Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Thaliadau Tai Dewisol ac Y Gronfa Gymdeithasol

Taliadau Tai Dewisol (TTD)

Efallai y bydd gennych hawl i TTD yn unol â disgresiwn Cyngor Sir Ynys Môn. Nod y gronfa yw darparu cymorth ychwanegol gyda chostau tai a hynny ar ben eich Budd-dal Tai.

Pwy mae’n ei helpu?

Os bydd gennych hawl i Fudd-dal Tai neu i’r elfen costau tai o gredyd cynhwysol byddwch yn gallu gwneud cais am Daliad Tai Dewisol. Byddwch yn ymwybodol os gwelwch yn dda nad oes unrhyw sicrwydd y byddwch yn cael y gronfa.

Mae’r gronfa ar gyfer cefnogi unigolion ac mae Llywodraeth y DU wedi ychwanegu ati er mwyn helpu gyda newidiadau mewn perthynas â Diwygio Lles megis y Cap ar Fudd-daliadau a newidiadau eraill i Fudd-daliadau Tai.

Ni all Cyngor Sir Ynys Môn helpu pawb felly rhaid gwneud penderfyniadau ynglŷn â blaenoriaeth.

Beth all taliadau tai dewisol?

Gellir rhoi TTD i dalu’r gwahaniaeth rhwng eich budd-dal tai a’ch rhent gan gynnwys achosion lle cafwyd gostyngiad yn y budd-dal tai oherwydd:

  • Y ‘dreth ystafell wely’
  • Y cap ar fudd-daliadau
  • Arian wedi ei dynnu ar gyfer pobl nad ydynt yn ddibynnol (e.e. Ar gyfer meibion neu ferched wedi tyfu i fyny sy’n byw gyda chi).
  • Newidiadau i’r lwfans tai lleol
  • Cyfradd llety a rennir i bobl sengl

Gallwch gael TTD i dalu am gostau sefydlu tenantiaeth newydd, fel blaendal rhent, rhent ymlaen llaw neu gostau symud. Gall Cyngor Ynys Môn eich helpu hefyd i atal i chi ddod yn ddigartref ac mewn rhai sefyllfaoedd, gellir gwneud taliadau i’ch helpu chi gyda’r dyledion rhent.

At ba bethau fydd cymorth ddim ar gael?

Ni fydd Taliadau Tai Dewisol yn cael eu talu i gwrdd ag unrhyw gynnydd mewn rhent oherwydd dyledion neu unrhyw daliadau adennill taliad o’ch budd-dal tai. Ni ellir eu defnyddio i helpu i dalu sancsiynau Job Centre Plus (JCP) neu ostyngiad mewn budd-dal.

Faint gaiff ei dalu?

Bydd Cyngor Sir Ynys Môn yn penderfynu a ddylid talu Taliadau Tai Dewisol, faint i’w roi, ac am faint o amser. Gall dyfarniadau fod yn daliadau unwaith yn unig, neu yn rhai tymor byr neu am gyfnod amhenodol.

Apelio yn erbyn y penderfyniadau

Os nad ydych yn hapus gyda chanlyniad eich cais neu eich dyfarniad TTD gallwch ofyn i Gyngor Sir Ynys Môn adolygu ei benderfyniad. Yna, cynhelir adolygiad newydd ac fe gewch lythyr i egluro’r penderfyniad.

Sut i wneud cais

Gallwch gwblhau ffurflen gais isod, neu anfon e-bost i budddal@ynysmon.gov.uk neu ymweld â Swyddfa’r Cyngor yn Llangefni.

Neu, fe allwch drefnu apwyntiad gyda Swyddog Hawliau Lles yng Nghanolfan J.E. O’Toole yng Nghaergybi.

Y Gronfa Gymdeithasol

O Ebrill 2013, bydd y Gronfa Cymorth Dewisol (CCD) yng Nghymru yn disodli rhannau o’r Gronfa Gymdeithasol a oedd yn cael ei rhedeg eisoes gan yr Adran Gwaith a Phensiynau, sef y ‘benthyciadau argyfwng’ neu’r ‘grantiau gofal cymunedol’.

Bydd angen cyfeirio unrhyw hawliadau newydd am gymorth argyfwng neu am eitemau sylfaenol i’r CCD.

Mae’r gronfa cynnig grantiau neu gefnogaeth i ddau bwrpas:

TCA: Taliadau Cymorth Argyfwng i’ch helpu mewn argyfwng neu mewn achos lle mae bygythiad i’ch iechyd neu’ch lles chi neu i iechyd a lles rhywun yn eich teulu.

TCI: Taliadau Cymorth Unigol, i’ch helpu chi neu rywun yr ydych yn gofalu amdanynt i fyw’n annibynnol yn y gymuned a gwneud i ffwrdd â’r angen am ofal sefydliadol.

Sut i ymgeisio am TCA neu TCI

Gellwch ymgeisio dros y ffôn, ar-lein neu drwy’r post

Ffoniwch y rhif rhadffôn - 0800 859 5924 - galwad am ddim o linell dir neu ffoniwch 033 0101 5000 - codir cyfraddau lleol.

Am wybodaeth ynghylch sut i ymgeisio, ewch i Money Made Clear Wales.

Cysylltu â Gwasanaethau Tai

Gwasanaethau Tai
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Gwasanaethau Cwsmer Tai: (01248) 752200
tai@ynysmon.gov.uk
Cynnal a chadw: 08081 68 56 52 (24 awr)
trwsio@ynysmon.gov.uk We welcome calls in Welsh and English

Cysylltwch a'r Gwasanaeth Cyllid

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: (01248) 752653/4/5/6
Email:Budd daliadau treth cyngor

Ebost:Twyll Budd-dal
We welcome calls in Welsh and English

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 20 Meh 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?