Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Cais ar lein budd-dal tai a cynllun gostyngiadau'r dreth gyngor

Mae’r ffurflen hon wedi ei dylunio i fod yn hawdd i’w chwblhau.

Cyn cwblhau’r ffurflen darllenwch y nodiadau’n ofalus os gwelwch yn dda, os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch â ni am gyngor.

Gwnewch gais nawr

Gallwch wneud cais ar lein am Fudd-dal Tai a Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor drwy ddefnyddio ein ffurflen ryngweithiol.

Gwelwch ein tudalen gymorth am fwy o wybodaeth ar sut i lenwi’r ffurflen. Fydd y ffurflen yn eich cynorthwyo a’ch arwain fel ‘rydych yn mynd ymlaen a sicrhau eich bod yn cwblhau’r rhannau sy’n berthnasol i’ch cais yn unig. Gofynnir i chi fod yn  amyneddgar, mae’r ffurflen yn cymeryd rhai eiliadau i lwytho.

Mae’r ffurflen hon ar gyfer defnydd trigolion Ynys Môn yn unig.

Trigolion Cyngor Sir Ynys Môn, tenantiaid y cyngor, tenantiaid preifat a perchnogion tai.

Os ydych yn byw tu allan i Fôn cysylltwch â’ch cyngor lleol i geisio am fudd-dal tai neu dreth cyngor, oni bai eich bod wedi cael eich lletya gan Gyngor Sir Ynys Môn.

Defnyddiwch y ffurflen hon i hawlio:

Budd-dal Tai - Mae budd-dal Tai i’ch helpu i dalu eich rhent.

Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor - Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor eich helpu gyda’ch Treth
Cyngor.

Er mwyn gwneud cais rhaid i chi:

Ateb pob cwestiwn perthnasol ar y ffurflen. Wrth i chi lenwi’r ffurflen, bydd y system yn monitro’r manylion ac yn gofyn i chi lenwi dim ond y meysydd hynny sy’n berthnasol i chi.

Manteision defnyddio ffurflenni ar-lein:

  • Mae modd cwblhau’r ffurflen oddi ar-lein, heb gysylltu â’r rhyngrwyd
  • I sicrhau eich preifatrwydd, bydd pob gwybodaeth ‘rydych yn rhoi ar y ffurflen wedi ei amgryptio
  • Nid oes rhaid ei chwblhau i gyd ar unwaith - mae modd arbed y ffurflen ar eich cyfrifiadur a dod yn ôl ati bellach ymlaen
  • Fydd y ffurflen yn eich cymorth a’ch arwainfel ‘rydych yn mynd ymlaen a sicrhau eich bod yn cwblhau’r rhannau sy’n berthnasol i’ch cais yn unig
  • Mae’r ffurflen ei hunan yn archwilio am wallau ac amlygu unrhyw beth ‘rydych wedi methu
  • Mae’r ffurflen yn rhoi rhestr o ba dystiolaeth yn union fydd ei angen i gefnogi’ch cais
  • Gynted fyddech wedi cwblhau’r ffurflen, cewch ei hanfon yn syth i ni fel y gallwn gychwyn prosesu eich cais heb oedi.

Unrhyw gwestiynau?

Os nad ydych eisiau cwblhau’r ffurflen ar-lein, mae opsiynau eraill ar gael i chi; cewch gymorth i gwblhau e-ffurflen yn ein swyddfa yn Llangefni neu ar y ffôn. Yn rhai amgylchiadau, er enghraifft os ydych yn oedrannus neu anabl mae modd trefnu ymweliad cartref.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn am eich cais Budd-dal Tai neu Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor, cysylltwch â’r adran budd-dal ar 01248 752226/752658, neu drwy e-bostio budd-dal@ynysmon.gov.uk

fffff.

Cysylltu â Gwasanaethau Tai

Gwasanaethau Tai
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Gwasanaethau Cwsmer Tai: (01248) 752200
tai@ynysmon.gov.uk
Cynnal a chadw: 08081 68 56 52 (24 awr)
trwsio@ynysmon.gov.uk We welcome calls in Welsh and English

Cysylltwch a'r Gwasanaeth Cyllid

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: (01248) 752653/4/5/6
Email:Budd daliadau treth cyngor

Ebost:Twyll Budd-dal
We welcome calls in Welsh and English

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 14 Meh 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?