Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Llety Rhent Preifat

Mae cyflenwad da o lety rhent preifat ar Ynys Môn ac eiddo sydd ar gael yn y rhan fwyaf o ardaloedd.

Dewis - mae amrywiaeth o lety yn bodoli gyda fflatiau ar gael yn haws mewn rhai ardaloedd a thai mewn ardaloedd eraill.

Hyblygrwydd - dewiswch chi yr ardaloedd yr ydych yn dymuno eu hystyried

Cyflymder - mae eiddo ar gael yn awr.

Mae eiddo wedi eu dodrefnu a heb ddodrefn ynddynt ar gael.

A allaf ei fforddio?

Os ydych ar incwm isel gallech fod yn gymwys am Fudd-dal Tai (dilynwch y ddolen i ffurflen ar linell Budd dal tai a chyngor) i helpu dalu’r rhent. Gallwch ddefnyddio Cyfrifiannell Budd-dal Tai er mwyn cael amcangyfrif budd-dal ar unwaith neu cysylltwch gyda Thîm Budd-daliadau Tai y Cyngor. Cofiwch bydd rhaid i chi dalu biliau eraill hefyd megis nwy, trydan a dŵr - defnyddiwch y cyfrifiannell cyllideb i helpu i sicrhau eich bod yn gallu talu’r costau hyn.

A fydd Budd-dal Tai yn talu’r rhent yn llawn?

Mae’r uchafswm o Fudd-dal Tai y gellir ei dalu yn dibynnu ar maint yr eiddo yr ydych ei angen ac mae’n cael ei osod gan gyfraddau Lwfans Tai Lleol. Nodwch, os gwelwch yn dda,efallai na fyddwch yn derbyn yr uchafswm gan y bydd incwm eich cartref a’ch cynilion yn cael eu hystyried wrth asesu eich hawl am Fudd-dal Tai.

Beth os na allaf fforddio talu bond?

Os ydych yn ddigartref neu dan fygythiad o fod yn ddigartref ac heb gynilion na digon o arian i dalu Bond, efallai y gall Gwasanaeth Opsiynau Tai Cyngor Sir Ynys Môn eich helpu. Byddant yn asesu eich anghenion tai ac os ydych yn bodloni’r meini prawf am gymorth, gallech fod yn gymwys am fenthyciad y gellir ei ad-dalu mewn rhandaliadau sy’n addas i chi. Mae gan y gronfa hon feini prawf llym a dim ond ar gael os ydych yn byw ar Ynys Môn.

Os ydych yn talu bond arian parod / blaendal i Landlord mae’n rhaid iddynt ei ddiogleu o dan un o gynlluniau blaendal tenantiaeth awdurdodedig y Llywodraeth a’ch hysbysu o fewn 30 diwrnod o’i dderbyn pa gynllun maent wedi ei ddefnyddio.

Pa mor hir byddaf yn gallu aros?

Mae tenantiaethau yn gyffredinol yn fyrddaliad sicr am 6 neu 12 mis. Fel arfer, gellir eu hymestyn os nad ydych wedi torri telerau eich tenantiaeth. Mae’n bwysig cofio, unwaith y bydd y cyfnod sefydlog yn dod i ben, oni bai bod tenantiaeth tymor sefydlog newydd yn cael ei roi, mae’r denantiaeth yn dal i redeg. Os ydych yn talu rhent yn fisol bydd y denantiaeth yn rhedeg o fis i fis, os ydych yn talu yn wythnosol bydd yn rhedeg o wythnos i wythnos. Pan fydd hyn yn digwydd, bydd telerau ac amodau yr un fath ag yn eich cytundeb tenantiaeth flaenorol. Cyfeirir at y denantiaeth fel tenantiaeth ‘gyfnodol’ statudol. Cysylltwch âg Asiantaeth Cynghori os oes angen cymorth.

Beth sy’n digwydd os yw’r Landlord eisiau i mi adael?

Os bydd y Landlord eisiau i chi adael ar ddiwedd y cyfnod penodol, mae’n rhaid iddo ef/hi roi beth bynnag 2 fis o rybudd eu bod angen meddiant. Gallant roi rhybudd i chi unrhyw bryd yn ystod y cyfnod sefydlog, ond ni all y dyddiad maent yn ddweud maent eisiau meddiant fod cyn diwedd y cyfnod sefydlog. Os yw’r denantiaeth ar gyfnod cytundebol neu sail cyfnod statudol, rhaid i’r dyddiad mae’r rhybudd yn dod i ben fod y diwrnod olaf o gyfnod y denantiaeth a rhaid i’r Rhybudd ddatgan fod meddiant yn ofynnol o dan Adain 21 o’r Ddeddf Tai 1988.

