Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Beth yw Hawliau Tramwy Cyhoeddus?

Yn ddryslyd am y gwahanol fathau o lwybrau cyhoeddus, llwybrau ceffylau a chilffyrdd? Rydym yn darparu arweiniad clir i’ch helpu i fwynhau Ynys Môn.

Ceir ychydig dros 1081 km o hawliau tramwy cyhoeddus ym Môn - 1069 km o lwybrau troed ac oddeutu 12 km o lwybrau ceffyl, ‘cilffyrdd cyfyngedig’ a ‘chilffyrdd sydd ar agor i unrhyw draffig’. Mae’r Cyngor yn gweithio’n agos gyda defnyddwyr a thirfeddianwyr er mwyn cadw’r rhwydwaith mewn cyflwr da i bawb ei fwynhau.

Fel ffordd gyhoeddus, priffordd y gall pawb ei defnyddio ar unrhyw adeg yw hawl dramwy gyhoeddus. Caiff hawliau tramwy eu dosbarthu’n unol â natur hawliau’r cyhoedd arnynt. Ceir pedwar categori o hawl dramwy gyhoeddus:

Llwybrau cyhoeddus

Ar gyfer cerddwyr yn unig. Caniateir i chi fynd â choets babi, cadair wthio neu gadair olwyn ar hyd unrhyw lwybr cyhoeddus - ond byddwch yn ymwybodol nad yw nifer o lwybrau - yn enwedig felly yn y cefn gwlad - yn addas ar eu cyfer.

Caiff llwybrau cyhoeddus eu marcio’n aml gyda saethau melyn.

Llwybr ceffylau cyhoeddus

Ar gyfer cerddwyr, marchogion, a seiclwyr. Rhaid i seiclwyr ildio i gerddwyr a marchogion. Caiff llwybrau ceffylau eu marcio’n aml gyda saethau glas.

‘Cilffyrdd cyfyngedig’

Mae ‘cilffyrdd cyhoeddus’ ar gael i gerddwyr, marchogion, seiclwyr a cherbydau a dynnir gan geffylau’n unig. Categori newydd o hawl dramwy gyhoeddus yw hwn a gyflwynwyd gan Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000. Cafodd pob llwybr oedd wedi’i gofnodi’n ‘ffordd a ddefnyddir fel llwybr cyhoeddus’ yn union cyn dechrau adran berthnasol Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2006, ei newid i ‘gilffordd gyfyngedig’.

Caiff cilffyrdd cyfyngedig eu marcio’n aml gyda saethau piws.

‘Cilffyrdd sydd ar agor i unrhyw draffig’

Fel yr awgryma’r enw, mae’r llwybrau hyn ar gyfer cerddwyr, marchogion, seiclwyr a cherbydau - yn cynnwys cerbydau a dynnir gan geffylau, beiciau â modur a cherbydau eraill â modur. Fe’u gelwir ,yn syml, yn gilffyrdd. Weithiau caiff cilffyrdd sydd ar agor i unrhyw draffig eu marcio gyda saethau coch.

Hawliau cyhoeddus a hawliau preifat

Byddwch yn ofalus i wahaniaethu rhwng hawliau tramwy cyhoeddus a hawliau tramwy preifat. Nid yw’r Cyngor yn dal cofnod o hawliau mynediad, ffyrddfraint na hawddfreintiau preifat. Mae rheolau gwahanol yn berthnasol iddynt - dylech geisio cyngor cyfreithiol eich hun ar y cyfryw faterion.

Rydych yn debygol o ddod ar draws sawl term arall a ddefnyddir i ddisgrifio llwybrau yr ydych yn dymuno eu dilyn. Os ydych wedi pendroni drostynt erioed yna dilynwch y ddolen isod i ganfod beth yw’r termau a ddefnyddir i ddisgrifio llwybrau.

Cysylltwch â'r Gwasanaeth Priffyrdd a Thrafnidiaeth

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752300
We welcome calls in Welsh or English
Ebost: priffyrdd@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 1 Gorff 2013 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?