Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Cynllun tlodi tanwydd Llywodraeth Cymru - Nyth

Rhaglen Llywodraeth Cymru yw hon a gynlluniwyd i gynorthwyo pobl sy’n ei chael yn anodd talu eu biliau ynni.

Mae’r cynllun yn disodli HEES ac yn canolbwyntio ar wella perfformiad o ran ynni mewn cartrefi drwy fesurau gosod, megis inswleiddio croglofftydd, inswleiddio waliau ceudod ac ati.

Beth yw Nyth?

Mae wedi ei gynllunio i wneud cartrefi sector preifat yn lleoedd cynhesach ac iachach i fyw. Mae Nyth yn anelu at wella perfformiad ynni aelwydydd sydd yn byw mewn tlodi tanwydd. Mae tlodi tanwydd yn cael ei ddiffinio fel pobl sy’n gwario mwy na 10% o incwm y cartref ar wresogi eu cartref.

Ynghyd â chefnogaeth ar gyfer sicrhau gwelliannau o ran effeithlonrwydd ynni, mae Nyth hefyd yn rhoi i’r sawl sy’n galw, ganllawiau ynghylch hawlio budd-dal, tariffau ynni a rheoli arian drwy amrywiaeth o bartneriaid arbenigol.

Nwy Prydain yw’r partner sy’n gweithredu’r cynllun ac mae tîm o arbenigwyr o bob cwr o Gymru yn ymweld ag eiddo cymwys i gynnal Asesiad Tŷ Cyfan cyn awgrymu, cytuno a gosod amrediad o fesurau addas ar gyfer y cartref a’r sawl sy’n byw ynddo.

I fod yn gymwys ar gyfer Nyth, bydd angen i ddeiliaid tai:

 • fod yn berchen ar eu cartref neu eu rhentio yn breifat
 • fod yn derbyn budd-dal sy’n seiliedig ar brawf modd, ac
 • yn byw mewn eiddo aneffeithlon o ran ynni gyda statws effeithlonrwydd ynni o F neu G

Ydw i’n gymwys i gael Nyth?

Ydych chi’n cael trafferth talu eich biliau? Ydych chi’n derbyn budd-dal sy’n seiliedig ar brawf modd? Ai chi sydd biau eich cartref neu a ydych yn denant preifat? Os ydych yn cwrdd â’r meini prawf hyn a bod eich cartref yn cael statws effeithlonrwydd ynni o F neu G, gallech fod yn gymwys ar gyfer ystod o fesurau i wella perfformiad ynni eich cartref.

Beth mae gradd F neu G yn ei olygu?

Mae’r Weithdrefn Asesu Safonol (SAP) yn cael ei defnyddio i gyfrifo sgôr effeithlonrwydd ynni yn y cartref ar raddfa o 1-100 - gyda 100 y mwyaf effeithlon ac 1 y lleiaf effeithlon. Mae’r raddfa hon yn cael ei thrawsnewid i fandiau A i G, lle A yw’r mwyaf effeithlon a G y lleiaf effeithlon. Fel arfer, bydd eiddo gyda SAP o 38 pwynt neu lai yn radd F neu G, ac felly yn gymwys i Nyth.

Sut ydw i’n gwybod os yw fy nhŷ yn radd F neu G?

Mae yna nifer o wahanol ffactorau sy’n effeithio ar radd effeithlonrwydd ynni yr

aelwyd, a dim ond trwy arolwg SAP a gynhelir yn y cartref fydd modd cadarnhau statws y cartref. Fodd bynnag, fel canllaw, byddai eiddo ym mand F neu G yn debygol o fod â’r cyfan o’r nodweddion canlynol neu’r rhan fwyaf ohonynt.

Dim gwres canolog, neu system gwres canolog gyda bwyler aneffeithiol iawn. Fel arfer, byddai hyn yn golygu bwyler 15 + mlwydd oed, ond gall rhai bwyleri newydd hefyd fod yn aneffeithlon

 • silindr dŵr poeth heb eu hinswleiddio
 • waliau solet, waliau ceudod heb eu hinswleiddio, neu waliau sydd ddim wedi cael eu hadeiladu mewn ffordd draddodiadol
 • llai na 100mm o inswleiddiad yn y groglofft
 • ffenestri gyda gwydr sengl
 • dim bylbiau golau ynni isel neu fesurau atal drafftiau

Mae cartrefi lle mae’r brif system wresogi yn defnyddio tanwydd heblaw nwy o’r prif gyflenwad ac sy’n dai annibynnol, tai pâr neu ar ddiwedd teras yn fwy tebygol o fod gyda gradd F neu G.

Beth yw’r budd-daliadau sy’n seiliedig ar brofion modd?

I fod yn gymwys ar gyfer Nyth, rhaid i ddeiliad y tŷ fod yn derbyn un neu ragor o’r budd-daliadau canlynol:

 • Credyd Treth Plant lle mae incwm yr aelwyd yn is na £15,680
 • Budd-dal Treth Cyngor (ac eithrio’r gostyngiad person sengl )
 • Budd-dal Tai
 • Lwfans Chwilio am Waith yn seiliedig ar incwm
 • Cymhorthdal Incwm
 • Credyd Pensiwn
 • Credyd Treth Gwaith pan fo incwm yr aelwyd yn llai na £15,680

Sut fedraf i gael gwybod mwy?

Os ydych yn berchen eich eiddo neu’n ei rentio yn breifat, yn derbyn budd-dal sy’n seiliedig ar brawf modd, ac yn meddwl y gallai eich cartref fod yn un gradd F neu G, ffoniwch 0800 512 012 (am ddim) i wneud cais i Nyth.

Fel arall, i gael gwybod mwy am y cynllun, ewch i: www.nythwales.org.uk

neu ffoniwch 0808 808 2244 - am ddim o linellau tir a ffonau symudol.

Gallwch hefyd gyfeirio eich hun neu rywun yr ydych yn credu a fyddai’n elwa o Nyth at wefan Nyth Cymru .

Cysylltu â Gwasanaethau Tai

Gwasanaethau Tai
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Gwasanaethau Cwsmer Tai: 01248 752200
adrantai@ynysmon.gov.uk
Cynnal a chadw: 08081 68 56 52
trwsiotai@ynysmon.gov.uk We welcome calls in Welsh and English

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 1 Chwef 2015 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?