Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Gofal maeth

Mae’n ffaith drist bod yna nifer o blant ar Ynys Môn, na fedr, heb fod unrhyw fai arnynt, fyw gyda’u teuluoedd naill ai yn y tymor byr neu’n barhaol. Rydym angen pobl gyda sgiliau a rhinweddau arbennig i roddi’r gofal gorau posibl i blant bregus.

Pam yr ydym eich angen chi

Mae plant Môn eich angen

Yr hyn y maent ei angen yw rhywle diogel i aros gyda phobl a fydd yn gwneud yn siwr eu bod yn hapus, yn iach ac yn derbyn gofal da. Maent angen gofalwyr maeth sydd yn barod i roi amser, cefnogaeth a sefydlogrwydd iddynt. Maent angen gofalwyr maeth ar Ynys Môn fel y gallant aros ar Ynys Môn, cynnal perthynas gyda’u teuluoedd, dod yn eu blaenau yn yr ysgol a theimlo’n rhan o’r gymuned.

Mae gofalwyr maeth yn gwneud gwaith pwysig iawn, gwaith sydd yn heriol ond mae hefyd yn waith sydd yn dod â llawer o foddhad. Maent yn rhoddi cefnogaeth i blant o bob oed, o fabanod i bobl ifanc yn eu harddegau. Efallai y gallant helpu i gadw brodyr a chwiorydd gyda’i gilydd, plant gydag anabledd i gael y gefnogaeth y maent ei hangen neu helpu plant â phroblemau i ddelio gyda’u gorffennol. Trwy alluogi plant i gael profiadau cadarnhaol nad ydynt eisoes, o bosibl, wedi eu cael, gall gofalwyr maeth hefyd helpu i ddatblygu hyder a sgiliau plant ar gyfer eu dyfodol.

Mae’n beth hynod o werth chweil gweld plentyn yn ffynnu o ganlyniad i’ch gofal chi.

Cysylltwch â Gwasanaethau Plant

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752722 / 752733 (8.45am - 5pm)
Gwasanaeth oriau ar gyfwng: 01248 353551
Yr Heddlu – os ydych yn credu bod plentyn mewn perygl enbyd 0845 607 1001 (llinell Gymraeg) neu 0845 607 1002 (llinell Saenseg) neu 999.
Ebost: csdss@ynysmon.gov.uk Gofal Maethu: maethu@ynysmon.gov.uk We welcome calls in Welsh and English

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 8 Meh 2015 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?