Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Grant Adnewyddu Tai Gwag i Brynwyr Tro Cyntaf

Mae Cyngor Sir Ynys Môn yn cynnig y cynllun hwn i gefnogi prynwyr tro cyntaf i ddod yn berchennog cartref sy’n fforddiadwy iddynt, ac i ddod â thŷ sydd wedi bod yn wag am gyfnod hir ac sydd angen ei wella yn ôl i ddefnydd.

Nodwch os gwelwch yn dda nad yw cynnig o grant wedi’i warantu hyd nes y cewch gymeradwyaeth ffurfiol gan y Cyngor. Bydd rhaid i chi dalu am gostau unrhyw waith a wnewch cyn derbyn cymeradwyaeth.

Cymhwysedd

 • Mae’r math hwn o gymorth yn ddewisol
 • Mae’n rhaid i’r eiddo fod yn wag am o leiaf chwe mis, bod ar werth ar y farchnad agored a bod angen ei adnewyddu
 • Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod yn brynwyr am y tro cyntaf erioed a bod â chysylltiad lleol
 • Bydd rhaid i ymgeiswyr gael asesiad fforddiadwyedd ond nid prawf modd ffurfiol. Bydd angen i’r Ymgeisydd/wyr lenwi Ffurflen Gais a bydd angen iddynt gyflwyno dogfennau perthnasol (e.e. slipiau cyflog, datganiad banc, datganiad cynilon a llythyr cynnig morgais)
 • Mae’n rhaid i faint y cartref fod yn briodol i anghenion yr ymgeisydd
 • Mae’n rhaid i’r Cyngor gytuno i’r gwaith sy’n gymwys yn ystod archwiliad, cyn gellir cyflwyno cais
 • Mae’n rhaid cyflwyno cais o fewn chwech wythnos o brynu’r eiddo

Amodau sylfaenol

 • Mae’n rhaid i ymgeiswyr fyw yn yr eiddo am o leiaf 5 mlynedd ar ôl cwblhau’r gwaith
 • Bydd y grant yn cael ei ddiogelu fel pridiant tir lleol gyda’r Gofrestrfa Tir am gyfnod o 5 mlynedd o ddyddiad cwblhau’r gwaith a bydd rhaid i’r ymgeisydd ei dalu’n ôl os yw’n gwerthu’r eiddo cyn diwedd y cyfnod 5 mlynedd
 • Y grant mwyaf sydd ar gael yw £20,000 ac mae’n dibynnu ar lefel y gwaith sydd ei angen
 • Os nad yw’r grant yn ddigon i dalu am gost lawn y gwaith, bydd angen darparu tystiolaeth o gyllid digonol i dalu am y gost sy’n weddill
 • Byddwn yn talu’r grant ar ôl i’r gwaith gael ei orffen os yw’r grant o dan £10,000, ac os yw o dan £20,000 byddwn yn ei dalu mewn dau gam, ar ôl gwneud 50% o’r gwaith ac ar ôl gorffen y gwaith

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Gwenda Owen
Swyddog Tai Gwag
Gwasanaethau Tai
Cyngor Sir Ynys Môn
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

Ffôn: 01248 752283

swyddogtaigwag@ynysmon.gov.uk  

Cysylltu â Gwasanaethau Tai

Gwasanaethau Tai
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Gwasanaethau Cwsmer Tai: 01248 752200
adrantai@ynysmon.gov.uk
Cynnal a chadw: 08081 68 56 52
trwsiotai@ynysmon.gov.uk We welcome calls in Welsh and English

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 9 Chwef 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?