Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Eiddo gwag - gwasanaeth paru prynwyr a gwerthwyr tai gwag

  • A ydych chi’n berchen ar dŷ gwag ac am ei werthu?
  • A ydych chi eisiau prynu tŷ gwag?

Os ydych, yna mae’n bosibl y gall y gwasanaeth paru prynwyr a gwerthwyr tai gwag eich helpu.

Rydym yn cynnig gwasanaeth yn rhad ac am ddim i arddangos tai sydd wedi bod yn wag am 6 mis neu fwy. Ein nod yw gostwng nifer y tai gwag yn Ynys Môn drwy sicrhau y gellir dod â nhw yn ôl i ddefnydd.

Gellir defnyddio’r gwasanaeth p’un a oes angen gwneud rhyw fath o waith trwsio yn y tŷ neu os yw’n barod i rywun symud i mewn iddo ar unwaith.

Sut mae’r gwasanaeth yn gweithio

Darperir gwybodaeth sylfaenol ar ein gwefan gan gynnwys

  • math a maint yr eiddol
  • lleoliad
  • pris yn fras
  • ffotograff

Mae ein data-bas prynwyr yn cynnwys manylion cyswllt, yr ardaloedd lle byddai’n well ganddynt brynu tŷ, eu cyllideb a’r math o eiddo a fyddai orau ganddynt.

Gall prynwyr sy’n cofrestru gyda ni ofyn am fanylion cyswllt gwerthwyr.

Cynhelir y trafodaethau a’r gwerthiant rhwng y prynwr a’r gwerthwr yn unig. Ein swyddogaeth ni yw cyflwyno gwerthwyr i ddarpar brynwyr ac, ar ôl hynny, ni fydd gennym unrhyw ran o gwbl yn y broses.

Ymwadiad

Mae’r Gwasanaeth paru prynwyr a gwerthwyr Tai Gwag yn wasanaeth sydd ar gael yn rhad ac am ddim ac nid ydym wedi cymryd unrhyw gamau i wirio cywirdeb unrhyw wybodaeth a roddwyd i ni mewn perthynas ag unrhyw un o’r tai sydd wedi eu cynnwys yn y cynllun ac nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw gamgymeriadau nac am unrhyw beth a adawyd allan.

Cysylltu â Gwasanaethau Tai

Gwasanaethau Tai
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Gwasanaethau Cwsmer Tai: 01248 752200
adrantai@ynysmon.gov.uk
Cynnal a chadw: 08081 68 56 52
trwsiotai@ynysmon.gov.uk We welcome calls in Welsh and English

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 29 Ebr 2015 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?