Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Adborth y cyhoedd yn ‘allweddol’ i fuddsoddiad hamdden

Bydd adborth y cyhoedd yn chwarae rôl allweddol wrth i Ynys Môn ystyried sut y bydd canolfannau hamdden a chyfleusterau chwaraeon yn gwella lles i’r dyfodol.

Mae’r Cyngor Sir wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus gyda’r nod o greu gwell dealltwriaeth o anghenion y gymuned leol mewn perthynas â chwaraeon a hamdden.

Mae angen adborth gan ddefnyddwyr a rhai nad ydynt yn ddefnyddwyr, o bob oed, wrth i’r Cyngor edrych i lunio gweledigaeth hirdymor a fydd yn ysbrydoli cymunedau lleol newydd i fod yn fwy actif ac yn iachach.

Mae’r pedair canolfan hamdden yn Amlwch, Llangefni, Caergybi a Phorthaethwy yn ganolog i’r ddarpariaeth hamdden ar Ynys Môn.

Eglurodd y Rheolwr Masnachol Hamdden, Gerallt Roberts, “Mae hwn yn gyfle pwysig i bobl gyfrannu at gynlluniau buddsoddi’r dyfodol. Hoffem weld buddsoddiad yng nghanolfannau hamdden yr Ynys a’r cyfleusterau chwaraeon yn ystod y blynyddoedd nesaf er mwyn iddynt alluogi cymunedau i ddod yn fwy actif ac yn iachach.”

“Mae’r ymgynghoriad cyhoeddus newydd yma’n ffurfio rhan o adolygiad hamdden ehangach a fydd yn ein helpu ni i ddeall mwy am anghenion lleol yn bresennol, a fydd yn allweddol os ydym hefyd am fodloni gofynion y dyfodol.”

Fel gwasanaeth anstatudol (un nad oes rhaid i’r Cyngor Sir ei ddarparu), mae Hamdden wedi wynebu 60% o doriad yn ei gyllideb dros y tair blynedd diwethaf. Mae hyn wedi golygu peth darpariaeth wedi gorfod dod i ben, gan gynnwys cwrs golff Llangefni.

Fodd bynnag, mae newid dull rheolaeth, gwella gwasanaeth i gwsmeriaid, a buddsoddiad adnoddau prin dros y blynyddoedd diwethaf wedi helpu i ddiogelu canolfannau hamdden yn Amlwch, Llangefni a Chaergybi fel asedau craidd.

Dywedodd y deilydd portffolio Datblygu’r Economi a Phrosiectau Mawr, y Cynghorydd Carwyn Jones, “Dros y blynyddoedd diwethaf, mae’r Cyngor Sir wedi ymateb yn gadarnhaol i’r heriau sy’n wynebu’r gwasanaeth hamdden. Mae hyn wedi cynnwys blaenoriaethu ein canolfannau hamdden, gweithio gyda chymunedau, buddsoddi lle bo hynny’n bosibl a datblygu gwasanaeth mwy modern, sy’n canolbwyntio ar y cwsmer ac sy’n sicrhau’r incwm gorau posibl.”

Ychwanegodd, “Rydym yn edrych i’r dyfodol ac rwy’n annog yr holl drigolion i chwarae eu rhan wrth ein helpu ni i lunio dyfodol ein cyfleusterau a darpariaeth hamdden. Bydd hyn yn ein helpu ni i sicrhau ei fod yn chwarae rôl allweddol yn iechyd y gymuned, yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.”

Mae arolwg ar gael ar-lein a bydd copïau caled hefyd ar gael yn ein canolfannau hamdden. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn sylwadau fydd Ionawr 4ydd 2019.

Diwedd 4.12.18

 

Cysylltwch â Swyddfa'r Wasg

Swyddfa'r Wasg
Swyddfa'r Prif Weithredwr
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752128
We welcome calls in Welsh and English
Ebost: cyfathrebu@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 4 Rhag 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?