Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Asesu risg diogelwch tân

Mae’n ofyniad cyfreithiol ar bob landlord i gynnal asesiad risg diogelwch tân ar eu heiddo a hynny’n unol â threfniadau Gorchymyn Ad-drefnu Rheoleiddiol (Diogelwch Tân) 2005.

Yn ystod y fforwm cyntaf i landlordiaid a gynhaliwyd ym mis Mawrth 2007, daeth yn amlwg bod rhai o’r landlordiaid yn ansicr ynghylch sut i gynnal asesiad risg ac o ganlyniad, trefnwyd diwrnod hyfforddiant anffurfiol yn benodol i’r pwrpas hwnnw.

Trefnwyd y digwyddiad gan Adain Tai Sector Preifat Adran Iechyd yr Amgylchedd Cyngor Sir Ynys Môn gyda Gwasanaeth Tân Gogledd Cymru yn arwain.

Yn gryno, mae’n ddyletswydd ar landlordiaid Tai Amlbreswyliaeth (TA) yn arbennig i sicrhau bod yn eu heiddo:

  • ragofalon tân digonol a modd o ddianc pe digwyddai tân
  • larwm tân awtomatig a system synhwyro
  • gosodiadau trydan diogel
  • system goleuadau argyfwng
  • offer diffodd tân

Mae’r Tîm Gorfodaeth Tai yn argymell fod systemau’n cael eu gosod a’u cynnal a’u cadw’n unol â Safonau Prydeinig 5839 - 1:2002 (Dylunio, gosod, comisiynu a chynnal a chadw), 5839 - 6:2004 (Dylunio, gosod a chynnal a chadw systemau synhwyro tân a larymau tân mewn anheddau) a 5266 - 1:1998 (Goleuadau argyfwng).

Ymhellach, fe gynhaliwyd hyfforddiant at 1af Awst 2017.  Os oes gennych chi ddiddordeb yn y cwrs, cysylltwch â Thîm Iechyd yr Amgylchedd os gwelwch yn dda.

Gellir cael cyngor perthnasol gan ein Tîm Gorfodaeth Tai - Tîm Gorfodaeth Tai: (01248) 752836 / 752835

Cysylltwch â'r Adain Iechyd yr Amgylchedd

Adran Gwarchod y Cyhoedd
Rheoleiddio a Datblygu Economaidd
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Tim Gorfodaeth Tai Sector Breifat: 01248 752820
Email:iechydyramgylchedd@ynysmon.gov.uk
We welcome calls in Welsh and English

Cysylltu â Gwasanaethau Tai

Gwasanaethau Tai
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Gwasanaethau Cwsmer Tai: 01248 752200
adrantai@ynysmon.gov.uk
Cynnal a chadw: 08081 68 56 52
trwsiotai@ynysmon.gov.uk We welcome calls in Welsh and English

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 12 Medi 2017 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?