Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Cartref Preswyl Haulfre

Mae’r Awdurdod, trwy ei Raglen Drawsnewid ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion, yn ymrwymedig i ddatblygu cynlluniau Gofal Ychwanegol ar draws Ynys Môn i gefnogi gweledigaeth yr Awdurdod o symud i ffwrdd o ofal preswyl traddodiadol o blaid modelau gofal amgen.

haulfre 600

Bydd y cam nesaf yn canolbwyntio ar dde’r Ynys (ardal sy’n cynnwys Seiriol). Byddai dyfodol a rôl Haulfre a’r holl gartrefi eraill y mae’r Cyngor yn berchen arnynt yn cael sylw pan fyddai datblygiad cynlluniau Gofal Ychwanegol wedi ei gytuno o fewn yr ardal leol.

Eisoes mae’r boblogaeth o bobl hŷn yn Ynys Môn yr uchaf ond un yng Nghymru a disgwylir gweld cynnydd o 68% yn y degawd nesaf yn nifer y bobl dros 85 oed. Mae’r Awdurdod yn gweithio i foderneiddio ei ddarpariaeth gofal cymdeithasol i gwrdd ag anghenion poblogaeth sy’n heneiddio ac sy’n dymuno’n byw’n annibynnol am gyhyd â phosib.

Beth oedd penderfyniad y Pwyllgor Gwaith?

Rhoddodd Aelodau’r Pwyllgor Gwaith sylw i ddau opsiwn ar 2 Gorffennaf 2015:

OPSIWN 1 Ymrwymo i wariant tymor canol gan gynnwys:

• £361,350 (gyda £243,100 ohono ar gyfer gwaith hanfodol a brys sydd wedi ei gostio)

• £300,000-£800,000 ychwanegol i roi sylw i waith hanfodol (byddai angen cynnal arolwg manylach i sefydlu’r union gostau)

• £500,000-£750,000 ychwanegol i greu estyniad 8 gwely a fyddai’n hanfodol i wneud y cartref yn ymarferol yn ariannol i’r tymor hir.

OPSIWN 2 Cychwyn ymgynghori ar unwaith ar ddyfodol Haulfre fel cartref gofal preswyl. Bydd hyn yn cynnwys dadansoddiad manwl o addasrwydd ac ymarferoldeb yn seiliedig ar faterion allweddol megis ansawdd y gofal, addasrwydd yr adeilad a materion iechyd a diogelwch. Byddai’r ymgynghoriad ffurfiol hwn yn cynorthwyo’r Pwyllgor Gwaith i wneud ei benderfyniad terfynol ym mis Hydref a allai gynnwys y posibilrwydd o gau’r cartref.

Penderfynodd y Pwyllgor fabwysiadu Opsiwn 2 a dymuno dadansoddiad manwl o gostau ermwyn hysbysu penderfyniad sydd angen ei gymeryd yn dilyn y cyfnod ymgynghori ag ymgyslltu. Bydd angen costau penodol ar yr opsiynau canlynol:

1. Costau capital a costau cyfredol refeniw yn ymwneud a gwaith brys sydd ei angen i ddiogelu preswylwyr a staff o safbwynt diogelwch ac urddas.

2. Costau capital a refeniw yn ymwneud â meysydd sydd yn effeithio urddas mewn gofal.

3. Costau capital a refeniw yn ymwneud â darparu amgylchedd sydd yn cwrdd â’r holl safonau cofrestru cyfredol ac sydd yn ymateb i holl faterion sydd yn parhau heb eu datrys (i ddarparu adeilad sydd yn darparu cartref a all gael ei gofrestru yn y dyfodol).

4. Darparu cartref hyfyw yn y cyfnod canolig (15-20 o flynyddoedd).

Pam oedd rhaid i ni edrych ar ddyfodol Haulfre?

Mae Strategaeth Ynys Môn ar gyfer pobl hŷn yn nodi pwysau yn sgil newidiadau yng nghyfansoddiad cymunedau, cynnydd yn nifer y bobl hŷn a’r anghenion gofal gwahanol y bydd angen cwrdd â nhw i’r dyfodol. Rhaid i amgylcheddau gofal fod yn ddiogel ac yn effeithiol, gan ddarparu gofal o safon uchel yn awr ac i’r dyfodol. Mae’n briodol bod gofal yn cael ei ddarparu mewn ffordd urddasol o fewn amgylchedd sy’n cefnogi hynny.

Comisiynwyd adroddiadau i ystyried a ellid cynnal Haulfre tan o leiaf 2019 heb gael effaith ar urddas y gofal a ddarperir i drigolion yn ystod y cyfnod hwn.

Roeddent yn cynnwys asesiad cyffredinol o’r adeilad gan asesydd allanol ym Mawrth 2015 i nodi materion gyda’r adeilad a oedd yn cael effaith ar y ddarpariaeth gofal. Ystyriwyd a oedd unrhyw feysydd nad oeddent yn cydymffurfio gyda safonau a rheoliadau gofal (gweler y ddogfen sy’n rhoi crynodeb o’r gwaith y mae angen ei wneud ar unwaith).

Daeth yr adroddiad ar Adeilad Haulfre i’r casgliad:

“As care needs have increased, the current facilities have become less and less suitable.

• The home would not meet the current standards for a care environment

• With increasing dependency in the future, it will become more and more difficult to ensure safe care within the premises.”

Mae casgliadau’r adroddiad hwn wedi eu costio (gweler OPSIWN 1)

Yn ogystal, gofynnwyd am Adroddiad Risg Tân ac Asesiad Iechyd a Diogelwch diweddaredig i sicrhau bod gennym drosolwg cynhwysfawr o’r cartref

Yn dilyn y broses ymgynghori ac ymgysylltu ar ‘Opsiynau ar gyfer dyfodol Haulfre’, cytunodd Pwyllgor Gwaith y Cyngor (ar 19 Hydref) y dylai’r Cyngor wario arian i roi sylw i’r holl faterion a oedd yn gysylltiedig gyda safonau urddas sylfaenol (Opsiwn 1 ar gyfer y tymor byr a oedd yn costio cyfanswm o £168,344).

Bydd y gwaith hwn yn darparu cartref ac ynddo gyfleusterau golchi priodol, toiledau ychwanegol, yn sicrhau darpariaeth ddigonol ar bob llawr a bod toiledau o fewn cyrraedd rhwydd i’r ardaloedd cymunedol.

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol e-bostiwch GofalCymdeithasolOedolion@ynysmon.gov.uk , darllenwch y rhestr o gwestiynau cyffredin ar gael isod cyn cyflwyno eich ymholiad.

Cysylltwch â Gwasanaethau Cymdeithasol

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752752
Gwasanaeth oriau ar gyfwng: 01248 353551
We welcome calls in Welsh and English
Ebost: dyletswydd@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 10 Rhag 2015 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?