Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Grŵp atal llifogydd newydd yn helpu pentref

Mae datblygu gwasanaeth rhybudd cynnar ymysg nifer o fesurau sydd wedi eu cymryd i helpu pentref ym Môn a effeithiwyd gan lifogydd y llynedd.

Arweiniodd glaw trwm a pharhaus at ddŵr ffo sylweddol a lefelau uchel o ddŵr yn yr Afon Braint a Rhyd y Fali yn Nwyran yn ystod Tachwedd 2017. Fe achosodd hyn lifogydd yn rhan o’r pentref.

Mae’r Grŵp Partneriaeth Llifogydd newydd wedi gweld cydweithwyr o Gyngor Sir Ynys Môn, Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) a Dŵr Cymru yn ymuno gyda cynrychiolwyr y gymuned a chynghorwyr lleol er mwyn gwneud gwelliannau yn lleol a helpu’r eiddo hynny a effeithiwyd gan lifogydd.

Mae ymateb wedi’i chydlynu eisoes wedi sicrhau nifer o gamau positif gyda ffosydd ac afonydd yn cael eu clirio a charthffosydd cyhoeddus yn cael eu glanhau a thenantiaid yn cael eu darparu ag amddiffyniadau i’w heiddo.

Yn fwy diweddar, mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi lansio gwasanaeth rhybudd cynnar yn yr ardal, fel rhan o’u hymdrech i rybuddio trigolion am lefelau dwr uchel yn yr afonydd, a all beri risg o lifogydd i’w heiddo.

Mae aelodau o’r Grŵp Partneriaeth Llifogydd hefyd wedi rhannu eu gwybodaeth leol werthfawr am lifogydd yn yr ardal gyda Chyfoeth Naturiol Cymru a’r Cyngor Sir. Bydd hyn yn cyfrannu tuag at y gwaith i fodelu ar gyfer risg llifogydd yr ardal.

Cynghorwyr Sir Bro Aberffraw, Peter Rogers a Bryan Owen yw Cadeirydd ac Is-Gadeirydd y grŵp. Maent o’r farn bod y grŵp wedi darparu ffordd hanfodol o rannu gwybodaeth a rheoli risg llifogydd gyda’r gymuned.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Rogers, “Mae’r cynnydd sydd wedi’i wneud mewn cyn lleied o amser yn glod i bawb sydd ynghlwm â’r prosiect. Mae’r grŵp yma’n esiampl o waith partneriaeth ar ei orau, yn enwedig wrth weld y gwasanaeth rhybudd llifogydd yn cychwyn mewn cyfnod mor fyr. Gobeithiwn y bydd y gweithredoedd sydd wedi’u cymryd yn darparu ychydig o gysur i’r trigolion hynny a ddioddefodd golledion yn ystod y llifogydd 12 mis yn ôl.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Bob Parry, deilydd portffolio Priffyrdd, Eiddo a Gwastraff, “Hoffwn ddiolch i’r Grŵp Partneriaeth Llifogydd am y gwaith sylweddol maent wedi ei wneud hyd yma. Ar ôl i’r gwaith modelu ddod i ben, byddwn yn gweithio â Chyfoeth Naturiol Cymru er mwyn datblygu, a sicrhau cyllid gobeithio, ar gyfer datrysiad priodol i ddatrys problemau llifogydd yn y pentref.”

Os ydych chi’n byw yn Nwyran ac yr hoffech fod yn rhan o’r grŵp neu os hoffech chi sefydlu grŵp llifogydd yn eich ardal, cysylltwch â Thîm Rheoli Llifogydd a Dŵr Cyngor Sir Ynys Môn drwy ffonio (01248) 752300 neu gallwch anfon neges e-bost at Priffyrdd@ynysmon.gov.uk

Diwedd 13.12.18

 

Cysylltwch â Swyddfa'r Wasg

Swyddfa'r Wasg
Swyddfa'r Prif Weithredwr
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752128
We welcome calls in Welsh and English
Ebost: cyfathrebu@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 13 Rhag 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?