Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Cynllun Bathodyn Glas

Mae’r Cynllun Bathodyn Glas yn darparu consesiynau parcio i bobl gydag anabledd parhaol a sylweddol, boed y person yn yrrwr car neu’n deithiwr.

Pwrpas y cynllun yw helpu’r rhai sydd ag anabledd parhaol a sylweddol ac sy’n methu cerdded, neu sy’n ei chael yn anodd iawn i gerdded, trwy ei gwneud yn haws i barcio yn nes at eu cyrchfan.

Llywodraeth Cymru sy’n gyfrifol am ddatblygu’r polisïau ac am y deddfwriaethau, tra bo Cyngor Sir Ynys Môn, fel yr awdurdod lleol, yn gyfrifol am y gwaith o redeg y cynllun o ddydd-i-dydd ac am yr elfen orfodaeth. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni drwy ffonio 01248 750057.

Pwy all wneud cais am Fathodyn Glas?

Yr unigolion sy’n bodloni’r Meini Prawf Cymhwyster a eglurir isod, Sefydliadau a Mudiadau, e.e. Heneiddio’n Dda, Cartrefi Gofal.

Sut i wneud cais

 • drwy lenwi cais ar-lein (linc i wefan GOV.UK - ar gael yn Saesneg yn unig)
 • drwy gysylltu â Swyddog Bathodyn Glas Cyngor Sir Ynys Môn ar 01248 750057
 • drwy alw yn y Dderbynfa Cyswllt Môn, yn Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni - gweler y manylion ar yr ochr dde

Beth fydd yn digwydd nesaf?

Gofynnir i chi gwblhau ffurflen gais.

Meini Prawf Cymhwyster Awtomatig

Os ydych yn bodloni’r meini prawf cymhwyster awtomatig bydd eich cais yn cael ei brosesu. Bydd angen cael y dogfennau angenrheidiol i gadarnhau eich anhawster symudedd fel a nodir isod

Meini prawf – dim angen asesiad pellach Tystiolaeth
Mae’r ymgeisydd yn derbyn Cyfran Uwch Cydran Symudoledd y Lwfans Byw Anabledd (CUCSLBA) Llungopi wedi ei ardystio o lythyr dyfarnu’r lwfans wedi ei ddyddio o fewn 12 mis i ddyddiad y cais
Ymgeisydd yn derbyn Cydran Symudoledd y Pensiwn Rhyfel Llungopi wedi ei ardystio o lythyr dyfarnu’r cais.
Ymgeisydd yn derbyn Cynllun Iawndal y Lluoedd Arfog (tariff 1-8) Llungopi wedi ei ardystio o’r llythyr dyfarnu, sydd hefyd yn cadarnhau bod gennych anabledd parhaol sydd yn golygu eich bod yn methu cerdded neu’n cael trafferth cerdded
Ymgeisydd yn ddall neu gyda nam difrifol ar y golwg Gwybodaeth am ba awdurdod lleol sydd wedi eich cofrestru
Yr Ymgeisydd yn derbyn Taliad Annibyniaeth Bersonol (PIP) am fethu cerdded mwy na 50 metr (sgôr o 8 pwynt neu fwy o dan weithgaredd ‘symud o gwmpas’ y gyfradd symudedd.  Efallai y bydd gan rai hawl hefyd i PIP oherwydd eu bod yn ei chael yn anodd i gynllunio a dilyn siwrnai Copi wedi ei ardystio o’r llythyr dyfarnu PIP wedi ei ddyddio o fewn 12 mis i’r cais

Meini Prawf Cymhwyster - yn amodol ar asesiad pellach

Os nad ydych yn bodloni’r meini prawf ar gyfer cymhwyster awtomatig fe ofynnir i chi ddarparu’r wybodaeth ganlynol i gefnogi eich cais. Fe all yr Awdurdod Lleol hefyd ofyn i chi gwblhau ffurflen hunanasesu a byddwch angen ei hanfon ymlaen i’ch meddyg lleol. Mewn rhai achosion gofynnir i chi fynychu apwyntiad yn y swyddfa.

Meini prawf – cymhwysedd ar sail asesiad Tystiolaeth
Plant o dan 3 blwydd oed sydd angen cyfarpar meddygol swmpus neu a allai fod angen mynediad cyflym i driniaeth feddygol Llythyr gan weithiwr gofal iechyd proffesiynol sydd wedi bod yn gysylltiedig â thriniaeth eich plentyn yn rhoi manylion cyflwr meddygol eich plentyn a’r math o gyfarpar meddygol sydd ei angen
Ymgeisydd gyda nam ei fraich Trwydded yrru a thystysgrif yswiriant
Ymgeisydd yn methu cerdded neu yn cael llawer o drafferth cerdded * Tystiolaeth o asesiad arbenigol, defnydd o gymhorthion cerdded, dibyniaeth ar ocsigen a gwasanaethau eraill

* Mae cael anhawster mawr i gerdded yn golygu methu cerdded yn bell heb brofi anhawster difrifol, fel:

 • poen difrifol
 • bod yn fyr o wynt
 • methu cerdded am 30 metr
 • cerdded hyd at 80 metr ond ffactorau eraill a restrwyd yn berthnasol hefyd
 • cyflymder cerdded
 • am faint o amser y gall person gerdded
 • sut mae’r person yn cerdded (osgo, rhythm, cydsymudiad, cydbwysedd, camau)
 • defnyddio cymhorthion cerdded
 • gallu cerdded yn yr awyr agored, yn cynnwys gwahanol fathau o dirwedd
 • a yw’r ymdrech i gerdded yn peryglu bywyd y person, yn sgil salwch a chyflyrau iechyd eraill

Pa ddogfennau fydd raid i mi eu darparu?

