Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Grant Adnewyddu Cartref Gwag

Nod y cynllun yw cynorthwyo landlordiaid / perchnogion eiddo gwag i ddod ag eiddo domestig gwag yn ôl i ddefnydd fel bod modd eu gosod i’w rhentu gan denantiaid oddi ar Gofrestr Dai’r Cyngor neu ar rent fforddiadwy h.y. o fewn terfyn y Lwfans Tai Lleol. Gellir ystyried trosi eiddo annomestig, megis siopau gwag neu swyddfeydd.

I fod yn gymwys i dderbyn y grant, mae’n rhaid i’r eiddo fod wedi bod yn wag am chwe mis neu fwy ac mae’n rhaid cwblhau’r gwaith cymwys cyn 31 Mawrth, 2018.

Sylwer nad oes modd gwarantu cynnig grant hyd nes bod y perchennog / landlord wedi derbyn cymeradwyaeth ffurfiol gan y Cyngor. Ni fyddai unrhyw waith a wnaed cyn cael cymeradwyaeth yn gymwys ar gyfer y grant a byddai ar eich cost chi.

Cymhwyster

  • Mae’r math hwn o gymorth grant yn ddewisol.
  • Rhaid i’r eiddo fod wedi bod yn wag am o leiaf chwe mis ac angen ei adnewyddu.
  • Rhaid i’r ymgeiswyr fod yn berchennog (berchenogion) yr eiddo.
  • I fod yn gymwys i dderbyn cymorth grant, rhaid i berchennog yr eiddo ymrwymo i Gytundeb Hawl Enwebu gyda’r Cyngor am gyfnod o hyd at 10 mlynedd neu gytuno ar rent fforddiadwy sydd o fewn terfynau’r lwfans tai lleol.
  • Rhaid cytuno ar y gwaith cymwys, ar ôl i’r Cyngor ei archwilio, cyn y gellir cyflwyno cais

Amodau Sylfaenol

  • Dylid gosod yr eiddo i denantiaid oddi ar Gofrestr Dai’r Cyngor am y cyfnod a bennir yn y Cytundeb Hawl Enwebu. Os na dderbynnir enwebiad cyn pen deng niwrnod gwaith i gwblhau’r gwaith, gall y landlord osod yr eiddo yn annibynnol ar lefel rhent fforddiadwy nad yw’n uwch na chyfradd y Lwfans Tai Lleol ar gyfer y math hwnnw o annedd ar adeg ei gosod.
  • Bydd canran y grant y gellir ei roi yn dibynnu ar faint o flynyddoedd o hawliau enwebu y mae’r perchennog yn barod i’w darparu, a’r lefelau grant cyfredol yw: -

50% o’r gost hyd at £15,000 am gytundeb 5 mlynedd
60% o’r gost hyd at £16,000 am gytundeb 6 mlynedd
70% o’r gost hyd at £17,000 am gytundeb 7 mlynedd
80% o’r gost hyd at £18,000 am gytundeb 8 mlynedd
90% o’r gost hyd at £19,000 am gytundeb 9 mlynedd
100% neu hyd at £20,000 am gytundeb 10 mlynedd

  • Os nad yw’r grant yn talu am gost lawn y gwaith, bydd angen tystiolaeth o gyllid digonol i gwrdd â’r diffyg.
  • Sicrheir y grant fel pridiant tir lleol gyda’r Gofrestrfa Tir am hyd at ddeng mlynedd o ddyddiad cwblhau’r gwaith a rhaid ei ad-dalu’n llawn os yw’r ymgeisydd yn gwerthu’r eiddo cyn diwedd y cyfnod y cytunwyd arno.
  • Telir y grant ar ôl cwblhau’r gwaith pan fo’r grant o dan £10,000 ac mewn dwy ran, sef ar ôl gwneud 50% o’r gwaith ac ar ôl cwblhau’r gwaith pan fydd dros £10,000

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch os gwelwch yn dda gyda

Gwenda Owen
Swyddog Tai Gwag
Gwasanaethau Tai
Cyngor Sir Ynys Môn
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

01248 752283

swyddogtaigwag@ynysmon.gov.uk

Cysylltu â Gwasanaethau Tai

Gwasanaethau Tai
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Gwasanaethau Cwsmer Tai: 01248 752200
adrantai@ynysmon.gov.uk
Cynnal a chadw: 08081 68 56 52
trwsiotai@ynysmon.gov.uk We welcome calls in Welsh and English

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 12 Ion 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?