Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Archifau - trefnwch eich ymweliad

Mae gennym amrywiaeth eang o gofnodiadau hanesyddol sy’n ymwneud ag Ynys Môn ac sydd ar gael ar gyfer ymchwilio.

Felly, boed eich diddordeb mewn hanes lleol neu hanes teuluol, mae ein staff yma i’ch helpu chwi i ganfod mwy am eich ardal leol neu eich cymuned.

Os oes gennych rhagor o gwestiynnau, cysylltwch â’r Gwasanaeth Archifau neu beth am chwilio drwy ein “Cwestiynnau Cyffredin” ar yr ochr dde o’r dudalen.

Mynediad

Mae mynediad yn rhad ac am ddim a nid oes cyfyngiadau ar bwy all ddefnyddio’r Swyddfa. Ond disgwylir i bawb ddilyn Rheolau’r swyddfa - gweler ein Rheoau Stafell Ymchwil.

Ar hyn o bryd nid ydym yn gallu rhoi ein casgliadau ar lein. Fodd bynnag, gallwch chwilio am fanylion llawer o’n casgliadau trwy ddefnyddio gwefan Rhwydwaith Archifau Cymru neu’r wefan Mynediad i Archifau (A2A).  Mae’r gwefannau hyn yn rhoi disgrifiadau manwl o’n cofnodiadau ac fe ddylent eich helpu i nodi’r rhai fydd o ddefnydd i chwi yn eich hymchwil.

Oriau agor

Gweler y llyw ar yr ochr dde.

Tocynnau Darllen

Rhaid cael Tocyn Darllen (CARN - County Archive Research Network) er mwyn cael mynediad at ddeunyddiau gwreiddiol. Bydd angen i chi ddod â phrawf adnabod sy’n cynnwys eich cyfeiriad a’ch llofnod (e.e. trwydded yrru) os nad oes gennych docyn. Gellir rhoi tocynnau diwrnod i’r rheiny nad sydd â thocyn darllenwyr, hefyd.

Apwyntiadau - cysylltwch â ni cyn ymweld - sgrifennwch neu galwch o flaen llaw

Mae Gwasanaeth Archifdy Môn yn gweithredu system archebu.  Rhaid i ddefnyddwyr archebu lle yn yr ystafell chwilio cyn eu bod yn ymweld.  Gallwch archebu lle trwy ddod i’r Archifdy, trwy e-bost, ffôn neu lythyr.  Nodwch bod angen archebu lle ar gyfer pob person sy’n dymuno defnyddio’r gwasanaeth.  Os bydd gennych unrhyw ofynion arbennig, gadewch i ni wybod amdanynt pan fyddwch yn archebu lle.

Ble ydym ni?

Trowch oddi ar y wibffordd yng nghyffordd 6 gydag arwyddion Rhostrehwfa (A5) Llangefni (A5114). Dilynwch yr arwyddion am Llangefni (A5114). Cymerwch y tro cyntaf i’r dde a dilynwch yr arwyddion am y Stad Ddiwydiannol. Yn y gylchfan gyntaf cymerwch y tro cyntaf oddi arni. Ewch ar hyd y ffordd hon hyd nes y gwelwch arwydd y swyddfa.

Mae Archifau Ynys Môn y tu ôl i Brodwaith Môn ar y dde i chi.

Parcio

Darparwyd maes parcio am ddim i ddefnyddwyr yr Archifdy.

Toiledau

Mae yna gyfleusterau toiled gwbl hygyrch.

Ar y Bws/Trên

Bangor yw’r orsaf fwyaf cyfleus, gyda chysylltiad bws yn mynd o’r fan honno bob hanner awr - rhifau 4 a 9.

Cynnwys yr Archif

Mae Archifdy Môn yn dal cofnodion a chasgliadau ar gyfer Ynys Môn, gan gynnwys ffurflenni cyfrifiadau, cofrestri plwyf, cofrestri anghydffurfwyr, cofnodion trethi tir, mapiau, ffotograffau, cofnodion cynghorau, cofnodion addysg, rhestrau criwiau llongau a gofrestrwyd ym Miwmares, papurau newydd a chasgliadau cyhoeddus a phreifat eraill. 

Hygyrchedd

Mae pob ardal gyhoeddus yn Archifau Ynys Môn yn hollol hygyrch.

Cyfleusterau                     

Bwyd: Mae’r archifdy wedi ei lleoli yng nghanol y dref, lle mae caffis a bwytai ar gael
Tai Bach: Ar y llawr isaf
Siop:  Dim siop

Cypyrddau Clo

Mae cypyrddau clo ar gael ar gyfer bagiau ayb.

Defnyddio camerâu a chopïo

Gellir darparu ffotograffau, argraffiadau a llungopïau microfform yn unol â chyfyngiadau hawlfraint a chan ddibynnu ar gyflwr y dogfennau gwreiddiol. Gellir prynu trwyddedau ar gyfer defnyddio camerâu personol.

Defnyddio gliniaduron

Caniateir defnyddio gliniaduron, ond nid oes socedi pŵer ar gael.

Gwasanaeth Ymchwil

Mae yna wasanaeth ymchwil post y gellir talu amdani, gyda ffi gychwynnol am yr hanner awr gyntaf. Cysylltwch â Gwasanaeth Archifau Môn er mwyn cael y ffi gyfredol.

Amserau Adalw Dogfennau

Bydd cofnodiadau’n cael eu cynhyrchu bob tri chwarter awr.

Byddwn yn dechrau cynhyrchu dogfennau am: 9:30am a daw i ben am 4:15pm
Llun, Mawrth a Mercher,: 9.30am; 10.15am; 11am; 11.45am; 12.30pm; 2.15pm; 3pm; 3.45pm; 4.15pm

Cysylltwch â Gwasanaeth Archifau

Archifau Ynys Môn
Ystad Diwydiannol Bryncefni
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7JA
Cod Archon:221
Ystafell Ymchwil: 01248 751930
We welcome calls in Welsh and English
Ebost: archifdy@ynysmon.gov.uk Swyddog Addysg Archifau: cajlh@ynysmon.gov.uk

Oriau Agor Gwasanaeth Archifdy

Dydd Llun: 9.15am - 4.45pm (ar gau am ginio rhwng 1pm - 2pm)
Dydd Mawrth: 9.15am - 4.45pm (ar gau am ginio rhwng 1pm - 2pm)
Dydd Mercher: 9.15am - 4.45pm (ar gau am ginio rhwng 1pm - 2pm)
Dydd Iau: ar gau
Dydd Gwener: ar gau

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 7 Medi 2015 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?