Bydd pob cais personol angen:

 • prawf o bwy ydych
 • prawf o gyfeiriad
 • ffotograff o’r ymgeisydd

Pa ddogfennau fyddaf i eu hangen i brofi pwy ydwyf?

Prawf o bwy ydych chi: Llungopi wedi ei ardystio o un o’r canlynol:

 • eich tystysgrif geni/mabwysiadu
 • tystysgrif priodas/ysgariad
 • tystysgrif partneriaeth sifil/diddymu partneriaeth
 • trwydded yrru ddilys
 • pasport dilys
 • cerdyn adnabod y Lluoedd Arfog
 • tystysgrif o Genedligrwydd Prydeinig
 • cerdyn adnabod cenedlaetholwr tramor

Pa ddogfen fydd raid i mi ei chael fel prawf o fy nghyfeiriad?

Prawf o’ch cyfeiriad: Dylech anfon llungopi wedi ei ardystio o fil Treth Cyngor sydd yn dangos enw a chyfeiriad yr ymgeisydd. Os ydych yn rhoi yr hawl i Gyngor Môn wirio y cofnodion Treth Cyngor, y gofrestr etholwyr neu gofnodion ysgol er mwyn cadarnhau y cyfeiriad, nid oes rhaid anfon copi o fil Treth Cyngor gyda’r cais.

Prawf o’ch anabledd: Gweler y tablau uchod os gwelwch yn dda ynglŷn â meini prawf cymhwysedd.

Pa fath o ffotograff fydd angen i mi ei gyflenwi?

Llun ohonoch chi:

Mae’n rhaid i’r llun wahaniaethu’n glir rhwng y wyneb a’r cefndir a bod;

 • mewn lliw
 • 45 milimetr o hyd a 35 milimetr o led (maint pasbort)
 • wedi’i dynnu o fewn mis i ddyddiad y cais
 • yn erbyn cefndir llwyd golau neu hufen
 • heb ei ddifrodi
 • heb “lygaid coch”, cysgodion nac adlewyrchiad neu lacharedd sbectol
 • yn llun o ben cyfan yr unigolyn (heb fod unrhyw berson arall yn y golwg nac unrhyw beth yn gorchuddio’r pen oni bai fod hwnnw’n cael ei wisgo oherwydd cred grefyddol neu am resymau meddygol)
 • yn wynebu ymlaen
 • heb ddim yn cuddio’r wyneb
 • yn edrych yn syth i’r camera
 • gyda mynegiant niwtral a’r geg ar gau
 • gyda’r llygaid ar agor ac i’w gweld yn glir (heb sbectol haul neu sbectol ag arlliw a heb wallt neu sbectol yn cuddio’r llygaid)
 • mewn ffocws pendant ac yn glir
 • wedi’i argraffu’n broffesiynol neu mewn fformat digidol
 • yn dangos tebygrwydd gwirioneddol, heb ei ddiwygio

Dogfennau / gwybodaeth i gefnogi eich cais

Bydd angen i chi gyflwyno sawl dogfen i gefnogi eich cais. Anfonwch lungopi wedi ei ardystio o’r dogfennau yn hytrach na’r copi gwreiddiol gan na fydd yn bosib i ni eu dychwelyd atoch. Mae angen i’r ddogfen ddangos dyddiad o fewn y 12 mis diwethaf.

Beth ydi llungopi wedi ei ardystio?

Llungopi wedi’i ardystio yw llungopi o ddogfen sydd wedi’i ddilysu i fod yn wir gan unigolyn, nad yw’n bartner i chi nac yn aelod o’r teulu, sydd wedi’ch adnabod am o leiaf ddwy flynedd ac sydd dros 18 oed.

Dylai’r unigolyn sy’n ardystio’r dogfennau gynnwys y geiriau: “Mae’r copi hwn yn ddarlun gwir o’r gwreiddiol” wrth ymyl ei lofnod. Dylai hefyd ysgrifennu ei enw mewn llythrennau bras a’i alwedigaeth wrth ymyl y wybodaeth hon. Dyma enghreifftiau o’r mathau o bobl a fyddai’n addas:

cyfrifydd nyrs (RGN a RMN)
gweithiwr banc/cymdeithas adeiladu swyddog yn y lluoedd arfog
bargyfreithiwr optegydd
cynghorydd (lleol neu sir) fferyllydd
gwas sifil heddwas
deintydd gweithiwr cymdeithasol
swyddog y gwasanaeth tân cyfreithiwr
Ynad Heddwch syrfëwr
daliwr trwydded tŷ tafarn athro, darlithydd
swyddog llywodraeth leol swyddog undeb llafur

Os ydych yn gwneud eich cais yn Swyddfeydd y Cyngor, gall aelod o staff lungopïo, gwirio ac ardystio y dogfennau i chi (cyn belled â nad ydych yn perthyn i’r aelod o staff). Er mwyn gwneud hyn, bydd rhaid i chi fynychu Swyddfeydd y Cyngor eich hun a chael copi gwreiddiol (dim llungopi) o’ch pasbort neu drwydded yrru gyfredol gyda llun arni gyda chi.

Unrhyw wybodaeth bellach

Bydd angen i’r rhai sy’n gwneud cais am Fathodyn Glas oherwydd nam i’w breichiau nodi rhif eu trwydded yrru gan na fyddant ond yn gymwys i ddefnyddio’r bathodyn pan fyddan nhw’n gyrru’r cerbyd.

Cyswllt Môn

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: 01248 750057
Ebost:CyswlltMon@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 29 Meh 2017 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?