Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Y Dreth Gyngor - sut a ble i dalu

Mae nifer o ffyrdd y gallwch dalu eich bil treth cyngor

Debyd Uniongyrchol

Os yw hyn yn wir gall talu trwy DDEBYD UNIONGYRCHOL fod yn hwylus gan mai dyma’r modd fwyaf syml a diogel i chwi dalu Bil y cyngor a dyma pam:

  • Mae’r rheolaeth yn aros gyda chwi
  • Cewch sicrwydd arian yn ôl
  • Fe’i telir yn fisol ond dim ond un ffurflen sydd rhaid i chwi ei arwyddo ac fe fydd eich Banc neu Gymdeithas Adeiladu yn gwneud y gweddill
  • Cewch anghofio sieciau, stampiau ac aros mewn ciw
  • Mae yn llawer mwy diogel na thalu ag arian parod
  • Mae’r dull hefyd yn llai costus ac yn fwy syml i’r cyngor ei weinyddu sydd felly yn mynd i fod yn
    fuddiol i bawb yn y gymuned.

Os oes gennych unrhyw ymholiad, mae gennych amser i archwilio rhywbeth nad ydych yn ei ddeall neu yn cytuno ag ef, ac o dan reolau y Gwarant Debyd Uniongyrchol fe delir yn ôl i’ch cyfrif unrhyw daliad a wnaethpwyd, oedd yn torri termau y cyfarwyddyd.

Sut mae newid i Ddebyd Uniongyrchol?

Yn syml iawn drwy gwblhau a dychwelyd y cyfarwyddyd debyd uniongyrchol sydd ar gael i’w lawrlwytho fel ffurflen pdf. Gweler y tab dogfennau ar dop y dudalen os gwelwch yn dda.

Taliadau ar lein

Gallwch wneud eich taliadau ar-lein gan ddefnyddio cerdyn debyd neu gredyd: Visa, Mastercard, Maestro / Switch, Visa Delta, Electron.

Gwasanaeth taliadau ffôn

Gallwch gysylltu â’r gwasanaeth drwy ffonio 0300 123 0800 ar unrhyw ffôn “touch-tone” a byddwch yn cael cyfarwyddiadau ar sut i dalu. Cofiwch bydd angen eich cerdyn credyd neu ddebyd ynghyd â chyfeirnod eich cyfrif neu anfoneb.

Bydd y gwasanaeth ar gael 24-awr, 7-diwrnod y wythnos. Codir tâl Gradd Cenedlaethol ar y rhif 0300 ar bob galwad yn ddifater os ydynt yn galw o linell ddaearol neu ffôn symudol.

Ni chaiff unrhyw dal(iadau) a wneir ar ôl 4.00 yp ei roi yn erbyn eich cyfrif  tan (i fyny i) 3 diwrnod gwaith..

Noder: Ceir rhai eithriadau. Ni fydd y system yn derbyn taliadau am Rhenti Tai ble mae’r rhif rhent yn cynnwys llythrennau alffa rhifol.

Canolfan Gyswllt Cwsmer

Drwy ffonio 01248 751 844 rhwng 9.00 y.b. a 5.00 y.p. Gofalwch fod eich cerdyn debyd / credyd wrth law os gwelwch yn dda.

Swyddfa Bost

Gallwch wneud taliad gyda cerdyn debyd / arian neu siec (taladwy i Swyddfa Bost Cyf) mewn unrhyw Swyddfa Bost. Byddwch angen cerdyn talu sydd i’w gael oddiwrth y Cyngor.

PayPoint

Gallwch wneud taliadau mewn arian parod yn unrhyw safle PayPoint. Cysylltwch â’r Cyngor am gerdyn talu. I ddarganfod eich safle PayPoint agosaf ewch i safle we www.paypoint.co.uk

Siec drwy’r post

Gallwch wneud sieciau yn daladwy i ‘Cyngor Sir Ynys Môn’. Wnewch chi sicrhau, os gwelwch yn dda, fod rhif eich cyfrif Treth y Cyngor wedi’i ddyfynnu ar gefn y siec. Fe ddylech bostio eich siec i Gyngor Sir Ynys Môn, Blwch Post 29, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7ZF

Banc

Gallwch dalu trwy BACS i gyfrif banc cyffredinol y Cyngor rhif 79118615 yn National Westminster Bank, Cangen Llangefni, rhif côd 53-81-02. Wnewch chi sicrhau, os gwelwch yn dda, eich bod yn dyfynnu rhif eich cyfrif Treth Cyngor pan yn gwneud taliad. Fe all y banc godi tâl arnoch am y gwasanaeth yma.

Girobank Transcash

Gallwch wneud taliad mewn Swyddfeydd Post, drwy ddefnyddio Girobank Transcash i gyfrif Giro’r Cyngor rhif 400 7123. Codir tâl gan y Swyddfa Bost am y gwasanaeth yma. Sicrhewch eich bod  yn dyfynnu rhif eich cyfrif Treth Annomestig wrth dalu os gwelwch yn dda.

Os byddwch yn cael trafferth defnyddio unrhyw un o’r dulliau talu hyn cysylltwch gyda ni, os gwelwch yn dda ar 01248 751 844 yn ystod oriau agor 9am - 4pm

Neu gyda ebost: arianwyr@ynysmon.gov.uk

Cysylltwch a'r Gwasanaeth Cyllid

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ebost:Treth Cyngor/Treth Busnes
Ebost:Budd daliadau treth cyngor

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 28 Medi 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?