Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Y Map a’r Datganiad Statudol

Cofnod cyfreithiol o hawliau’r cyhoedd i ddefnyddio llwybrau troed, llwybrau ceffylau a chilffyrdd yw’r Map a’r Datganiad Swyddogol.

Mae modd mapio’r hawliau tramwy cyhoeddus - gwaith sy’n seiliedig ar y Map Swyddogol - trwy ddefnyddio’r sustem Mapio Ar lein.

Isod ceir atebion i’r cwestiynau a ofynnir amlaf:

Beth yw’r ‘Map Swyddogol’?

Mewn gwirionedd, yr hyn yw’r Map Swyddogol yw nifer o fapiau ar wahân sy’n dangos taith cannoedd o lwybrau troed, llwybrau ceffyl, ‘cilffyrdd cyfyngedig’ a ‘chilffyrdd sy’n agored i unrhyw draffig’ cyhoeddus ac unigol ac a gofnodir ledled Ynys Môn. Cofnod cyfreithiol o hawliau’r cyhoedd arnynt yw’r mapiau hyn a’r datganiad Swyddogol.  Mae’r rhan fwyaf o’r mapiau hyn ar raddfa o 1:10,000 (e.e. oddeutu 6 modfedd i’r filltir).

Beth yw’r ‘Datganiad’?

Mae’r Datganiad Swyddogol sydd ar gyfer pob ffordd dramwy yn disgrifio’r llwybr ac unrhyw gyfyngiadau sydd ar ei ddefnyddio.  Mae’r datganiadau ar gyfer y rhan fwyaf o lwybrau Ynys Môn yn fyr iawn!  Ceir mwy o fanylion yn y rhai ar gyfer llwybrau newydd.

Fedra’ i ddibynnu ar fapiau Arolwg Ordnans (AO) i ddangos hawliau tramwy yn gywir?

Yn amlach na pheidio, mae mapiau Swyddogol yn cael eu hargraffu ar raddfa o 1:10,000 felly ceir gostyngiad bychan yng nghywirdeb union daith llwybr pan gaiff ei throsglwyddo i fap 1:25,000 neu 1:50,000. Hyd yn oed wedyn, mae’r mapiau hyn yn fwy na digonol ar gyfer y rhan fwyaf o bethau - cyfeirio, astudio neu gynllunio eich taith. Nid oes modd i fap AO fyth fod yn gwbl gyfredol gan fod newid yn gyson - mae hyn mor wir yng nghyswllt hawliau tramwy ag ydyw yng nghyswllt unrhyw agwedd arall o’r tirlun.  Fodd bynnag, gallwch ddisgwyl y bydd y rhan fwyaf o’r rhwydwaith llwybrau i’w gweld yn gywir ar y mapiau diweddaraf sydd ar gael yn y siopau.

Pa bryd gafodd y Map ei gyhoeddi?

Dechreuwyd paratoi’r map yn gynnar ym 50au’r ugeinfed ganrif, ar ôl pasio Deddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i’r Cefn Gwlad 1949.  Cynhaliwyd arolygon cychwynnol gan gynghorau tref/plwyf a grwpiau cerdded.  Yn sgìl ymgynghoriad hir gyda thirfeddianwyr a defnyddwyr llwybrau, ymhen hir a hwyr, cyhoeddwyd y Map Swyddogol ar gyfer Ynys Môn ym 1958. 

Yna cafwyd adolygiadau cynyddol o’r Map a’r Datganiad a daeth yr olaf o’r rhain i ben yn 1988. Unwaith y daeth Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 i ben cafodd y Map Swyddogol ei adolygu’n gyson.

Pa mor gyfredol yw’r Map Swyddogol, felly?

Ers cyhoeddi’r Map Swyddogol, gwnaed amryfal orchmynion cyfreithiol i’w newid.  Mae’r rhain yn adlewyrchu’r sawl achos o arallgyfeirio, creu a chau llwybrau ynghyd â newidiadau eraill sydd wedi digwydd ers paratoi’r map.  Mae’r Cyngor yn gweithio tuag at gyhoeddi ‘Map Swyddogol Cyfun’ i Ynys Môn fydd yn ymgorffori’r holl newidiadau hyn.  Yn y cyfamser, mae’r Cyngor yn cadw copïau gweithiol cyfredol o’r Map sydd ar gael i’r cyhoedd eu harchwilio ynghyd â’r sustem Mapio Ar Lein.

Lle gallaf weld y Map Swyddogol?

Mae’r Map(iau) gwreiddiol a’r copïau gweithiol ar gael i’r cyhoedd eu harchwilio yn ystod oriau gweithio arferol, yn y Swyddfa Hawliau Tramwy. Nid oes raid gwneud apwyntiad ond fe’ch cynghorir i gysylltu â’r Uned i sicrhau bod swyddog wrth law i roi cymorth gydag unrhyw ymholiadau a fyddo gennych ynghylch y map.  Mae’r rhai a gedwir gan y cyngor ar gael i’w harchwilio yn rhad ac am ddim yn ystod oriau gweithio arferol.

Beth yw ystyr ‘Swyddogol’?

Mae gweld llwybr ar Fap Swyddogol yn brawf diamwys o’i fodolaeth yn llygaid y gyfraith.  Fodd bynnag, nid yw’r gwrthwyneb yn wir.  Nid yw’r ffaith nad yw hawl dramwy wedi’i chofnodi ar y Map, ar hyd llwybr penodol, yn dystiolaeth nad oes hawl dramwy ar hyd y llwybr hwnnw.  Yn yr un modd, efallai bod hawliau uwch e.e. hawliau marchogaeth ar hyd y llwybr a ddangosir fel llwybr troed cyhoeddus yn unig.

Beth allaf ei wneud os credaf fod y Map yn anghywir neu’n anghyflawn?

Gallwch wneud cais i’r Cyngor i gael ychwanegu llwybr at y Map Swyddogol (neu  i gael dileu un oddi arno), neu i newid statws unrhyw lwybr a ddangosir arno.  Fodd bynnag, gan yr ystyrir bod y Map Swyddogol yn brawf cyfreithiol diamwys o fodolaeth yr hawliau cyhoeddus a ddangosir arno, bydd raid i chi gyflwyno tystiolaeth gref i gefnogi eich honiad.  O gael tystiolaeth ddigonol, mae dyletswydd ar y Cyngor i wneud Gorchymyn Newid y Map Swyddogol er mwyn cyflwyno’r newid.

Er mwyn gwneud cais am Orchymyn Newid y Map Swyddogol, cysylltwch â’r Tîm Hawliau Tramwy Cyhoeddus.

Cysylltwch â'r Gwasanaeth Priffyrdd a Thrafnidiaeth

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752300
We welcome calls in Welsh or English
Ebost: priffyrdd@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 26 Hyd 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?