Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Dysgu a Datblygu

Mae dysgu a datblygu yn hanfodol ar gyfer datblygiad personol, proffesiynol a sefydliadol. 

Mae hyn yn sicrhau y cynhelir y safonau uchaf o ran ansawdd mewn darpariaeth gwasanaeth.

Mae Cyngor Sir Ynys Môn a’i bartneriaid yn y Bartneriaeth Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol yn ymroddedig i sicrhau darpariaeth o ofal cymdeithasol o safon uchel i breswylwyr Ynys Môn, gan wneud datblygiad parhaus y gweithlu gofal cymdeithasol yn brif flaenoriaeth iddynt.

Beth yw dysgu a datblygu?

Dysgu a datblygu yw gweithgaredd sy’n adeiladu ac yn datblygu gwybodaeth, sgiliau, hyder a phrofiad. Fe’i cysylltir yn aml â hyfforddiant, ac mae’r Bartneriaeth yn cynnig mynediad i bob math o gyrsiau i weithwyr a gwirfoddolwyr sy’n ymwneud â darparu gofal cymdeithasol.

Fodd bynnag, mae dysgu a datblygu yn llawer ehangach na dim ond cwrs hyfforddiant. Erbyn hyn, mae ystod eang iawn o adnoddau a gwybodaeth ar gael yn lleol drwy ysgolion, addysg bellach ac uwch, darparwyr lleol cyhoeddus, gwirfoddol ac annibynnol ac ar-lein. Gyda’r agwedd iawn tuag at gymryd cyfrifoldeb personol am hunanddatblygiad, y newyddion da yw y gall unrhyw un gael mynediad i gyfleoedd i ddysgu a datblygu.

Mae enghreifftiau o ddulliau a deunyddiau a ddefnyddir i hyrwyddo dysgu a datblygu yn cynnwys:

  • Darllen - llyfrau, cylchgronau, erthyglau newyddion, ymchwil
  • Rhwydweithio - yn bersonol neu drwy fforymau trafod ar-lein
  • Cyrsiau hyfforddi, gweithdai a seminarau - yn ffurf dosbarth neu drwy e-ddysgu
  • Cymwysterau a chyrsiau astudio ffurfiol
  • Profiadau wrth eich gwaith
  • Cefnogaeth yn ffurf hyfforddi a mentora
  • Cyfleoedd i gael secondiad neu i gysgodi rhywun arall
  • Grwpiau cymorth neu setiau dysgu gweithredol
  • Myfyrio personol neu gael adborth gan eraill

Os ydych yn weithiwr cyflogedig, eich rheolwr, yn ystod eich gwerthusiad blynyddol, yw’r un mwyaf addas i’ch helpu i ganfod eich anghenion datblygu ac i chwilio am gyfleoedd. Cofiwch hefyd, ym maes gofal cymdeithasol, bod peth hyfforddiant yn orfodol a bod angen cofrestru â chyrff rheoleiddio mewn rhai achosion. Os oes arnoch angen rhagor o gyngor, cysylltwch â’r Uned os gwelwch yn dda.

Cysylltwch a'r Uned Datblygu Gweithlu

Gwasanaeth Adnoddau Dynol
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752986
Ebost:gweithlugofal@ynymon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 14 Gorff 2017 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?