Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Cyngor Ariannol

Gall bod mewn dyled eich llethu. Gall newid yn eich amgylchiadau, er enghraifft, gostyngiad mewn budd-dal, colli gwaith, materion iechyd tymor hir neu dor-perthynas effeithio ar eich gallu i dalu dyledion ac fe allech weld eich hun mewn problemau ariannol difrifol os na fyddwch yn chwilio am gymorth ar unwaith.

Bwriad y tudalen hwn yw amlinellu’r rhai o’r opsiynau sydd ar gael i chi.

Am gyngor diduedd sydd ar gael yn rhad ac am ddim, byddem yn eich cynghori’n gryf i gysylltu ag asiantaeth cyngor dyled annibynnol fel CAB neu’r National Debtline ar 0808 808 4000.  Maent ar agor dydd Llun – ddydd Gwener   9am – 9pm ac ar ddydd Sadwrn 9.30am – 1pm

Maent ar agor Ddydd Llun – Ddydd Gwener 9am - 9pm a Dydd Sadwrn 9.30am - 1pm.

Mae llawer o bobl allai hawlio budd-dal ar eu colled oherwydd nad ydynt yn gwybod beth sydd ar gael iddynt.  Yn gyffredinol, ni fydd budd-daliadau’n cael eu hôl-ddyddio, felly peidiwch ag oedi, cysylltwch â Chanolfan JE O’Toole heddiw i wneud yn siŵr eich bod yn cael yr holl fudd-daliadau y mae gennych hawl iddynt.

Os ydych yn denant tai cymdeithasol (yn rhentu gan y Cyngor) rhowch alwad i’n Swyddog Cynhwysiant Ariannol i wneud apwyntiad cyfrinachol yn rhad ac am ddim i helpu gydag agor cyfrif banc, cymorth i drin arian, y cynigion gorau o ran ynni a llawer mwy. Ffoniwch 07776 047047 neu 01248 752267.

Fel arall gallwch gysylltu â Chymunedau’n Gyntaf Môn a gwneud apwyntiad gyda Swyddog Cynhwysiant Ariannol Annibynnol. 01407 762 004 neu e-bost: info@moncf.co.uk

Os ydych mewn ardal Cymunedau yn Gyntaf os gwelwch yn dda cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Os byddwch angen cefnogaeth gan Landlord Cymdeithasol Cofrestredig, eu manylion cyswllt yw:

Clwyd Alyn – Ffôn: 0800 1835757 Neges testun: 07786202533

Grŵp Cynefin - 0300 111 2122 website: www.grwpcynefin.org

Tai Gogledd Cymru – 01248 370227. E-bost: customerservices@nwha.org.uk

Cysylltu â Gwasanaethau Tai

Gwasanaethau Tai
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Gwasanaethau Cwsmer Tai: (01248) 752200
tai@ynysmon.gov.uk
Cynnal a chadw: 08081 68 56 52 (24 awr)
trwsio@ynysmon.gov.uk We welcome calls in Welsh and English

Cysylltwch a'r Gwasanaeth Cyllid

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: (01248) 752653/4/5/6
Email:Budd daliadau treth cyngor

Ebost:Twyll Budd-dal
We welcome calls in Welsh and English

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 11 Awst 2014 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?