Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Rhybudd Prosesu Teg

Y Dreth Gyngor

Bydd y wybodaeth a roddir gennych yn cael ei phrosesu’n unol â darpariaethau Deddf Diogelu Data 1988. Mae dyletswydd ar y Cyngor hwn i warchod yr arian cyhoeddus y mae’n ei weinyddu. Gall y Cyngor rannu’n fewnol y data personol a roddwyd gennych i ddibenion y Dreth Gyngor er mwyn darparu gwasanaethau statudol eraill. Ni fydd ond yn gwneud hynny mewn modd sydd wedi ei reoli a’i reoleiddio’n llym. Gall y Cyngor hefyd ei defnyddio fel prawf o ble yr ydych yn byw. Gall y Cyngor, yn unol â’r hyn y mae’r gyfraith yn ei ganiatáu, drosglwyddo’r wybodaeth i asiantaethau neu sefydliadau eraill megis yr Adran Gwaith a Phensiynau, Refeniw a Thollau EM a Rhentu Doeth Cymru. Gall y Cyngor wirio neu gymharu’r wybodaeth yr ydych wedi ei darparu, neu wybodaeth amdanoch y mae rhywun arall wedi ei darparu, gyda gwybodaeth arall yr ydym ni fel Cyngor yn ei chadw, megis y Gwasanaeth Cofrestru Etholiadau neu’r Gofrestr Bathodynnau Glas.

Gall y Cyngor hefyd gael gwybodaeth neu gymharu gwybodaeth amdanoch gyda thrydydd partïon penodol, neu roi wybodaeth iddynt i:

  • Atal neu ganfod trosedd
  • Atal neu ganfod twyll
  • Gwarchod arian cyhoeddus
  • Sicrhau bod y wybodaeth yn gywir

Mae’r trydydd partïon hyn yn cynnwys adrannau’r llywodraeth (gan gynnwys y Fenter Genedlaethol ar gyfer Atal Twyll), awdurdodau lleol, awdurdodau heddlu a chwmnïau sector preifat, gan gynnwys cwmnïau sy’n ein cynorthwyo ni i ganfod ac atal twyll megis Asiantaethau Cyfeirnod Credyd neu gwmnïau sy’n ein cynorthwyo gydag unrhyw un o ddyletswyddau gorfodaeth statudol y Cyngor fel Asiantaethau Gorfodaeth (a elwir yn gyffredin yn feilïaid).

Ni fydd y Cyngor yn rhoi gwybodaeth amdanoch i unrhyw un arall na’n defnyddio gwybodaeth amdanoch i unrhyw ddibenion eraill, oni bai bod y gyfraith yn caniatáu i ni wneud hynny.

Mae’r Cyngor yn dymuno darparu gwasanaethau priodol, amserol ac effeithlon. I sicrhau hyn, mae’r Cyngor yn dymuno cydlynu’n well yr hyn yr ydym yn ei wneud i chi. Mae’r Cyngor yn cyflwyno System Rheoli Perthynas gyda’r Cwsmer (CRM) er mwyn cofnodi crynodeb byr o’ch cyswllt gyda’r Cyngor a bydd yn defnyddio gwybodaeth sylfaenol sy’n gysylltiedig â’r Dreth Gyngor (enw a chyfeiriad) i sicrhau bod hyn yn effeithiol.

Ailddefnyddir data sy’n ymwneud â’r Dreth Gyngor gydag awdurdod statudol dan y pwerau yn adran 1 Deddf Lleoliaeth 2011 ac, yn unol â Deddf Diogelu Data 1998, nid oes raid i’r Cyngor gael caniatâd yr unigolion dan sylw i wneud hynny.

Rhybudd Prosesu Teg – Y Dreth Annomestig (Treth Busnes)

Bydd y wybodaeth a roddir gennych yn cael ei phrosesu’n unol â darpariaethau Deddf Diogelu Data 1988. Mae dyletswydd ar y Cyngor hwn i warchod yr arian cyhoeddus y mae’n ei weinyddu. Gall y Cyngor rannu’n fewnol y data personol a roddwyd gennych i ddibenion y Dreth Annomestig er mwyn darparu gwasanaethau statudol eraill. Ni fydd ond yn gwneud hynny mewn modd sydd wedi ei reoli a’i reoleiddio’n llym. Gall y Cyngor hefyd ei defnyddio fel prawf o bwy sy’n meddiannu eiddo. Gall y Cyngor, yn unol â’r hyn y mae’r gyfraith yn ei ganiatáu, drosglwyddo’r wybodaeth i asiantaethau neu sefydliadau eraill, megis Llywodraeth Cymru a Refeniw a Thollau EM. Gall y Cyngor wirio neu gymharu’r wybodaeth yr ydych wedi ei darparu, neu wybodaeth amdanoch y mae rhywun arall wedi ei darparu, gyda gwybodaeth arall yr ydym ni fel Cyngor yn ei chadw, megis y Gwasanaeth Cofrestru Etholiadau.

Gall y Cyngor hefyd gael gwybodaeth neu gymharu gwybodaeth amdanoch gyda thrydydd partïon penodol, neu roi wybodaeth iddynt i:-

  • Atal neu ganfod trosedd
  • Atal neu ganfod twyll
  • Gwarchod arian cyhoeddus
  • Sicrhau bod y wybodaeth yn gywir 

Mae’r trydydd partïon hyn yn cynnwys adrannau’r llywodraeth (gan gynnwys y Fenter Genedlaethol ar gyfer Atal Twyll), awdurdodau lleol, awdurdodau heddlu a chwmnïau sector preifat, gan gynnwys cwmnïau sy’n ein cynorthwyo ni i ganfod ac atal twyll megis Asiantaethau Cyfeirnod Credyd neu gwmnïau sy’n ein cynorthwyo gydag unrhyw un o ddyletswyddau gorfodaeth statudol y Cyngor megis Asiantaethau Gorfodaeth (a elwir yn gyffredin yn feilïaid). Bydd ambell wybodaeth am rhyddhad o’r Dreth Annomestig ar yr eiddo yn cael ei rannu hefo Llywodraeth Cymru i alluogi Llywodraeth Cymru i gyflawni eu dyletswyddau cyhoeddus.

Ni fydd y Cyngor yn rhoi gwybodaeth amdanoch i unrhyw un arall na’n defnyddio gwybodaeth amdanoch i unrhyw ddibenion eraill, oni bai bod y gyfraith yn caniatáu i ni wneud hynny.

Mae’r Cyngor yn dymuno darparu gwasanaethau priodol, amserol ac effeithlon. I sicrhau hyn, mae’r Cyngor yn dymuno cydlynu’n well yr hyn yr ydym yn ei wneud i chi. Mae’r Cyngor yn cyflwyno System Rheoli Perthynas gyda’r Cwsmer (CRM) er mwyn cofnodi crynodeb byr o’ch cyswllt gyda’r Cyngor a bydd yn defnyddio gwybodaeth sylfaenol sy’n gysylltiedig â’r Dreth Annomestig (enw a chyfeiriad) i sicrhau bod hyn yn effeithiol.

Ailddefnyddir data sy’n ymwneud â’r Dreth Annomestig gydag awdurdod statudol dan y pwerau yn Adran 1 Deddf Lleoliaeth 2011 ac, yn unol â Deddf Diogelu Data 1998, nid oes raid i’r Cyngor gael caniatâd yr unigolion dan sylw i wneud hynny.

Cysylltwch a'r Gwasanaeth Cyllid

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ebost:Treth Cyngor/Treth Busnes
Ebost:Budd daliadau treth cyngor

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 6 Maw 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?