Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Gofal Ychwanegol – pobl hyn yn byw’n annibynnol

Yn 2012 nodwyd bod gwell ffordd o weithio ac o ganlyniad penderfynodd Cyngor Sir Ynys Môn newid y ffordd y mae’n darparu gwasanaethau ac y byddai’n cyflawni hynny trwy broses Rheoli Rhaglenni.

Datblygwyd tair Rhaglen ac un o’r rheini oedd y Rhaglen ar gyfer Oedolion Hŷn. Nod y rhaglen hon oedd edrych ar Wasanaethau i Oedolion Hŷn a’u newid er gwell.

Roedd y rhesymau am benderfynu newid y gwasanaethau hyn yn cynnwys:

  • Pwysau Ariannol
  • Cynnydd yn y galw
  • Newid yn Nisgwyliadau’r Cyhoedd

Mae ystadegau yn dangos yr amcangyfrifir y bydd cynnydd o 39% yn nifer y bobl hŷn dros 65 oed sy’n byw ar Ynys Môn erbyn 2033.

Cynlluniau Gofal Ychwanegol

Fel rhan o’r Rhaglen Oedolion Hŷn penderfynwyd y byddai tri Chynllun Gofal Ychwanegol arall yn cael eu hadeiladu ar draws Ynys Môn sef un yn Llangefni, un yn Amlwch ac un yn ne’r Ynys. Mae un cynllun o’r fath eisoes ar yr Ynys yng Nghaergybi o’r enw Penucheldre.

Beth yw Cynllun Gofal Ychwanegol?

  • Datblygiad sydd yn cynnig cartrefi am oes i bobl dros 60 sydd eisiau manteisio ar ffordd o fyw annibynnol mewn cymuned ddiogel a chartrefol gyda gwasanaethau gofal a chefnogaeth ar gael ar y safle. Mae na nifer o ddatblygiadau tebyg wedi cael eu hadeiladu yn barod ar draws Gogledd Cymru gan gynnwys Penucheldre yng Nghaergybi a Cae Garnedd ym Mangor
  • Mi fydd y model sydd wedi ei gynnig ar gyfer Llangefni yn gynllun sydd yn darparu 63 o fflatiau sydd yn gymysgedd o fflatiau un a dwy loft. Yn ogystal mi fydd yna ystafelloedd aml bwrpas a chaffi a bwyty fydd yn agored i’r cyhoedd, gardd ac ystafelloedd ar gyfer gwesteion y preswylwyr. Mae o’n gynllun sydd yn costio o gwmpas 10.3 miliwn ac mae’n cael ei gyllido gan Pennaf 

Pam bod y Cyngor yn datblygu cynlluniau Gofal Ychwanegol?

  • Mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi cychwyn ar raglen i drawsnewid y modd y mae’n darparu gwasanaethau i bobl hŷn gan roddi blaenoriaeth i’r ffordd orau o ddarparu cyfuniad o lety a gofal

Pwy sy’n gymwys ar gyfer y cynllun?

  • Pobl dros 60 yn amodol ar feini prawf cymhwyster

Gwrandewch ar beth sydd gan bobol sydd yn byw mewn Cynllun Gofal Ychwanegol i’w ddweud:

Cynlluniau eraill Gofal Ychwanegol:

http://penucheldre.org/

http://www.hafangwydir.co.uk/

http://www.tanyfron.org.uk/

http://www.nwha.org.uk/cy/housing/gwynedd/bangor/cae-garnedd-64/details

Dogfennau i'w lawrlwytho

Cysylltwch â Gwasanaethau Cymdeithasol

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752752
Gwasanaeth oriau ar gyfwng: 01248 353551
We welcome calls in Welsh and English
Ebost: dyletswydd@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 28 Meh 2017 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?