Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Canolfan Asesu Anterth – Canolfan a Achredir gan City and Guilds

Mae Canolfan Asesu Anterth yn Ganolfan Asesu City and Guilds FfCCh (Fframwaith Cymwysterau a Chredydau) achrededig, sy’n cael ei chydlynu a’i rheoli gan yr Uned Datblygu Gweithlu.

Mae cynghorau Ynys Môn, Gwynedd, Conwy a Sir Ddinbych yn aelodau partner. Mae’r Ganolfan yn llwyddiannus yn y gwaith o gyflenwi Achrediadau gan yr Uned a drwy Wobrau ym maes gofal i rai â dementia ac anableddau dysgu hefyd.

O ran y cymwysterau a’r hyfforddiant a gyflenwir yn y Ganolfan, maent yn rhan allweddol o sicrhau bod gan y gweithlu gofal cymdeithasol ym Môn, Gwynedd, Conwy a Sir Ddinbych y sgiliau a’r cymwysterau priodol i gyflenwi gwasanaethau o safon i ddefnyddwyr. Gydag amrywiaeth o raglenni dysgu sy’n amrywio o wasanaethau rheng flaen sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn i arweinyddiaeth a rheolaeth, mae staff sy’n gweithio yn y rolau anodd hyn, sy’n gofyn llawer, yn cael y sgiliau a’r cymorth angenrheidiol ac yn cael eu goruchwylio a’u rheoli yn y modd cywir.

Mae’r Ganolfan yn mynd o nerth i nerth, yn arddangos rhagoriaeth ac yn gweithio ar y cyd â’i phartneriaid. Fe gafodd gydnabyddiaeth yn ddiweddar gan Gyngor Gofal Cymru fel model o arfer dda, ac mae’n ‘ganolfan ragoriaeth’. Mae’r Ganolfan yn parhau i gynnal gradd ‘A’ gan City and Guilds am y safonau uchel o asesu, y modd y mae’r ganolfan yn cael ei rheoli ac am ansawdd y gwaith a gynhyrchir gan yr ymgeiswyr. Fe’i cydnabyddir hefyd am ei safon uchel o addysgu a hyfforddi a gadarnhawyd drwy gyflawni Medal am Ragoriaeth yn 2011-12.

“Y Cyngor Gofal, Mawrth 2013 - “Diolch eto am adael i mi gymryd rhan ac adfer fy ffydd yn wir fod yna arferion asesu ardderchog ac ymrwymiadau i ddysgu a datblygu parhaus ar gyfer staff addysgu a dysgu sydd allan yna.”

Mae Canolfan Anterth yn parhau i wneud cynnydd cyson tuag at gyflawni a rhagori ar dargedau mewnol ac allanol, ac mae’n parhau i gefnogi’r sector gwirfoddol ac annibynnol drwy’r ganolfan asesu fewnol.

Mae rhai enghreifftiau o gyrsiau City and Guilds yn cynnwys:  

 • Unedau Sefydlu Gofal Cymdeithasol i Gymru
 • Cynorthwyo a Symud
 • Dementia
 • Diogelwch Bwyd a Maeth
 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Eiriolaeth Annibynnol
 • Cyflwyniad i Ofal Cymdeithasol i Oedolion
 • Personoli mewn Gofal Iechyd a Chymdeithasol
 • Paratoi i weithio mewn Gofal Cymdeithasol i Oedolion
 • Gofal Strôc
 • Cefnogi Defnyddwyr Technoleg Gynorthwyol

Cysylltwch a'r Uned Datblygu Gweithlu

Gwasanaeth Adnoddau Dynol
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752986
Ebost:gweithlugofal@ynymon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 11 Chwef 2014 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?