Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Cefnogaeth teuluol

Plant “mewn angen”

O dan Ddeddf Plant 1989, mae’r Adran Gwasanaethau Cymdeithasol yn gyfrifol am ddarparu cyngor a gwasanaethau cefnogol ar gyfer ‘plant mewn angen’ a’u teuluoedd.

Byddai plant a phobl ‘mewn angen’ yn cynnwys:

 • plentyn sydd angen ei gartrefu gan yr Awdurdod Lleol
 • plentyn sydd ar goll, wedi ei adael yn amddifad neu sy’n ddigartref
 • plentyn sydd mewn perygl neu sy’n debygol o gael ei esgeuluso neu ei gam-drin yn rhywiol, yn gorfforol neu’n emosiynol
 • plentyn sydd mewn perygl o niweidio ei hunain
 • plentyn sydd yn cymryd rhan, neu sydd mewn perygl difrifol o gymryd rhan
 • mewn ymddygiad tramgwyddus, yn cynnwys camddefnyddio sylweddau
 • plentyn sy’n dioddef anabledd corfforol, synhwyraidd ac / neu anabledd dysgu neu salwch difrifol, hir dymor
 • gofalwyr ifanc - sef plant sy’n darparu gofal ar gyfer rhiant neu berthynas sy’n dioddef anabledd ac / neu salwch
 • pobl ifanc sydd ar fin gadael gofal yr Awdurdod Lleol

Ceisiadau am wasanaethau

Os ydych yn teimlo eich bod angen cyngor neu gefnogaeth gyda materion sy’n ymwneud â gofalu am blant,

 • y cam cyntaf yw trafod eich anghenion gyda’r Adran Gwasanaethau Cymdeithasol
 • yr ail gam - Bydd y Gwasanaethau Cymdeithasol wedyn yn asesu os yw eich plentyn angen cymorth a gwasanaethau cefnogol
 • y trydydd cam yw penderfynu gyda’r Gweithiwr Cymdeithasol ar y ffordd orau ymlaen i chwi a’ch teulu

Rydym felly yn gyfrifol am :

 • delio gydag ymholiadau a cheisiadau am wasanaethau
 • asesiad cychwynnol o’r angen am wasanaethau cefnogol gan Blant a’u teuluoedd all fod angen cymorth (o fewn 7 diwrnod)
 • ymchwilio pryderon Amddiffyn Plant (weithiau ar y cyd gyda’r heddlu)
 • cwblhau asesiadau llawn ar anghenion Plant o fewn 35 diwrnod
 • darparu gwasanaethau cefnogol i gynorthwyo Plant a’u Teuluoedd

Beth yw asesiad?

Er mwyn i ni wybod os yw eich plentyn yn ‘blentyn mewn angen’ o wasanaethau cefnogol, byddwn yn ymgymryd ag asesiad o’ch plentyn ac amgylchiadau teuluol. Gall yr asesiad fod yn syml neu fe all olygu llawer o gwestiynau i adeiladu darlun o’ch plentyn a’ch teulu er mwyn trafod materion a chasglu’r wybodaeth
angenrheidiol. Byddwn yn gofyn am eich caniatâd ysgrifenedig pob tro os bydd angen eich trafod am eich teulu ag asiantaethau eraill.

Bydd y Gweithiwr Cymdeithasol yn esbonio i chwi beth sy’n digwydd yn ystod yr ‘asesiad’ a pha mor hir y bydd yn cymryd. Byddwn yn eich hysbysu mewn ysgrifen o’r penderfyniad ar ddiwedd yr ‘asesiad’ ac yn dweud wrthych pa wasanaethau cefnogol fydd yn cael eu darparu.

Wedi’i asesiad

Ar ôl cynnal yr asesiad bydd Gwasanaethau Cymdeithasol yn dweud wrthych os bydd eich plentyn yn cael ei h/ystyried fel ‘plentyn mewn angen’ Os dyma fydd yr achos fe fydd y Gweithiwr Cymdeithasol yn gweithio gyda chwi ac asiantaethau eraill os yn briodol er mwyn trefnu pecyn o wasanaethau cefnogol. Yn arferol fe fydd y
gwasanaethau a ddarperir gennym wedi eu cyfyngu am amser ac yn cael eu hadolygu’n aml.

Gwasanaethau sydd ar gael i blant mewn angen

Y math o wasanaethau y gallwn gynnig yw:

 • cyngor, arweiniad, a chefnogaeth gwnsela
 • cymorth ymarferol yn y cartref neu gyda threfniadau gofalu am blant ( e.e. Gofalydd Cartref)
 • gweithgareddau cymdeithasol ar gyfer plant oed ysgol
 • cymorth ariannol neu daliad mewn cynnyrch
 • llety neu ofal ysbaid gyda gofalwyr maeth neu mewn Uned Breswyl i Blant sydd ddim yn gallu byw gyda’i rhieni
 • cyfarfodydd grŵp teuluol (Cwlwm) i drafod anawsterau a phroblemau, a cheisio eu datrys
 • gweithio a phlant / pobl ifanc sydd wedi bod gerbron Llys ac yn destun Gorchmynion Llys
 • gweithio a phlant / pobl ifanc sydd ar gofrestr amddiffyn plant
 • gwasanaethau arbenigol i blant ag anabledd neu salwch tymor hir
 • darparu cefnogaeth i bobl ifanc sydd wedi gadael gofal Cyngor Sir Ynys Môn
 • darparu llety i blant / pobl ifanc

Rydym yn gyfrifol am

 • recriwtio ac asesu gofalwyr maeth
 • rhoddi cefnogaeth i ofalwyr maeth
 • datblygu gwasanaethau maethu
 • cefnogi darparwyr gofal dydd: gwarchodwyr plant, meithrinfeydd dydd, ysgolion meithrin a cylchoedd chwarae
 • asesiad o ddarpar fabwysiadwyr
 • trefnu lleoliadau mabwysiadu a darparu cyngor a chefnogaeth i blant sydd wedi eu mabwysiadu a’u teuluoedd

Gweithio ag Adrannau neu Asiantaethau

O dan Adran 27 o Ddeddf Plant 1989, fe all y Gwasanaethau Cymdeithasol ofyn i unrhyw adran neu asiantaeth (e.e. Addysg, Tai neu Iechyd) i ddarparu gwasanaeth ar gyfer ‘plentyn mewn angen’ ac mae’n rheidiol i’r adran arall gydweithredu ( oni bai y byddai hyn yn gwrthdaro gyda’u dyletswyddau eu hunain). Mae’r Gwasanaethau Cymdeithasol wedi datblygu cysylltiadau cryf gyda nifer o fudiadau gwirfoddol ac yn rhoddi arian i’w cynorthwyo hwy i ddarparu gwasanaethau i blant a’u teuluoedd ar ein cyfer. Mae’r rhain yn cynnwys y prif asiantaethau plant
megis:

 • Barnados
 • NSPCC
 • Action for Children

Cysylltwch â Gwasanaethau Plant

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: Tel: 01248 725888
E-bost: teulumon@ynysmon.gov.uk
Gofal Maethu:maethu@ynysmon.gov.uk
We welcome calls in Welsh and English
Yr Heddlu – os ydych yn credu bod plentyn mewn perygl enbyd, 0845 607 1001 (llinell Gymraeg) neu 0845 607 1002 (llinell Saenseg) neu 999

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 15 Mai 2008 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?