Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Gwasanaeth Cefnogaeth Tai

Yn helpu i atal digartrefedd.

Ydych chi’n cael anawsterau yn eich cartref presennol? A ydych chi angen cefnogaeth tai i’ch helpu chi fyw’n annibynnol ac yn ddiogel?

Beth yw Cefnogaeth Tai?

Mae cefnogaeth hyblyg tai yn wasanaeth tymor byr sydd ar gael yn rhad ac am ddim o bobl sy’n cael anawsterau yn rheoli eu cartrefi a byw’n annibynnol yn y gymuned.  Gall ein Swyddogion Cefnogi eich helpu chi i ddelio ag argyfwng a gwella eich sgiliau a’ch hyder i gymryd rheolaeth o’ch bywyd a gwneud eich penderfyniadau eich hun.

Pa fath o gymorth sydd ar gael?

Gan ddibynnu ar eich anghenion, gallwn eich helpu:

 • I sefydlu eich cartref newydd a setlo ynddo.
 • Adrodd am waith trwsio sydd angen ei wneud, datrys problemau rhent a materion tenantiaeth.
 • Rheoli eich arian, biliau a chyllideb.
 • Llenwi ffurflenni ac ysgrifennu llythyrau.
 • Cael mynediad i fudd-daliadau lles.
 • Trefnu apwyntiadau a chyfarfodydd.
 • Cael mynediad i wasanaethau eraill.
 • Datblygu sgiliau bywyd fel coginio, glanhau a siopa.
 • Cael mynediad i hyfforddiant, addysg a gwaith.
 • Cael mynediad i weithgareddau hamdden.
 • Cadw mewn cyswllt â theuluoedd a ffrindiau.

Ni allwn helpu gyda gofal personol na gofal iechyd.

Pwy all gael Cefnogaeth Tai?

Mae’r gwasanaeth ar gael i breswylwyr Ynys Môn sy’n 16 oed neu’n hŷn, yn byw mewn unrhyw fath o lety, gan gynnwys perchenogion tai.  Rydym yn cefnogi pobl sengl a theuluoedd sy’n ymrwymedig i weithio gyda ni.

Efallai y byddwch angen cefnogaeth am nifer o wahanol resymau, fel:

 • Rydych yn symud i lety newydd neu lety di-gefnogaeth.
 • Rydych yn cael anawsterau gyda’ch llety presennol ac efallai eich bod mewn perygl o golli eich cartref.
 • Rydych yn gadael ysbyty, carchar neu ofal, ac angen cefnogaeth i fyw’n annibynnol.
 • Rydych yn ddigartref ac yn byw mewn llety dros dro.
 • Rydych dan bwysau gyda phroblemau iechyd meddwl.
 • Mae gennych broblemau gyda chyffuriau neu alcohol.
 • Rydych yn dianc rhag trais yn y cartref.

Sut rydw i yn gwneud cais am Wasanaeth?

Gallwch naill ai cyfeirio eich hun neu roi eich caniatâd i rywun arall wneud cyfeiriad ar eich rhan.  Gallwch ofyn am ffurflen gyfeirio drwy:

Gysylltu gyda Gwasanaethau Cwsmer ar 01248 752200; neu

Ffoniwch y Gwasanaeth Cefnogaeth Tai yn uniongyrchol ar 01407 765912; neu

Anfon ebost i cefnogaethtai@ynysmon.gov.uk

Os ydych eisiau’r wybodaeth yma mewn fformat neu iaith wahanol, gadewch i ni wybod os gwelwch yn dda, ac fe fyddwn yn gwneud ein gorau i sicrhau hynny i chi.

Cysylltu â Gwasanaethau Tai

Gwasanaethau Tai
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Gwasanaethau Cwsmer Tai: 01248 752200
adrantai@ynysmon.gov.uk
Cynnal a chadw: 08081 68 56 52
trwsiotai@ynysmon.gov.uk We welcome calls in Welsh and English

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 10 Medi 2013 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?