Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Tai amlbreswyliaeth (TA)

Beth yw TA?

O dan Deddf Tai 2004, dyma yw TA :-

  • tŷ cyfan neu fflat a ddefnyddir gan dri thenant neu fwy sy’n ffurfio dwy aelwyd neu fwy ac sy’n rhannu cegin, ystafell ymolchi neu doiled
  • tŷ sydd wedi ei addasu yn fflatiau un ystafell neu lety arall nad yw’n hunangynhwysol ac sy’n cael ei ddefnyddio gan dri thenant neu fwy, yn ffurfio dwy aelwyd neu fwy ac yn rhannu cegin, ystafell ymolchi neu doiled
  • tŷ wedi ei addasu sy’n cynnwys un fflat neu fwy nad ydynt yn gyfan gwbl hunangynhwysol ac sy’n cael eu defnyddio gan dri thenant neu fwy yn defnyddio dwy aelwyd neu fwy
  • adeilad wedi ai addasu yn gyfan gwbl yn fflatiau hunangynhwysol lle bo llai na dwy ran o dair ohonynt ym mherchnogaeth y perchennog a lle nad oedd yr addasiad yn cydymffurfio â Rheoliadau Adeiladu 1991

Trwyddedu TA

Trwyddedu Mandadol

Mae Deddf Tai 2004 yn darparu ar gyfer rhoi Trwydded Fandadol i rai TA

Yn gyffredinol bydd TA angen Trwydded Fandadol os yw’n

  • cael ei rannu gan bum person neu fwy sydd
  • yn rhannu cyfleusterau fel ystafell ymolchi a chegin a
  • bod i’r eiddo dri llawr neu fwy (yn cynnwys selerydd, atig ac unedau masnachol

(“Trwyddedau Mandadol i TA” am fwy o wybodaeth am hyn).

Trwyddedu Ychwanegol

Ers 19 o Medi 2013 mae’n ofynol i pob ty amlbreswyliaeth ar Ynys Môn gael trwydded ychwanegol gan eithrio’r rhai sy’n destun trwydded mandadol.

Cynghori’r Landlordiaid, rhai sy’n gosod/rheoli a thenantiaid i gael cyngor gan Dîm Gorfodaeth Tai Sector Preifat i gael gwybod a yw eu heiddo yn dod o dan y Cynllun Trwyddedu Ychwanegol.

(Gweler y ddolen isod “Taflen TA ar gyfer Trwyddedu Ychwanegol” sy’n egluro’r gwahanol fathau o eiddo sy’n dod o dan y Trwyddedu Ychwanegol).

Cysylltwch â'r Adain Iechyd yr Amgylchedd

Adran Gwarchod y Cyhoedd
Rheoleiddio a Datblygu Economaidd
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Tim Gorfodaeth Tai Sector Breifat: 01248 752820
Email:iechydyramgylchedd@ynysmon.gov.uk
We welcome calls in Welsh and English

Cysylltu â Gwasanaethau Tai

Gwasanaethau Tai
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Gwasanaethau Cwsmer Tai: 01248 752200
adrantai@ynysmon.gov.uk
Cynnal a chadw: 08081 68 56 52
trwsiotai@ynysmon.gov.uk We welcome calls in Welsh and English

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 22 Gorff 2016 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?