Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Yr Uned Datblygu Gweithlu

Mae’r Uned Datblygu Gweithlu yn hwyluso ac yn hyrwyddo’r ddarpariaeth o gyfleoedd dysgu a datblygu ar draws y gweithlu cyfan ym maes Gofal Cymdeithasol ym Môn.

Mae datblygu’r gweithlu yn rhoi sgiliau a gwybodaeth i staff a darparwyr gwasanaeth fel y gallant gyflenwi gwasanaethau’n effeithiol a’u gwella ar gyfer plant, pobl ifanc, eu teuluoedd ac oedolion mewn risg. Gall datblygu’r gweithlu gynnwys: hyfforddiant, cymwysterau, rhaglenni cynefino, cysgodi rhywun yn y gweithle, goruchwyliaeth, gwerthusiadau, darllen, hyfforddi a mentora.

Ein pwrpas yw datblygu gweithlu hyderus, cymwys a medrus ar draws y sectorau annibynnol, preifat a gwirfoddol. Mae hyn yn cynnwys lleoliadau meithrin, cylchoedd chwarae, ysgolion, cartrefi gofal annibynnol, gofal cymdeithasol i blant a grwpiau gwirfoddol lleol. Ein cylch gwaith penodol yw canfod a diwallu anghenion yr holl weithlu ym maes oedolion a phlant, rwan ac i’r dyfodol.

Yr Hyn Yr Ydym Yn ei Wneud

Rydym yn darparu dau wasanaeth allweddol:

  • Gwasanaeth asesu anghenion dysgu a datblygu strategol a rhagweithiol, a
  • Gwasanaeth adnoddau hyfforddi a dysgu proffesiynol, sy’n canolbwyntio ar y cwsmer, sy’n diwallu anghenion dysgu a datblygu a nodwyd

Mae ein cyfrifoldebau’n cynnwys:

  • Helpu i ganfod a mynd i’r afael ag anghenion datblygu’r gweithlu
  • Darparu ystod o atebion cost effeithiol o safon uchel i hyrwyddo dysgu i ddiwallu anghenion a nodwyd
  • Hyrwyddo pwysigrwydd gweithio mewn modd integredig
  • Cefnogi rheolwyr yn eu rôl o ddatblygu staff
  • Datblygu a hwyluso Rhaglen Ddatblygu Broffesiynol a gynlluniwyd yn benodol ar gyfer staff o fewn y Gwasanaethau Oedolion a Phlant
  • Gweithio ar y cyd ag asiantaethau sy’n bartneriaid

Cysylltwch a'r Uned Datblygu Gweithlu

Gwasanaeth Adnoddau Dynol
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752986
Ebost:gweithlugofal@ynymon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 14 Gorff 2017 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?