Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Cynllun lliniaru llifogydd o bwys ar fin cychwyn

Bydd cynllun newydd werth £1.6m i atgyfnerthu amddiffyniad Biwmares rhag llifogydd yn cychwyn ym mis Ionawr 2019.

Mae’r Cyngor Sir wedi gweithio gyda’r gymuned leol er mwyn ceisio datrys y broblem o lifogydd parhaus ac wedi sicrhau nawdd sylweddol gan Lywodraeth Cymru yn ddiweddar.

Bydd y cynllun lliniaru llifogydd yma’n cynnig amddiffyniad hanfodol ar gyfer cartrefi a busnesau sydd eisoes wedi dioddef yn sgil glaw trwm a effeithiodd y dref glan môr.

Bydd y cynllun yn para chwe mis gyda’r prif gontractwr, Dawnus, yn ymgymryd â’r gwaith yn y dref mewn dau ran:

  • Mae Rhan 1 o’r gwaith yn cynnwys gosod dwy beipen 1500mm mewn diamedr drwy Castle Meadow ac ar draws y B5109 gyda’r arllwysfa wrth y wal fôr.
  •  Mae Rhan 2 yn cynnwys gosod peipiau draeniad dŵr wyneb yn Stryd Stanley, Maes Hyfryd a Stryd Wexham a fydd yn golygu angen i gau’r stryd ar gyfer rhai elfennau o’r gwaith.

Dywedodd y deilydd portffolio Priffyrdd, Eiddo a Gwastraff, y Cynghorydd Bob Parry, “Mae tref Biwmares wedi dioddef llifogydd sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf ac mae digwyddiadau yn ymwneud â thywydd eithafol yn cynyddu.

“Rydym yn ddiolchgar i Lywodraeth Cymru am y cymorth cyllidol, sydd wedi cael arian cyfatebol drwy gyfraniad gan y Cyngor Sir. Bydd y cynllun newydd mawr yma’n ychwanegu at waith blaenorol wnaethpwyd yn ac o gwmpas y dref.”

Ychwanegodd, “Rydym hefyd wedi bod yn llwyddiannus yn sicrhau arian i gynnal astudiaethau ymchwilio llifogydd yn Llanfairpwll, Porthaethwy, Y Fali a Chaergybi. Rydym hefyd yn parhau i gydweithio’n agos â Chyfoeth Naturiol Cymru a Dŵr Cymru er mwyn ymchwilio i broblemau llifogydd a datblygu datrysiadau tymor hir yn ardaloedd Llangefni a Dwyran. Mae cynlluniau ar raddfa lai hefyd wedi eu datblygu ar gyfer Pentraeth a Llansadwrn.”

Bydd y gwaith yn cael ei wneud yn ystod misoedd tawelach y flwyddyn ar ôl y Nadolig er mwyn lleihau unrhyw aflonyddwch ac effaith ar y diwydiant twristiaeth. Bydd gwaith yn dechrau ym mis Ionawr, 2019 ac yn debygol o orffen canol mis Mehefin. Er y bydd ychydig o aflonyddwch yn debygol, bydd trigolion a busnesau yn elwa o’r cynllun yn yr hirdymor.

Mae’r cynllun wedi derbyn cefnogaeth cynghorwyr sir ardal Seiriol, Carwyn Jones, Lewis Davies ac Alun Roberts. Dywedodd y tri, “Rydym yn hynod o ddiolchgar i Wasanaeth Priffyrdd Môn ac i Lywodraeth Cymru am y cyllid er mwyn gallu lliniaru’r risg o lifogydd i drigolion a busnesau ym Miwmares a rhannau erail o’r Ynys.”

“Fel aelodau lleol, rydym yn ymwybodol iawn o’r difrod sydd wedi ei achosi yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Bydd y cynllun yma, felly, yn hanfodol er mwyn gallu amddiffyn trigolion a busnesau Biwmares ac er mwyn sicrhau ei economi a’i bwysigrwydd hanesyddol.”

Bydd maes parcio’r Castell ar gau o Ionawr 7fed 2019. Ceir mynediad parhaol i’r rhandiroedd ac mae’r Cyngor Sir yn cydweithio â Chyngor Tref Biwmares er mwyn ceisio sicrhau trefniadau parcio amgen addas ar gyfer bysiau.

Mae cynllun rheoli traffig manwl yn cael ei baratoi er mwyn lleihau unrhyw aflonyddwch tra’n parhau i sicrhau cynnydd amserol. Ceir rhagor o fanylion ar ôl cwblhau’r cynllun rheoli traffig.

Bydd angen cau Stryd Wexham, Maes Hyfryd a Stryd Stanley am gyfnodau; ac mae ffyrdd amgen eisoes wedi eu hysbysebu yn y papurau lleol. Fodd bynnag, mae croeso i’r cyhoedd gysylltu â’r Gwasanaeth Priffyrdd drwy e-bost: priffyrdd@ynysmon.gov.uk neu ffonio 01248 752300 os ydynt angen unrhyw wybodaeth bellach.

Diwedd 20.12.18

Cysylltwch â Swyddfa'r Wasg

Swyddfa'r Wasg
Swyddfa'r Prif Weithredwr
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752128
We welcome calls in Welsh and English
Ebost: cyfathrebu@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 20 Rhag 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?