Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Mae gennych fwy o lais yn y ffordd y mae eich gwasanaethau cymdeithasol yn cael eu rhedeg.

social services and well being act banner 624

Mae’r Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) wedi dod i rym ar 6 Ebrill, 2016.

Dyma’r gyfraith newydd ar gyfer gwella lles pobl sydd angen gofal a chymorth, a gofalwyr sydd angen cymorth.

Beth mae hyn yn ei olygu i mi?

Mae’r Ddeddf yn newid y ffordd y mae anghenion pobl yn cael eu hasesu a’r ffordd y mae gwasanaethau yn cael eu darparu. Bydd gan bobl mwy o lais yn y math o ofal a chymorth y byddant yn eu cael.

Mae’n hyrwyddo’r cymorth sydd ar gael yn y gymuned i leihau’r angen am gymorth ffurfiol, wedi’i gynllunio.

  • Bydd gwasanaethau ar gael i roi’r cymorth iawn, ar yr amser iawn
  • Bydd mwy o wybodaeth a chyngor ar gael
  • Bydd yr asesu yn symlach ac yn fwy cymesur
  • Bydd gan ofalwyr yr un hawliau i gael eu hasesu am gymorth â rheini y byddant yn rhoi gofal iddynt
  • Bydd pwerau cryfach i gadw pobl yn ddiogel rhag cael eu cam-drin a’u hesgeuluso 

Beth sy’n digwydd nawr?

Os ydych yn cael gofal neu gymorth, byddwch yn cymryd rhan yn y broses newydd adeg eich adolygiad nesaf. Os ydy eich anghenion yn cael eu diwallu dan y ddeddfwriaeth gyfredol ar 6 Ebrill 2016, yna bydd dyletswydd ar y Cyngor i barhau i ddarparu ar gyfer yr anghenion hynny (dan y ddeddfwriaeth honno) hyd oni fydd eich anghenion yn cael eu hailasesu / eu hadolygu.

Os nad yw’r ailasesiad / adolygiad wedi ei gynnal cyn 31 Mawrth 2017 (neu 1 Hydref 2016 yn achos plentyn), yna, bryd hynny, bydd y ddyletswydd sydd ar y Cyngor i ddarparu gwasanaethau’n unol â Deddf 2014.

Diweddariad diwethaf: 4 Mai 2016 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?