Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Safon dŵr Bae Cemaes wedi gwella.

Mae Bae Cemaes wedi sicrhau canlyniad cadarnhaol mewn perthynas ag ansawdd ei ddŵr ymdrochi.

Mae ansawdd dŵr ymdrochi Cymru yn cydymffurfio â safonau’r Undeb Ewropeaidd gant y cant am y tro cyntaf ers 2015.

Cyhoeddwyd yr ystadegau dŵr ymdrochi gan Lywodraeth Cymru ddoe ac fe lwyddod pob ardal ymdrochi ddynodedig yng Nghymru i fodloni safonau dŵr yr Undeb Ewropeaidd. Mae’r 104 o safleoedd sy’n cael eu monitro yng Nghymru wedi sicrhau categoreiddiad ‘Digonol’, ‘Da’ neu ‘Ragorol’.

Ymysg y safleoedd sydd wedi gwella mae Bae Cemaes yn Ynys Môn – a aeth o fod yn ‘Wael’ i ‘Digonol’.

Meddai Nadia DeLonghi, Rheolwr Gweithredoedd Cyfoeth Naturiol Cymru: “”Mae sicrhau bod dŵr ymdrochi Cymru yn ddiogel i bobl a bywyd gwyllt yn rhan fawr o’n gwaith. Rydym yn arbennig o falch gyda’r gwelliant yn safon y dŵr mewn lleoedd fel Bae Cemaes a Wiseman’s Bridge yn Sir Benfro, ble gwnaed llawer o waith gennym dros y blynyddoedd.

“Bydd ein gwaith caled yn parhau, mewn partneriaeth ag eraill, fel bod safon ein dyfroedd ymdrochi yn parhau i wella ble y bo angen.”

Ar hyn o bryd, mae gan Gymru fwy o draethau Baner Las y filltir nac unrhyw le arall ym Mhrydain. Fodd bynnag, gall lefelau ansawdd y dŵr gael eu heffeithio mewn modd negyddol gan nifer o bethau megis carthffosiaeth, llygredd o ffermydd ac ysgarthion anifeiliaid.

Bydd samplau yn cael eu cymryd o leiaf chwe gwaith yn ystod y tymor ymdrochi sy’n ymestyn rhwng 15 Mai a 30 Medi. Bydd y samplau yn cael eu profi er mwyn dod o hyd i gyfartaledd lefelau ansawdd y dŵr ac yna’n cael eu categoreiddio’n “Rhagorol”, “Da”, “Digonol” neu “Wael”.

Meddai Huw Thomas, Rheolwr Gweithredoedd Diogelu’r Amgylchedd, Cyngor Ynys Môn: “Rydym yn hapus iawn â’r gwelliant yn ansawdd y dŵr ym Mae Cemaes.”

“2018 oedd y flwyddyn gyntaf yr oedd modd i ni hefyd redeg model ansawdd dŵr ymdrochi soffistigedig a ddatblygwyd gan y Tîm Acclimatize ym Mhrifysgol Aberystwyth. Rhedodd Swyddogion Cyngor Sir Ynys Môn y model 3 gwaith y dydd rhwng dydd Llun a dydd Gwener a ddwywaith ar Benwythnosau a gwyliau’r banc. Rhoddwyd cyngor ar ansawdd y dŵr ymdrochi drwy gyhoeddi gwybodaeth ar Twitter yn @traethcemaes a drwy osod arwyddion ger y traeth ei hun.”

“Yn 2016 fe gymerodd y Cyngor y penderfyniad i sefydlu Grŵp Tasg er mwyn mynd i’r afael â chategoreiddiad gwael y dŵr ymdrochi yng Nghemaes ac mae’n amlwg fod yr holl waith caled wedi talu ar ei ganfed.”


Diwedd. 02.11.18

Cysylltwch â Swyddfa'r Wasg

Swyddfa'r Wasg
Swyddfa'r Prif Weithredwr
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752128
We welcome calls in Welsh and English
Ebost: cyfathrebu@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 2 Tach 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?