Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Ynghylch Bwrdd Partneriaeth Datblygu Gweithlu Ynys Môn

Mae’r Bartneriaeth, a arweinir gan yr awdurdod lleol, yn cynnwys rhanddeiliaid allweddol o blith darparwyr annibynnol, y sector gwirfoddol, neu sefydliadau ac asiantaethau eraill sy’n cyfrannu at waith cyflogwyr a staff ym maes gofal cymdeithasol.

O ran cyfleoedd i staff gael dysgu a datblygu, mae angen cynllunio darpariaeth, diogelu adnoddau ar ei chyfer ynghyd â’i chyflenwi a’i gwerthuso, a rhaid gwneud hynny mewn modd effeithiol. Nod y Bartneriaeth yw cefnogi ac ategu’r hyn a ddarperir eisoes gan gyflogwyr, drwy drefnu hyfforddiant ar draws y gweithlu gofal cymdeithasol yn ei gyfanrwydd - ‘un sector, un gweithlu’.

Fel Partneriaeth, ein nodau yw:

Parhau i ddatblygu a gwella ansawdd darpariaeth gofal cymdeithasol ddwyieithog a’r modd y mae’n cael ei rheoli;

Arwain ar ddatblygu a gweithredu fframwaith cydweithredol cydgysylltiedig ar gyfer recriwtio, cadw a datblygu’r gweithlu gofal cymdeithasol cyfan ym Môn;

Cynyddu cyfran nifer y staff ar draws y sector gofal cymdeithasol cyfan sydd â’r cymwysterau, y sgiliau a’r wybodaeth y mae eu hangen arnynt ar gyfer eu gwaith;

Hwyluso’r gwaith o gydlynu hyfforddiant cost effeithiol a phriodol;

Gweithredu anghenion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 i sicrhau gwasanaethau o safon sy’n cael eu gyrru gan staff tra hyfforddedig a medrus a sicrhau bod llais y defnyddiwr gwasanaeth yn ganolog yn y broses o gyflenwi gwasanaethau.

Y Bwrdd Partneriaeth

Mae gwaith y Bartneriaeth yn cael ei lywodraethu gan Fwrdd Partneriaeth sy’n cynnwys aelodau sy’n cynrychioli’r ystod lawn o ddiddordebau rhanddeiliaid.

Aelodaeth

Mae aelodaeth y Bartneriaeth yn agored i unigolion sy’n defnyddio gwasanaethau a gofalwyr, darparwyr gwasanaeth a gomisiynir gan wasanaethau cyhoeddus, sefydliadau sy’n darparu gofal cymdeithasol, gwasanaethau iechyd a chymorth a darparwyr addysg/hyfforddiant, sy’n darparu gwasanaethau i Ynys Môn ac sydd wedi’u cofrestru ag Gofal Cymdeithasol Cymru (GCC).

Gall partneriaid gyfrannu tuag at waith y Bartneriaeth drwy ymwneud â gweithgareddau’r Bwrdd a’r Grwpiau Ffocws.

Am ragor o fanylion am ymuno â’r Bartneriaeth, e-bostiwch gweithlugofal@ynysmon.gov.uk

Grwpiau Ffocws

Mae’r Grwpiau Ffocws yn cyfarfod yn rheolaidd i drafod anghenion presennol ac i gytuno ar flaenoriaethau hyfforddiant.

Sut i Gysylltu â’r Bwrdd Partneriaeth

Gallwch gysylltu â Bwrdd Partneriaeth Ynys Môn drwy ysgrifennu at gweithlugofal@ynysmon.gov.uk neu drwy ffonio: 01248 752986.

Dogfennau i'w lawrlwytho

Cysylltwch a'r Uned Datblygu Gweithlu

Gwasanaeth Adnoddau Dynol
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752986
Ebost:gweithlugofal@ynymon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 13 Maw 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?