Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Gofal preswyl a nyrsio

Ein nod yw cefnogi a chynnal annibyniaeth pobl. Rydym yn gwneud hyn drwy gefnogi pobl i fyw yn eu cartrefi am gyhyd â phosibl. Fodd bynnag, efallai eich bod yn meddwl am symud dros dro neu’n barhaol i Gartref Preswyl neu Nyrsio.

Beth sy’n iawn i mi?

Mae hwn yn benderfyniad pwysig iawn yn eich bywyd. Gall cymorth Gweithwyr Cymdeithasol eich helpu i feddwl drwy’r broses hon. Mae cael cymorth i symud i Gartref Nyrsio neu Gartref Preswyl yn dibynnu ar asesiad o’ch anghenion, naill ai pan ydych mewn ysbyty neu’n byw gartref yn y gymuned.

Er mwyn cael asesiad o’ch anghenion, gallwch ofyn am hyn drwy staff y Ward pan ydych yn yr ysbyty neu fe allwch gysylltu â’r Adran Gwasanaethau Cymdeithasol yn uniongyrchol. Gweler manylion cyswllt ar y dde.

Mae gwahanol fathau o Gartrefi Preswyl ar gael os y byddwch yn penderfynu symud o’ch cartref eich hun. Bydd gan Weithiwr Cymdeithasol y rhestrau a’r taflenni perthnasol, a gall y Gweithiwr eich helpu i wneud dewis gwybodus.

Mae rhestr o gartrefi yn eich ardal chi ar gael hefyd ar wefan yr Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) neu gellir ei lawrlwytho fel dogfen PDF isod.

Pe baech angen gofal nyrsio, gall Gweithiwr Cymdeithasol drefnu eich derbyn i gartref nyrsio yn dilyn asesiad ac ymgynghoriad gyda chynrychiolwyr y Bwrdd Iechyd. Y Bwrdd Iechyd sy’n gyfrifol am dalu’r elfen gofal nyrsio o’r ffi wythnosol mewn cartref nyrsio i’r holl breswylwyr.

Gall y gweithiwr Cymdeithasol roi cyngor i chi ar sut i gael yr elfen hon o gefnogaeth ariannol tuag at y ffi wythnosol.

Rhaid i bob cartref gofal fod wedi ei gofrestru ag Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru.

Os ystyrir bod angen lleoliad preswyl, bydd cyfnod o asesiad fel arfer yn cael ei drefnu. Gelwir hyn yn “Gofal Canolraddol”. Byddai’n well i chi beidio ag ildio terfynu eich tenantiaeth na threfnu i’ch tŷ gael ei werthu hyd nes y byddwch yn hapus gyda’r penderfyniad i symud. Os ydych yn poeni am hyn fe all eich Gweithiwr Cymdeithasol ei drafod â chi.

Faint fydd hyn yn ei gostio?

Bydd y swm y byddwch yn ei dalu neu’n ei gyfrannu tuag at y ffi wythnosol yn dibynnu ar eich incwm a’ch cyfalaf. Mae’n rhaid i bawb, fodd bynnag, dalu isafswm allan o’u pensiwn gwladol neu incwm ychwanegol, ond fe ganiateir i chi gadw Lwfans Personol wythnosol i’w wario fel y dymunwch. Caiff y Lwfans Personol hwn ei bennu gan yr Adran Gwaith a Phensiynau a bydd yn cael ei newid yn flynyddol.

Bydd y Llywodraeth yn gosod isafswm ac uchafswm lwfans incwm/cyfalaf yn flynyddol - bydd pobl sydd ag incwm neu gyfalaf sydd yn is na’r cyfyngiad cyfalaf isaf yn cyfrannu o’u pensiwn ac yn gymwys i dderbyn nawdd gan yr Awdurdod Lleol mewn cartref preswyl a chan yr Awdurdod Lleol a’r Bwrdd Iechyd pe baent yn symud i Gartref Nyrsio.

Bydd pobl sydd ag incwm neu gyfalaf sydd rhwng y cyfyngiadau cyfalaf isaf ac uchaf, yn ogystal â’u pensiwn gwladol, yn gorfod cyfrannu yn unol â graddfa benodol. Ni fydd pobl sydd ag incwm neu gyfalaf sydd yn fwy na’r cyfyngiad cyfalaf uchaf yn gymwys i dderbyn cefnogaeth ariannol a bydd yn rhaid iddynt dalu’r ffioedd yn llawn. Os ydych yn berchen eich tŷ eich hun, bydd gwerth cyfalaf y tŷ yn cael ei gymryd i ystyriaeth oni bai bod gennych ŵr/wraig neu berthynas dibynnol yn byw yno.

