Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Hunan-ariannu’r Cyfrif Refeniw Tai (CRT)

Sut mae hunan-ariannu yn effeithio ar Denantiaid Tai Cyngor Ynys Môn?

Ym mis Ebrill 2015, daeth gwasanaeth Tai Cyngor Sir Ynys Môn yn wasanaeth hunan-ariannu sy’n golygu bod ganddo fwy o ryddid i reoli ein cyllid tai ein hunain a chadw’r holl renti a gesglir.

Fel Tenantiaid, cewch y buddion hyn dros amser:

  • Bydd gan Gyngor Sir Ynys Môn fwy o arian i wario ar reoli, cynnal a chadw a gwella tai sy’n eiddo i’r Cyngor. Ni fydd Llywodraeth y DU yn cadw dim o’r arian ychwanegol mwyach.
  • Fel eich landlord, byddwn yn fwy atebol i chi am gost ac ansawdd y tai a’r gwasanaethau rydych yn eu derbyn.
  • Bydd Cyngor Sir Ynys Môn yn gweithio gyda chi i gynllunio gwasanaethau’n seiliedig ar angen lleol, yn hytrach na rheolau llywodraeth ganolog. Mae enghreifftiau yn cynnwys buddsoddi i reoli stadau, gwasanaethau trwsio a chynnal a chadw mwy effeithlon ac ati. 

Pa bryd fydd y Cyngor yn dechrau ei raglen adeiladu tai?

Bydd rhaglen adeiladu tai o’r newydd y Cyngor yn cychwyn yn ystod blwyddyn ariannol 2016 / 17 sy’n rhedeg o Ebrill, 2016 i Mawrth, 2017 a rhagwelir y byddwn yn datblygu 26 o adeiladau newydd yn ystod y flwyddyn gyntaf a 10 arall pob blwyddyn wedi hynny.

Yn ychwanegol i’r rhaglen adeiladu o’r newydd ers Ebrill, 2015 yr ydym wedi dechrau prynu cyn eiddo Cyngor a werthwyd drwy’r ‘Hawl i brynu’. Rydym yn disgwyl prynu 10 yn ystod y flwyddyn ariannol hon a 5 arall pob blwyddyn wedi hynny. 

Sut mae Cyngor Sir Ynys Môn yn rheoli’r incwm a’r gwariant ar gyfer tai sy’n eiddo i’r Cyngor?

Mae Cyfrif Refeniw Tai (CRT) y Cyngor yn cofnodi incwm a gwariant ar ein tai Cyngor. Mae’r CRT wedi ei neilltuo i’w ddefnyddio ar dai Cyngor yn unig ac ni ellir ei ddefnyddio i ariannu gwasanaethau eraill y Cyngor.

Ydi’r Cyngor yn cynllunio ar gyfer sut bydd yr arian yn cael ei wario?

Ydi, mae gennym gynlluniau ysgrifenedig tymor hir i gynllunio ein buddsoddiad tymor hir yn y tai sy’n eiddo i’r Cyngor a gwelliannau i’r gwasanaeth.

Enw ein cynlluniau yw’r Cynllun Busnes CRT 30 blynedd a chaiff ei adolygu yn flynyddol.

Mae dolen ar y wefan i’r cynllun mwyaf cyfredol.

Yn y Cynllun Busnes CRT rydym yn:-

  • disgrifio sut rydym yn rheoli ac yn cynnal a chadw tai’r Cyngor.
  • gosod allan ein nodau a blaenoriaethau ar gyfer y Gwasanaethau Tai
  • dangos sut mae arian yn cael ei wario i reoli tai’r Cyngor
  • amcangyfrif yr arian fydd ei angen am y 30 blynedd nesaf i reoli a chynnal a chadw tai ein tenantiaid a’n lesddeiliaid.
  • amcangyfrif yr arian sydd ei angen i adeiladu tai Cyngor newydd ac arian ar gyfer buddsoddiadau eraill megis ailfodelu.
  • dangos sut ydym yn rheoli ein hasedau a’n cynlluniau am y 30 blynedd 

Faint o dai sy’n eiddo i’r Cyngor sydd gan Gyngor Sir Ynys Môn i’w rhentu?

Ar 31 Mawrth 2015 roedd 3,790 o dai sy’n eiddo i’r Cyngor i’w rhentu ar Ynys Môn. 

Faint o arian mae’r Cyngor yn ei gasglu o’r holl renti bob blwyddyn?

Eleni, 2015 / 16, amcangyfrifir y bydd yr incwm o denantiaid a lesddeiliaid yn £14.5m. 

Faint o arian mae’r Cyngor yn bwriadu ei wario eleni ar ei dai Cyngor?

Eleni, 2015 / 16, bwriadwn wario

£4.3 m ar drwsio a chynnal a chadw

£5.6m ar waith trwsio cylchol 

Beth yw’r gost gyfartalog o gynnal a chadw pob tŷ sy’n eiddo i’r Cyngor?

Mae’r gost oddeutu £1,141.06 (data 2013 / 14) y flwyddyn (yn cynnwys gwaith mawr a gwaith cynnal a chadw cylchol). 

Beth yw’r gost gyfartalog o reoli pob tŷ sydd yn eiddo i’r Cyngor?

Mae’r gost oddeutu £320.97 (data 2013 / 14) y flwyddyn. 

Rydw i’n denant neu’n lesddeiliad i’r Cyngor. Sut fedra’ i fod yn rhan o gynllunio a siapio gwasanaethu ar gyfer tai sy’n eiddo i’r Cyngor?

Mae gan Gyngor Sir Ynys Môn amrywiaeth eang o gyfleoedd i’n cwsmeriaid fod yn rhan o wneud penderfyniadau. Am wybodaeth bellach, cysylltwch â’r Rheolwr Busnes Tai, Mr Ned Michael, ar 01248 752289 neu’r Tîm Cyfranogiad Tenantiaid ar 01248 752171 / 752166

Cysylltu â Gwasanaethau Tai

Gwasanaethau Tai
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Gwasanaethau Cwsmer Tai: 01248 752200
adrantai@ynysmon.gov.uk
Cynnal a chadw: 08081 68 56 52
trwsiotai@ynysmon.gov.uk We welcome calls in Welsh and English

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 14 Medi 2015 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?