Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Cynllun Perchenogaeth Tai Pris Isel / Cynllun Rhent Canolraddol

Beth yw Tai Fforddiadwy?

Mae Ynys Môn yn ynys hardd ac mae hyn yn cael ei adlewyrchu mewn prisiau tai uchel sydd yn aml yn anfforddiadwy i bobl lleol, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig. Mae Cyngor Sir Ynys Môn yn ymrwymedig i gynyddu’r argaeledd o dai fforddiadwy ac mae wedi datblygu nifer o fentrau i helpu pobl leol, sydd ar hyn o bryd methu fforddio prynu tŷ ar y farnchnad agored ac efallai ddim yn gymwys hefyd am eiddo rhent cymdeithasol.

Mentrau Perchenogaeth Cartref

  • Rhannu Ecwiti: ee Cymorth i Brynu, lle yr ydych yn prynu canran o’r eiddo gyda’r ganran nad ydych yn berchen arni yn cael ei ddal gan gymdeithas dai neu’r Cyngor. Does dim rhent i’w dalu ar y rhan nad ydych yn berchen arni.
  • Rhannu Perchenogaeth: cynllun tebyg i rannu ecwiti ond yn talu rhent ar y rhan nad ydych yn perchen arni.
  • Rhent Canolraddol: rhent wythnosol dim mwy na 80% o’r rhent marchnad yn lleol gyda chyfle i brynu’r tŷ yn y dyfodol.
  • Tai Gwag: grant neu fenthyciad ar gael tuag at adnewyddu eiddo sydd wedi bod yn wag dros 6 mis mewn ardaloedd lle mae angen am dai.
  • Lleiniau tir hunanadeiladu: yn cael eu gwerthu am bris is na phris y farchnad i ymgeiswyr cymwys. Mae hunanadeiladwyr yn gyfrifol am ddyluniad ac adeiladwaith y tŷ a’r costau ynghlwm

Cymhwyster

I fod yn gymwys am gynlluniau prynu cartref yn gyffredino rhaid i chi:

  • Fod wedi byw neu gweithio ar Ynys Môn am o leiaf 5 mlynedd neu allu profi yr angen i fyw yn agos i berthnasau er mwyn derbyn gofal neu i ddarparu gofal
  • Ddangos na ellwch fforddio prynu tŷ ar y farchnad agored
  • Allu cael morgais a bod gyda rhywaint o flaendal
  • Allu cwrdd ag ymrwymiad tymor hir perchenogaeth cartref

Mae mynediad i’r cynlluniau ar gael trwy gofrestr Tai Teg (gweler isod).

Tai Teg

Mae Tai Teg yn gofrestr o bobl sydd gyda diddordeb mewn perchenogaeth cartref ond yn methu fforddio i brynu’n llwyr neu ar y farchnad agored. Mae cofrestru gyda Tai Teg yn hanfodol os ydych yn dymuno cael eich hystyried am gynlluniau cymorth perchenogaeth cartref ac mae dyddiad cofrestru yn cael ei ystyried wrth adnabod pobl am y cynlluniau neu eiddo sydd yn dod ar gael, felly cofrestrwch heb oedi.

Cofrestru gyda Tai Teg

I gofrestru ar lein ewch i wefan Tai Teg ar www.taiteg.org.uk neu gellwch lawrlwytho ffurflen o’r dudalen llawrlwytho. Fel arall, gellwch ofyn am ffurflen gofrestru drwy gysylltu â Tai Teg ar 0845 601 5605. Mae’r ffurflen gofrestru yn hawdd a chyflym i’w chwblhau a dim ond pan mae ymgeisydd yn cael ei ystyried am gynllun prynu cartref neu eiddo y mae asesiad ariannol llawn yn cael ei wneud.

Mae wefan Tai Teg hefyd yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol ar gymhwyster, esboniad o’r gwahanol fathau o gynlluniau ag eiddo sydd ar gael neu fydd ar gael yn y dyfodol - cysylltu pobl gyda chyfleon perchenogi tŷ.

Mae Tai Teg yn fenter rhwng Cynghorau Sir Ynys Môn a Gwynedd a’u partneriaid yn y diwydiant tai, yn cynnwys cymdeithasau tai, gwerthwyr tai, a datblygwyr.

Cysylltu â Gwasanaethau Tai

Gwasanaethau Tai
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Gwasanaethau Cwsmer Tai: 01248 752200
adrantai@ynysmon.gov.uk
Cynnal a chadw: 08081 68 56 52
trwsiotai@ynysmon.gov.uk We welcome calls in Welsh and English

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 9 Medi 2013 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?