Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

​Asesiad Lletya Sipsiwn a Theithwyr

Yn ystod hydref 2015, cynhaliodd Cynghorau Ynys môn a Gwynedd asesiad ar y cyd o anghenion Sipsiwn a Theithwyr am leiniau neu safleoedd yn y ddwy ardal.

Yn unol â Deddf Tai (Cymru) 2014, rhaid i bob awdurdod lleol yng Nghymru gynnal asesiad cyn Chwefror 2016.

Mae canlyniadau’r asesiad wedi eu cynnwys mewn dogfen statudol o’r enw Asesiad o Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr Ynys Môn a Gwynedd 2016 (yr Asesiad).

Cymeradwywyd yr Asesiad gan Gabinet Cyngor Gwynedd ar 19 Ionawr a chan Bwyllgor Gwaith Cyngor Sir Ynys Môn ar 8 Chwefror 2016. Mae Asesid Ynys Môn a Gwynedd wedi nodi bod angen y canlynol ar Ynys Môn:

  • Safle preswyl parhaol i gwrdd ag anghenion y Teithwyr Newydd sy’n deillio o’r safle anawdurdodedig a oddefir yn Ffordd Pentraeth (pedair llain)
  • Dau safle i’w defnyddio fel Mannau Aros Dros Dro ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr ar hyd yr A55 ar Ynys Môn – un yn ardal Caergybi ac un yng nghanol yr Ynys.

Rhaid i’r ddogfen gael ei chymeradwyo’n derfynol gan Lywodraeth Cymru a disgwylir i hynny ddigwydd yn ystod haf 2016.

Cysylltu â Gwasanaethau Tai

Gwasanaethau Tai
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Gwasanaethau Cwsmer Tai: 01248 752200
adrantai@ynysmon.gov.uk
Cynnal a chadw: 08081 68 56 52
trwsiotai@ynysmon.gov.uk We welcome calls in Welsh and English

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 2 Meh 2016 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?