Oes rhaid i mi symud allan pan mae’r Rhybudd Meddiant yn dod i ben?

Nagoes. Ni all y Landlord eich hel allan heb Orchymyn Meddiant gan y Llys. Gallant wneud cais i’r Llys gychwyn achos meddiant cyn gynted ag y daw y rhybudd meddiant i ben. Nid oes rhaid i’r Landlord roi unrhyw seiliau ar gyfer meddiannu a gallant ddefnyddio’r weithdrefn meddiant cyflym sydd hefyd ar gael iddynt.

Pan ydych yn derbyn rhybudd meddiant o dan Adain 21 o’r Ddeddf Tai 1988, dylech geisio cyngor gan y Tîm Opsiynau Tai os ydych yn poeni na allwch ddod o hyd i lety arall erbyn y dyddiad a bennir yn y rhybudd.

Beth am ddodrefn?

Mae eiddo wedi eu dodrefnu ac heb eu dodrefnu ar gael yn y mwyafrif o ardaloedd Ynys Môn. Efallai gall Furniture Reuse Network a Freecycle eich cynorthwyo gyda’ch anghenion dodrefn

Neu efallai y byddwch am gael gwybod os ydych yn gymwys am Grant Gofal Cymunedol neu Fenthyciad Cyllidebu i helpu gyda chôst dodrefn / offer cartref neu gostau eraill yn gysylltiedig â’r symudiad.

Sut y gallaf ddod o hyd i eiddo?

Cewch chwilio am Eiddo Rhentu Preifat sydd ar gael ar y wefan hon.

Mae’r wefan Rhentu Doeth Cymru yn rhoi manylion landlordiaid sydd wedi eu cofrestru ac os yn angenrheidiol wedi trwyddedu ac felly dylai ddarparu llety a reolir yn dda. Yn yr un modd, mae’r wefan ARLA yn darparu gwybodaeth am asiantaethau gosod sy’n bodloni safonau rheoli proffesiynol penodol.

Mae Gwasanaethau Tai Cyngor Sir Ynys Môn yn cynorthwyo landlordiaid i cofrestru ac os yn angenrheidiol wedi trwyddedu. Cysylltwch os gwelwch yn dda gyda’r Swyddog Cyswllt Landlordiaid Preifat ar 01248 752167.

Gellwch hefyd ymweld â ‘Right Move’ sy’n rhestru eiddo rhent preifat sy’n cael eu rheoli gan asiantaethau gosod tai ar Ynys Môn neu edrych yn y Wasg lleol.

Fyddai gennych ddiddordeb mewn rhannu tŷ neu gymryd lojar?

Bydd newidiadau i Budd-dal Tai yn golygu y bydd llawer o bobl yn ei chael hi’n anodd i gael hyd i lety fforddiadwy neu gynnal eu cartref presennol. Gall rhentu ystafell sbâr eich cynorthwyo i gwrdd â’ch costau tai a helpu rhywun arall allai fod yn chwilio am lety fforddiadwy.

Mae ‘House Share Wales’ yn ceisio helpu pobl gyda llety i ddod o hyd i lojars a helpu pobl sydd angen llety ddod o hyd i ystafell. Mae wedi ei sefydlu gan Llywodraeth Cymru gyda’r DWP a phartneriaid tai eraill yng Nghymru. Ewch i ymweld â’r tudalennau canlynol am ragor o wybodaeth - Find a Room a Find a Tenant

Mwy o wybodaeth ar rhentu yn y sector breifat.

Cysylltwch â'r Adain Iechyd yr Amgylchedd

Adran Gwarchod y Cyhoedd
Rheoleiddio a Datblygu Economaidd
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Tim Gorfodaeth Tai Sector Breifat: 01248 752820
Email:iechydyramgylchedd@ynysmon.gov.uk
We welcome calls in Welsh and English

Eich Arian Chi, Eich Cartref Chi

 Yn gweithio i fynd i’r afael ac eithrio ariannol ymhlith tenantiaid y Sector Rhent Preifat yng Nghymru ac i baratoi pobl ar gyfer cyflwyno Credyd Cynhwysol.

Cysylltu â Gwasanaethau Tai

Gwasanaethau Tai
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Gwasanaethau Cwsmer Tai: 01248 752200
adrantai@ynysmon.gov.uk
Cynnal a chadw: 08081 68 56 52
trwsiotai@ynysmon.gov.uk We welcome calls in Welsh and English

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 6 Medi 2017 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?