Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Datblygiad Proffesiynol

Cod Ymarfer Proffesiynol ar gyfer gweithwyr gofal cymdeithasol yng Nghymru

Mae’r Côd Ymarfer Proffesiynol yn dweud wrth bob gweithiwr gofal cymdeithasol yr hyn y mae’n rhaid iddynt ei wneud a sut i ymddwyn fel bod pob un ohonynt yn gweithio i’r un safonau uchel.

Os ydych yn weithiwr gofal cymdeithasol neu’n gyflogwr, mae’r Côd yn eich grymuso i selio penderfyniadau am wasanaethau gofal a chymorth ar les yr unigolyn, ac yn rhoi canllawiau ymarferol ar sut i gyflawni amcanion y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru). Mae’n berthnasol i’r holl weithlu gofal cymdeithasol, p’un eich bod wedi cofrestru efo’r Cyngor Gofal, neu beidio.

Os ydych yn derbyn gofal neu gefnogaeth gan weithiwr gofal cymdeithasol, bydd y Côd yn eich helpu i ddeall sut y dylent ymddwyn tuag atoch - a sut y dylai eu cyflogwyr helpu i ddarparu’r gofal gorau.

Mae yna hefyd adnoddau pellach ar y Man Dysgu’r Cyngor Gofal, gan gynnwys Gofalu â Balchder gyda deunyddiau hyfforddi a phrawf ar-lein gyda thystysgrif ar ôl cwblhau’n llwyddiannus. Gellir cael adnoddau eraill gan gynnwys fideos, apps a phosteri drwy dudalen Adnoddau Côd Ymarfer Proffesiynol.

Therapi Galwedigaethol

Mae gwasanaethau therapi galwedigaethol yn grymuso pobl i gyflawni eu potensial yn llawn, i gyflawni eu nodau ac i fwynhau eu bywydau i’r eithaf.

Mae “Galwedigaeth” yn cyfeirio at weithgareddau ymarferol a phwrpasol sy’n ein caniatáu i fyw’n annibynnol ac sy’n rhoi ymdeimlad o hunaniaeth i ni. Gallai hyn fod yn unrhyw beth, o dasgau bob dydd angenrheidiol fel gwisgo neu goginio, i’r pethau sy’n ein gwneud yn bwy ydym - ein swydd, ein diddordebau, ein hobïau a’n perthnasau.

Mae therapi galwedigaethol yn darparu cymorth ymarferol i alluogi pobl i oresgyn unrhyw rwystrau sy’n eu hatal rhag gwneud y gweithgareddau sydd o bwys iddynt, ac sy’n helpu i wneud pobl yn fwy annibynnol a bodlon ym mhob agwedd ar eu bywyd.

Rhaid i bob Therapydd Galwedigaethol ymgymryd â datblygiad proffesiynol parhaus (DPP), er mwyn parhau i gael eu cofrestru â’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal ac i alluogi’r proffesiwn i ddatblygu.

Mae Cymdeithas Brydeinig y Therapyddion Galwedigaethol yn darparu ystod o offerynnau sydd ar gael i’w haelodau ar-lein, gan gynnwys cyfleoedd dysgu ffurfiol, cynllunio ar gyfer gyrfaoedd ac offerynnau DPP. Gallwch hefyd gysylltu â’r Uned i drafod cyrsiau, adnoddau a chyfleoedd datblygu perthnasol.

I fod yn therapydd galwedigaethol bydd arnoch angen astudio rhaglen cyn-cofrestru gymeradwy. Ceir amrywiaeth o raglenni therapi galwedigaethol achrededig yn y DU mewn amryw brifysgolion ledled y wlad, gan gynnwys Prifysgol Glyn Dŵr, Wrecsam. Gweler mwy am hyn yn: www.cot.co.uk

Addysg a Dysgu Proffesiynol Parhaus (CPEL)

Mae’r Cyngor Gofal wedi cyflwyno’r Fframwaith Addysg a Dysgu Proffesiynol Parhaus (CPEL) ar gyfer Gweithwyr Cymdeithasol yng Nghymru. Ar ôl cwblhau eu cymhwyster cychwynnol, mae’r Fframwaith CPEL yn llywio addysg a dysgu parhaus ar gyfer gweithwyr cymdeithasol er mwyn mynd ymlaen ar y Llwybr Gyrfa Cenedlaethol.

Mae CPEL yn dechrau gyda’r cam cyntaf, Rhaglen Gadarnhau ar gyfer Gweithwyr Cymdeithasol Newydd Gymhwyso. Mae’r cam Cadarnhau yn galluogi trosglwyddo o’r cyfnod o ymwreiddio gwybodaeth a sgiliau craidd proffesiynol drwy ymarfer i ymwneud â lefelau cynyddol o waith cymhleth mewn maes arbenigol. Canolbwyntir ar gefnogi ymarferwyr i adeiladu ar yr hyn a ddysgwyd yn ystod y cwrs gradd gwaith cymdeithasol a darparu cyfleoedd iddynt ymarfer sgiliau allweddol.

