Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Swyddi gyda Gwasanaethau Plant a Theuluoedd

Neges gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol / Prif Weithredwr Cynorthwyol

Annwyl Ymgeisydd

Ar ran y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd, diolch i chi am eich diddordeb yn y cyfleoedd hyn gyda’r Cyngor a chroeso cynnes i chi i’n micro-safle lle gobeithiaf y byddwch yn gallu dod o hyd i’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

Mae cyfleoedd gwych yn bodoli yn Ynys Môn, gyda nifer o wahanol fathau o ddiwydiannau yn ffynnu yma a nod ein cynlluniau ar gyfer datblygiad economaidd a buddsoddiad yw darparu cyfleoedd newydd a gwell ar gyfer busnesau a swyddi. Rydym yn falch o’n hynys brydferth a phopeth sydd ganddi i gynnig i bawb sy’n byw ac yn gweithio yma ac sy’n ymweld â hi. Ond, mae yma bobl sydd angen ein help a’n cymorth ac mae ein Gwasanaeth Plant a Theuluoedd wedi ymrwymo i sicrhau bod gwybodaeth, arweiniad a chefnogaeth ar gael ac yn hygyrch i blant a theuluoedd a bod ein strategaethau a’n prosesau ar gyfer diogelu, atal ac ymyrryd yn effeithiol ac yn cael eu hintegreiddio ag asiantaethau partner.

Rydym wedi cael, ac rydym yn parhau i gael, rhai heriau o fewn yr Awdurdod. Yn ystod cyfnodau o gyni ariannol, adnoddau cyfyngedig a chynnydd mewn galw, fe wnaethom hefyd wynebu heriau deddfwriaethol gyda chyflwyniad Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru). Rydym wedi buddsoddi’n ychwanegol yn y gwasanaethau plant wrth i ni ganolbwyntio’n fanylach ar y gwasanaeth ar ddechrau’r broses o wella. Mae angen i’r gwaith hwn gyflymu rŵan er mwyn iddo fod wedi’i fewnosod mewn prosesau ac iddo fod yn gynaliadwy ar gyfer y dyfodol. Ddiwedd y llynedd fe gawsom ein harolygu gan Arolygiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol a Gofal Cymru ac er y tynnwyd sylw at rai pethau cadarnhaol, yn benodol felly, ymrwymiad gan y Cyngor a’i staff, cadarnhawyd hefyd fod angen i ni wneud llawer iawn mwy. Bydd ein gwaith o ailstrwythuro’r gwasanaethau plant a theuluoedd yn ein galluogi ni i ddiwygio’r dyluniad a’r ddarpariaeth o’r model. Dyma pam yr ydym yn chwilio am unigolion o safon i ymuno â ni ar ein siwrnai o welliant.

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch neu os hoffech sgwrs gyfrinachol ac anffurfiol, am unrhyw swydd wag cysylltwch â Fon Roberts, Pennaeth Gwasanaethau Plant a Theuluoedd ar 01248 750057.

Dr Caroline Turner

Prif Weithredwr Cynorthwyol.

 

Cysylltwch â Adnoddau Dynol

Gwasanaeth Trawsnewid Corfforaethol
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Cyswllt Môn: 01248 75 0057
Cyffredinol: 01248 75 2929 / 1939
Ysgolion: 01248 75 2927 / 2931
Hyfforddiant: 01248 75 2986 / 2505
Ebost:swyddi@ynysmon.gov.uk
Ebost:hyfforddiant@ynysmon.gov.uk


Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 28 Medi 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?