Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Gweithio i'r cyngor

Gwybodaeth am y manteision o weithio i’r cyngor gyda gwybodaeth am wyliau blynyddol, hyfforddiant, cydbwysedd bywyd a gwaith, cynllun pensiwn ac iechyd a lles.

Mae Cyngor Sir Ynys Môn yn bodoli i wasanaethu ei thrigolion ac yn darparu ystod gynhwysfawr o wasanaethau a chyfleusterau. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu’r gwasanaethau gorau posibl i bawb ar Ynys Môn ac rydym yn cydnabod, er mwyn gwneud hyn rydym angen ein hased pwysicaf - ein gweithwyr. Mae recriwtio, cadw a datblygu’r bobl iawn gyda’r sgiliau iawn ar yr amser cywir yn hanfodol i ni ddarparu gwasanaethau sy’n gwella ansawdd bywyd ar gyfer Ynys o drigolion Ynys Môn. Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd am swyddi a gyrfaoedd, ac ar hyn o bryd yn cyflogi tua 3,000 o weithwyr.

Os hoffech fod yn rhan o’n gweithlu gwerthfawr a gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i bobl Ynys Môn, rydym yn edrych ymlaen at glywed oddi wrthych.

Amodau gwaith

Cynllun Pensiwn

Rydym yn gweithredu Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol mewn cydweithrediad â Chyngor Sir Gwynedd. Mae gwybodaeth bellach am y gronfa ar gael ar wefan Cronfa Bensiwn Gwynedd.

Gwyliau Blynyddol

Mae’r gwyliau blynyddol yn amrywio rhwng 26 a 32 diwrnod y flwyddyn - yn ddibynnol ar hyd gwasanaeth. Mae gan staff hefyd yr hawl i 8 diwrnod o wyliau ar gyfer gwyliau banc a chyhoeddus. 

Absenoldeb Arbennig

Yn ogystal â’r gwyliau a nodir uchod, mae absenoldeb â thâl ei roi mewn amgylchiadau arbennig fel profedigaeth, mynychu apwyntiadau meddygol, ymgymryd â dyletswyddau cyhoeddus ac yn y blaen.

Cydbwysedd Bywyd a Gwaith

Mae sicrhau bod staff yn taro cydbwysedd iach rhwng gwaith a bywyd cartref yn bwysig iawn i’r Cyngor.

Hyfforddiant a Datblygu - strategaeth pobl

Er mwyn cefnogi Gweledigaeth y Cyngor a’r Blaenoriaethau Strategol i ddarparu gwasanaethau rhagorol, mae’n rhaid i ni sicrhau bod y bobl rydym yn eu cyflogi yn fedrus, hyfforddedig a brwdfrydig i gwrdd ag anghenion heriol sydd o’n blaenau.

Gall pob gweithiwr ddisgwyl:

 • Proses sefydlu ffurfiol
 • Arfarniad Perfformiad blynyddol
 • Cynllun Datblygu
 • Cyfarfodydd rheolaidd gyda’ch rheolwr
 • Cyfarfodydd tîm rheolaidd
 • Chymorth â’r iaith Gymraeg a’r diwylliant
 • Mynediad at ystod eang o gyfleoedd hyfforddi a datblygu
 • Cyfraniad tuag at aelodaeth o gyrff proffesiynol sy’n berthnasol i’r gwaith

Iechyd a Diogelwch

Rydym yn anelu i gyrraedd y safon uchaf o reoli iechyd, diogelwch a lles ein holl staff.

Manteision ychwanegol

Mae yna hefyd nifer o fanteision ychwanegol wrth weithio ar gyfer Cyngor Sir Ynys Môn:

 • cyfle i weithio mewn awyrgylch Gymraeg - mae gennym bolisi dwyieithog
 • digwyddiadau codi ymwybyddiaeth am faterion iechyd a lles
 • cyfleusterau parcio ceir am ddim yn y rhan fwyaf o’n safleoedd
 • profion llygaid am ddim i staff sy’n gwneud defnydd rheolaidd o Unedau Arddangos Gweledol
 • Gwasanaeth Cwnsela MEDRA - gwasanaeth cwnsela cyfrinachol ac am ddim ar gyfer staff
 • gwisg ffurfiol ac offer diogelwch yn cael eu darparu ar gyfer staff mewn swyddi penodol

Am ragor o wybodaeth am becyn cyflogaeth Cyngor Sir Ynys Môn, cysylltwch ag Adnoddau Dynol. Gweler y manylion cyswllt yn y llyw ar yr ochr dde.

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 13 Rhag 2016 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?