Porth Agored

Mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi arwyddo cytundeb partneriaeth gyda 19 awdurdod lleol arall i gyflenwi’r cam Cadarnhau. Mae hon yn enghraifft ardderchog o weithio mewn partneriaeth. Bu modd i’r Uned fuddsoddi ac ymrwymo’n llawn ac yn frwd yn yr agenda CPEL o’r camau cychwynnol cyntaf, ynghyd â chwarae rôl allweddol mewn datblygu a ffurfio’r Consortiwm Porth Agored a’r cam Cadarnhau. Ystyrir fod CPEL yn rhan annatod o becyn recriwtio a chadw staff.

Bydd y camau pellach yn y llwybr yn cael eu rhoi ar waith yn ystod 2014 a 2015. Cyflenwir y camau hyn yn defnyddio cyfuniad o ddulliau dysgu o bell a wyneb-yn-wyneb ynghyd â thrwy fanteisio ar gyfryngau newydd, ac o ganlyniad sicrhau bod mynediad iddynt ar draws Cymru. Yn ogystal, bydd bob cam yn cael ei werthuso’n fanwl i sicrhau ei fod yn parhau i fod yn addas i’r diben, gan wneud gwahaniaeth cadarnhaol a chyflenwi’r canlyniadau a ddisgwylir

Cwrs MA

Trwy weithio mewn partneriaeth agos â Phrifysgol Bangor, gwelwyd dileu’r cwrs BA a chyflwyno’r MA. Mae’r Cydlynydd Lleoliadau’n gweithio’n agos iawn â Chonwy a Gwynedd yn y gwaith o gadarnhau lleoliadau ar gyfer myfyrwyr a dderbynnir ar leoliad yn ogystal â’r grŵp ehangach o fyfyrwyr.

Hyfforddeiaethau

Yn Ionawr 2012, penodwyd hyfforddai gwaith cymdeithasol sydd ar hyn o bryd yn dilyn ei chwrs gradd BA mewn gwaith cymdeithasol drwy’r Brifysgol Agored yng Nghymru. Mae’r cynllun yn caniatau i’r fyfyrwraig gael profiad gyda’r mwyafrif o’r timau gwaith cymdeithasol o fewn yr Awdurdod gan ei bod yn symud i dîm newydd bob tua phedwar mis. Mae hyn yn sicrhau bod y profiad a enillir yn ystod y cwrs astudio yn helaeth ac yn amrywiol.

 Y Gronfa Cyfleoedd Dysgu Trwy Ymarfer - PLOF

Mae’r Cydlynydd Lleoliadau’n gweithio’n agos iawn â Phrifysgol Bangor i gynnig ac yna asesu myfyrwyr a dderbynnir ar leoliad, pedwar yr un yn ystod dwy flynedd y cwrs. Ategir hyn gan ‘fanc’ sylweddol o Athrawon Ymarfer cymwys, ynghyd â pherthnasau gweithio ardderchog gyda Gwynedd a Chonwy i sicrhau y cynigir y lleoliadau mwyaf priodol.         

Yn ogystal, mae Cyngor Sir Ynys Môn yn ymroddedig i gynnig y cyfleoedd gorau i fyfyrwyr gwaith cymdeithasol gael datblygu a dysgu. Mae’r prosiect cadarnhau dysgu trwy ymarfer yn darparu cyfleoedd i fyfyrwyr gwaith cymdeithasol, sy’n astudio ar ddiwedd blwyddyn 1 a 2, wneud cais i weithio i’r Awdurdod o fewn timau gwaith cymdeithasol am dri mis dros yr haf, yn ystod y gwyliau haf.

Addysgu Ymarfer    

Mae’r rhaglen yn cael ei rhedeg yn lleol yng Ngogledd Orllewin Cymru yn ystod y flwyddyn, gyda Phrifysgol De Cymru yn gweithredu fel darparwr. Mae carfan reolaidd o ymgeiswyr yn ymgymryd â’r rhaglen lawn a addysgir, gan gyflwyno eu portffolios i’w hasesu sy’n arwain wedyn i’w gwobrwyo.

Datblygu a Chymwysterau ym maes Rheolaeth

Mae mynediad i gyfleoedd i fynd ymlaen i gael hyfforddiant a chymhwyster Addysg Uwch achrededig mewn astudiaethau rheoli yn dal i gael ei gynnig drwy’r uned hyfforddi Adnoddau Dynol gorfforaethol. Cynigir y modiwlau ar lefelau Tystysgrif, Diploma a Meistr pan fo digon o gofrestriadau ledled yr Awdurdod i wneud carfan o faint hyfyw.

Cysylltwch a'r Uned Datblygu Gweithlu

Gwasanaeth Adnoddau Dynol
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752986
Ebost:gweithlugofal@ynymon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 11 Ebr 2016 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?