Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Canolfan Asesu Anterth – Canolfan a Achredir gan City and Guilds

Mae Canolfan Asesu Anterth yn Ganolfan Asesu City and Guilds FfCCh (Fframwaith Cymwysterau a Chredydau) achrededig, sy’n cael ei chydlynu a’i rheoli gan yr Uned Datblygu Gweithlu.

Mae cynghorau Ynys Môn a Gwynedd yn aelodau partner. Mae’r Ganolfan yn llwyddiannus yn y gwaith o gyflenwi Achrediadau gan yr Uned a drwy Wobrau ym maes Gofal i rai â Dementia a Gofal Diwedd Oes hefyd.

O ran y cymwysterau a’r hyfforddiant a gyflenwir yn y Ganolfan, maent yn rhan allweddol o sicrhau bod gan y gweithlu gofal cymdeithasol ym Môn a Gwynedd gyda’r sgiliau a’r cymwysterau priodol i gyflenwi gwasanaethau o safon i ddefnyddwyr. Gydag amrywiaeth o raglenni dysgu sy’n amrywio o wasanaethau rheng flaen sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn i arweinyddiaeth a rheolaeth, mae staff sy’n gweithio yn y rolau anodd hyn, sy’n gofyn llawer, yn cael y sgiliau a’r cymorth angenrheidiol ac yn cael eu goruchwylio a’u rheoli yn y modd cywir.

Mae’r Ganolfan yn mynd o nerth i nerth, yn arddangos rhagoriaeth ac yn gweithio ar y cyd â’i phartneriaid. Fe gafodd gydnabyddiaeth gan Gofal Cymdeithasol Cymru fel model o arfer dda, ac mae’n ‘ganolfan ragoriaeth’. Mae’r Ganolfan yn parhau i dderbyn sicrwydd ansawdd gan City and Guilds i sicrhau fod safonau uchel o asesu, y modd y mae’r ganolfan yn cael ei rheoli ac am ansawdd y gwaith a gynhyrchir gan yr ymgeiswyr yn parhau. Fe’i cydnabyddir am ei safon uchel o addysgu a hyfforddi.

Mae Canolfan Anterth yn parhau i wneud cynnydd cyson tuag at gyflawni a rhagori ar dargedau mewnol ac allanol, ac mae’n parhau i gefnogi’r sector gwirfoddol ac annibynnol drwy’r ganolfan asesu fewnol.

Cysylltwch a'r Uned Datblygu Gweithlu

Gwasanaeth Adnoddau Dynol
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752986
Ebost:gweithlugofal@ynymon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 17 Medi 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?