Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Anableddau dysgu

Gwybodaeth am wasanaethau sydd ar gael i bobl gydag anableddau dysgu a’u gofalwyr ar Ynys Môn, a sut i gael mynediad atynt.

Sut mae cael mynediad i’r gwasanaethau?

Mae gan Gwasanaethau Cymdeithasol Ynys Môn ddyletswydd o dan ‘Ddeddf Anabledd a Salwch Difrifol 1970’ i gadw cofrestr o bobl gydag anabledd dysgu ar Ynys Môn.

Mae’r diffiniad o anabledd dysgu a fabwysiadwyd o fewn Gwasanaethau Anabledd Dysgu Ynys Môn yn dilyn yr hyn a ddefnyddir yn ‘Health of a Nation’ - A Strategy for People with Learning Disability (1995).

 • gallu cyfyngedig i ddeall gwybodaeth newydd neu gymhleth ar gyfer dysgu sgiliau newydd (amhariad ar ddeallusrwydd) a
 • gallu cyfyngedig i ymdopi’n annibynnol (amhariad ar gyfranogiad cymdeithasol) a
 • ddechreuodd cyn i’r person ddod i oed oedolyn gydag effaith parhaol

Er mwyn cael mynediad at wasanaethau, mae’n rhaid asesu pobl yn erbyn y meini prawf hyn a rhoddir eu henwau ar Gofrestr Anableddau Dysgu Ynys Môn.

Cynhelir asesiad amlddisgyblaethol sy’n cynnwys -

 • asesiad cymdeithasol o anghenion person mewn perthynas â chynnal safon ddigonol o annibyniaeth yn y gymuned
 • asesiad o sgiliau / cynhwysiad ymddygiad gan y Tîm Nyrsio
 • asesiad seicolegol ar allu unigolion i adnabod /amgyffred

Beth sy’n digwydd nesaf?

Unwaith ydych wedi eich derbyn ar y Gofrestr Anableddau Dysgu bydd asesiad gofal cymdeithasol yn cael ei weithredu yn erbyn canllawiau Mynediad i Wasanaeth.

Efallai bydd Cydlynydd Gofal wedyn yn cael ei benodi i:

 • cyd-gordio asesiad o anghenion yr unigolyn a’i d/theulu
 • datblygu pecyn gofal
 • gweithredu, monitro ac addasu’r cynllun fel bo angen
 • adolygu’r cynllun yn ffurfiol o leiaf unwaith yn flynyddol

Bydd lefel gwasanaeth a ddarperir yn ddibynnol ar gymhlethdod yr angen, y gofyniad am ymateb amlddisgyblaethol a gallu’r defnyddiwr gwasanaeth a neu’r gofalwr i reoli’r angen sydd wedi cael ei adnabod. Mae gan y Tîm Anabledd Dysgu nifer o Arbenigwyr a all gynghori a darparu gwasanaethau sy’n cynnwys:

 • gweithwyr cymdeithasol
 • rheolwr achos iechyd
 • nyrsys cymunedol
 • cydlynydd adolygiad ac adnoddau
 • therapydd galwedigaethol
 • therapydd iaith
 • ffisiotherapydd
 • seicolegydd
 • cynghorwr ar hyfforddiant

Pa wasanaethau sydd ar gael?

Yn ogystal â’r gwasanaethau penodol a ddarperir gan Arbenigwyr o fewn y Tîm gellir rhoi cymorth i bobl gael mynediad at y gwasanaethau canlynol:

 • addysg / hyfforddiant
 • gwaith cefnogol yn y gymuned
 • gweithgareddau galwedigaethol yn ystod y dydd
 • gofal cartref
 • llety cefnogol
 • taliadau uniongyrchol
 • gofal ysbaid
 • eiriolaeth

Mae gan ofalwyr yr hawl i dderbyn gwasanaeth hefyd

Gofalydd yw person sy’n edrych ar ôl perthynas neu ffrind ag anabledd dysgu, ac oherwydd hyn, efallai y byddent angen cymorth.

Bydd y Rheolwr Achos yn cymryd i ystyriaeth anghenion y Gofalydd wrth asesu anghenion y person sydd ag anableddau dysgu. Mae gan y Gofalydd hawl i ofyn am asesiad o’i h/anghenion eu hunan ar wahân.

Cysylltwch â Gwasanaethau Cymdeithasol

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752752
Gwasanaeth oriau ar gyfwng: 01248 353551
We welcome calls in Welsh and English
Ebost: dyletswydd@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 15 Mai 2008 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?