Efallai y byddwch yn teimlo y byddai o fantais i chi gael ein cefnogaeth hyd yn oed pe na baech yn gymwys am gymorth ariannol ar y cychwyn. Gall y Gwasanaethau Cymdeithasol:

  • gynnal asesiad o’ch anghenion ar gyfer gofal nyrsio neu breswyl mewn cartref o’ch dewis chi
  • darparu rhestr o’r cartrefi sydd ar gael a rhoi taflenni a’ch helpu i ddewis y llety yr ydych yn ei ffafrio
  • rhoi cyngor am y ffioedd wythnosol
  • trefnu cyswllt gyda’r Cartref Gofal yr ydych wedi ei ddewis
  • cadw mewn cysylltiad â chi a dweud wrthych pa bryd yr ydym yn amcangyfrif y byddwch yn dod yn gymwys am gefnogaeth ariannol

Dylai’r gwasanaeth hwn eich helpu i deimlo’n ddiogel yn eich trefniadau ar gyfer eich gofal a’ch llety yn y dyfodol.

Pwy sy’n arolygu’r cartrefi preswyl neu nyrsio?

Mae Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) yn gyfrifol am gofrestru ac arolygu cartrefi yn flynyddol ac mae copïau o’u hadroddiadau arolygu ar gael ar eu gwefan.

Sut i gofrestru fy nghartref preswyl neu nyrsio

Mae Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) yn gyfrifol am gofrestru cartrefi.

Beth ddylwn i ei wneud os oes gennyf broblem gyda chartref preswyl neu nyrsio?

Gallwch wneud sylw neu gwyn dros y ffôn, drwy e-bost neu drwy lythyr drwy gysylltu â’r swyddog cwynion dynodedig.

Pa ddewisiadau eraill sydd yna?

Allaf i aros gartref?

Efallai mai cymorth gartref fydd yr opsiwn gorau i chi. Mae ystod o wasanaethau ar gael sydd yn gallu darparu cymorth yn y cartref. (Gweler ein taflenni ar Wasanaethau Gofal Cymunedol am fwy o fanylion).

Cefnogaeth i Ofalwyr

Mae gan ofalwyr hawl i ofyn am asesiad ar wahân o’u hanghenion hwy eu hunain. Byddwn yn ceisio rhoi ystyriaeth i anghenion pob gofalwr pan yn asesu pobl sydd mewn gofal. (gweler ein taflen am fwy o wybodaeth ar Asesiad Gofalwyr - Ydych chi’n Ofalwr?).

Gwaith atgyweirio i’ch cartref

Os ydych yn meddwl am fynd i Ofal Preswyl oherwydd bod gennych broblem gyda thrwsio neu gynnal a chadw eich cartref, fel all bod peth cymorth ar gael drwy grantiau gan y Cyngor. Ar y llaw arall, efallai y bydd eich cartref yn rhy fawr neu yn rhy ddrud i chi ei wresogi ac y byddech yn hoffi rhywle llai a mwy hwylus.

Tai gwarchod neu ofal ychwanegol

Mae yna wahanol fathau o lety gwarchod ar gael, rhai gyda Gwasanaeth Warden wedi ei ddarparu gan yr Awdurdod lleol, neu Unedau Byw’n Annibynnol - sydd hefyd yn cynnig gwasanaeth prydau bwyd.

System Larwm Cymunedol ac Offer Teleofal

Gellir gosod amrywiaeth o offer arbenigol yn eich tŷ e.e. larymau, synwyryddion sydd wedi eu rhaglennu i rybuddio’r Ganolfan Galw drwy gyswllt ffôn. (Gweler ein taflen am fwy o wybodaeth ar Wasanaethau Teleofal).

""

Gofalu am eich anifeiliaid anwes a'ch eiddo tra byddwch mewn gofal

Os oes rhaid i chi adael eich cartref i fynd i mewn i’r ysbyty neu gartref gofal, bydd angen rhywun i edrych ar ôl eich eiddo gan gynnwys eich anifeiliaid anwes.

Cysylltwch â Gwasanaethau Cymdeithasol

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752752
Gwasanaeth oriau ar gyfwng: 01248 353551
We welcome calls in Welsh and English
Ebost: dyletswydd@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 6 Chwef 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?