu rhedeg mewn partneriaeth â’r gymuned leol o’r haf hwn ymlaen.

word cloud

 

Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd Ynys Môn wedi dod i gytundeb â Chanolfan Biwmares a Chyngor Cymuned Llanfaelog er mwyn sicrhau bod gwasanaethau llyfrgell leol yn parhau.

Mae’r ddau wedi sicrhau prydlesi hirdymor a byddant yn gyfrifol am gostau rhedeg eu hadeiladau perthnasol. Bydd oriau craidd llyfrgelloedd yn parhau i gael eu darparu gan y Cyngor Sir ond bellach, bydd modd defnyddio’r adeiladau i ddibenion cymunedol neu fusnes arall.

Mae Cyfeillion Llyfrgell Cemaes hefyd wedi sicrhau cyllid er mwyn cadw’r llyfrgell ar agor am 12 mis.

Bydd gwasanaethau symudol rheolaidd yn dod yn lle’r llyfrgelloedd ym Moelfre a Niwbwrch ar ôl i fentrau partneriaeth debyg fethu. Bydd y ddwy lyfrgell yn cau ar 29 Mehefin 2018.

Mae’r newidiadau hyn yn ffurfio rhan o Strategaeth Gwasanaeth Llyfrgelloedd newydd y Cyngor ar gyfer 2017-2022 ac sydd bellach yn cael ei weithredu ar ôl i’r Pwyllgor Gwaith ei fabwysiadu ym mis Rhagfyr.

Dywedodd y Cynghorydd Meirion Jones, Deilydd Portffolio Addysg, Llyfrgelloedd, Diwylliant ac Ieuenctid, “Bydd y Cyngor Sir yn dal i ddarparu gwasanaeth llyfrgelloedd statudol effeithlon ond oherwydd pwysau ariannol sylweddol doedd dim modd i ni allu parhau i fforddio rhedeg y gwasanaeth llyfrgelloedd fel ag yr oedd.”

“Mae Ynys Môn wedi gweld newid yn y ffordd y bydd pobl yn defnyddio llyfrgelloedd gyda gostyngiad cyffredinol yn nifer yr ymweliadau a nifer yr eitemau sy’n cael eu benthyg a hynny o ganlyniad i ddatblygiadau technolegol o bosib.”

“Fodd bynnag, dangosodd ein hymgynghoriad cyhoeddus yn glir bod pobl eisiau diogelu’r hawl i fenthyg llyfrau, darpariaeth TGCh, canolbwyntio ar helpu plant, pobl ifanc ac oedolion i wella sgiliau ac i ddysgu a’r gallu i lyfrgelloedd weithredu fel hybiau cymunedol. Rydym wedi gwneud ein gorau glas i geisio cyflawni’r dyheadau hyn.”

Ychwanegodd y Cyng Jones, “Rydw i’n falch iawn bod cytundeb cadarnhaol wedi’i sicrhau ym Miwmares, Cemaes a Rhosneigr. Cau unrhyw lyfrgell oedd y cam olaf yr oeddem yn dymuno’i gymryd ac mae’n bechod na lwyddodd ein hymdrechion ym Moelfre a Niwbwrch. Fodd bynnag, rydym yn parhau i fod wedi ymrwymo i sicrhau gwasanaethau llyfrgell ar draws yr Ynys, a bydd dwy gymuned yma’n cael eu hychwanegu at ein gwasanaeth llyfrgell symudol bresennol.”

Roedd risg i Lyfrgelloedd Biwmares, Cemaes, Moelfre, Niwbwrch a Rhosneigr gan mai nhw oedd â’r nifer isaf o ymweliadau blynyddol, benthyciadau a sesiynau cyfrifiadurol. Gweithiodd swyddogion y Cyngor â grwpiau a sefydliadau lleol yn y cymunedau hyn mewn ymgais i sicrhau eu cefnogaeth wrth redeg adeiladau’r llyfrgelloedd yn y dyfodol.

Diwedd 13.6.18

 

Cysylltwch â Swyddfa'r Wasg

Swyddfa'r Wasg
Swyddfa'r Prif Weithredwr
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752128
We welcome calls in Welsh and English
Ebost: cyfathrebu@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 13 Meh 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?