Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Premiwm y Dreth Gyngor

Beth yw’r Premiwm y Dreth Gyngor?

O’r 1af Ebrill 2017 mae awdurdodau lleol yn gallu codi premiwm o hyd at 100% o’r gyfradd safonol treth gyngor ar dai gwag tymor hir ac ail gartrefi.

Mae Deddf Tai (Cymru) 2014 yn rhoi pwerau dewisol i awdurdodau lleol i weithredu premiwm ar Dreth y Cyngor ar gyfer eiddo ac eiddo Gwag Hirdymor, sy’n cael eu dodrefnu ond nid yn cael eu meddiannu yn barhaol (a elwir yn aml fel ail gartrefi neu gartrefi gwyliau).

Mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi penderfynu cyflwyno premiwm Treth y Cyngor 25%, yn effeithiol o 1 Ebrill 2017 ar gyfer eiddo a ddynodwyd fel cartrefi gwyliau / ail gartrefi neu dymor hir gwag ac nid yn cael eu defnyddio fel unig neu brif breswylfa rhywun.

Bwriad y disgresiwn a roddir i awdurdodau lleol i godi premiwm yw i fod yn offeryn i helpu awdurdodau lleol i:

  • ddod â chartrefi gwag tymor hir yn ôl i ddefnydd i ddarparu cartrefi diogel, sicr a fforddiadwy; ac
  • cefnogi awdurdodau lleol i gynyddu’r cyflenwad o dai fforddiadwy a gwella cynaliadwyedd cymunedau lleol

Oes unrhyw eithriadau i’r premiwm?

Mae rhai eithriadau i’r premiwm allai fod yn berthnasol o 1 Ebrill 2017 wedi’u rhestru isod:

  • Dosbarth 1 - Anheddau cael ei farchnata ar werth - eithriad hwn ar gyfer un flwyddyn gyfyngedig o ran amser
  • Dosbarth 2 - Anheddau cael ei farchnata i’w gosod - eithriad hwn ar gyfer un flwyddyn gyfyngedig o ran amser
  • Dosbarth 3 - Atodiadau ffurfio rhan o, neu’n cael ei drin fel rhan o’r, y prif annedd
  • Dosbarth 4 - Anheddau a fyddai’n unig neu brif breswylfa rhywun os nad oeddent yn byw mewn llety lluoedd arfog
  • Dosbarth 5 - lleiniau carafanau Meddiannu ac angorfeydd cychod
  • Dosbarth 6 - cartrefi tymhorol ble y flwyddyn - galwedigaeth gydol y gwaherddir
  • Dosbarth 7 - anheddau sy’n gysylltiedig â swydd

Os ydych yn credu eich bod yn gymwys am eithriad a restrir uchod cysylltwch â’r Adran Refeniw ar 01248 752653 neu drwy e-bost i premiymau@ynysmon.gov.uk  gyda’r wybodaeth berthnasol.

Beth os nad yw fy eiddo yn gymwys ar gyfer eithriad?

O’r 1 Ebrill 2017, byddwch yn amodol ar y Premiwm Treth y Cyngor 25%, fodd bynnag, mae gan y Cyngor gynlluniau os yw eich eiddo yn parhau i fod yn ail gartref neu eiddo gwag tymor hir. Os hoffech chi i weithio gyda’r Cyngor er mwyn sicrhau bod yr eiddo yn ôl i ddefnydd llawn amser, gallwn o bosibl eich cynorthwyo.

Cysylltwch â Swyddog Cartrefi Gwag y Cyngor ar 01248 752283

Cysylltwch a'r Gwasanaeth Cyllid

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ebost:Treth Cyngor/Treth Busnes
Ebost:Budd daliadau treth cyngor

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 17 Maw 2017 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?