Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Parcio: cwestiynau a ofynnir yn aml

Beth yw’r system?

Mae Cyngor Sir Ynys Môn yn gyfrifol am roi tocynnau parcio ym Môn. O dan y drefn hon, ni fydd gwrthod cydymffurfio yn drosedd mwyach, ond yn hytrach yn dramgwydd sifil. Bydd yn parhau yn ddifrifol fodd bynnag ac yn cael ei drin felly. Er ei fod yn swnio fel y byddwch yn gallu parcio yn lle bynnag y mynnwch, nid yw’ golygu hyn o gwbl mewn gwirionedd.

Beth yw’r manteision?

  • gwella llif traffic ym Môn a fydd yn lleihau amseroedd siwrneiau – mae gyrwyr sy’n parcio ar linellau melyn neu ar y palmentydd yn achosi perygl a rhwystr i eraill
  • gwella diogelwch o amgylch ein hysgolion.  Mae parcio’n anghyfreithlon o amgylch ysgolion yn broblem fawr ac yn achosi nifer o bryderon diogelwch
  • lleihau anhwylustra i ddefnyddwyr eraill
  • gwella llif traffig a lleihau amser siwrnai ym Môn
  • osgoi sefyllfaoedd ble mae’r gwasanaeth brys yn cael eu dal yn ôl gan gerbydau sy’n achosi rhwystrau ar y ffordd
  • gwella’r amgylchedd drwy leihau’r difrod a wneir i’r palmentydd ac ymylon glaswelltog

Ai dyma ffordd Cyngor Sir Ynys Môn o geisio gwneud arian hawdd?

Na. Dim o gwbwl. Mae’r gyfraith yn nodi bod rhaid i’r drefn newydd dalu amdani ei hun fel bod yr holl arian sy’n dod i law yn mynd tuag at gynnal y gwasanaeth. Felly bydd yr arian fydd yn dod i law o’r dirwyon a’r arian o’r peiriannau talu ac arddangos yn mynd i dalu am y gwasanaeth, er enghraifft, cynnal a chadw meysydd parcio, a gwelliannau cysylltiedig â chludiant ym Môn.

Pwy sy’n gyfrifol am reoli’r cynllun?

Gwasanaeth Priffyrdd a Thrafnidiaeth Cyngor Sir Ynys Môn fydd yn rheoli’r cynllun.

Faint fydd y ddirwy?

£60 ydi’r ddirwy. Ond os byddwch yn talu o fewn 14 diwrnod caiff ei gostwng i £30. Os na fyddwch yn talu a’n bod yn gorfod gweithredu i adennill yr arian oddi wrthych, bydd y swm yn codi i £90, neu hyd yn oed yn fwy. Gall gwrthod talu’r ddirwy olygu y bydd rhaid i chi fynd gerbron llys ynadon.

Cyngor Sir Ynys Môn sy’n gyfrifol am osod y swm, ond cyn gwneud hyn bu’n ofynnol i’r cyngor ddarparu cynllun busnes i ddangos i Lywodraeth Cynulliad Cymru fod ei gynllun ariannol yn gywir. Mi oedd yn rhaid i’r cais gynnwys maint y ddirwy fydd yn cael ei chodi er mwyn sicrhau fod y swm yn ymarferol o gofio fod y cynllun angen talu amdano’i hun.

Sut mae talu’r ddirwy?

Bydd manylion llawn am sut i dalu’r ddirwy ar gefn y rhybudd talu cosb (tocyn parcio), er enghraifft, gyda cherdyn credyd neu ddebyd neu gyda siec.

Beth am gynlluniau parcio i breswylwyr?

Wedi i’r cynllun parcio newydd gael ei gyflwyno byddwn yn edrych ar y posibilrwydd o gyflwyno cynlluniau parcio ar gyfer preswylwyr mewn rhai ardaloedd ym Môn.  

Beth ydi’r gwahaniaeth rhwng swyddogion parcio a gwardeiniaid traffig?

Y gwahaniaeth rhwng swyddogion parcio a gwardeiniaid traffig yw mai’r cyngor sy’n cyflogi swyddogion parcio, tra o dan yr hen drefn roedd wardeiniaid traffig yn cael eu cyflogi gan, ac yn atebol i’r heddlu.

Fydd y swyddogion parcio yn derbyn bonws am roi cymaint o rybuddion talu cosb (dirwyon) ag y gallant?

Na. Dim o gwbl. Nid oes unrhyw gymhelliad na bonws dan sylw. Bydd yr holl swyddogion parcio yn cael eu hyfforddi’n llawn ar sut, pryd a pham y cânt ac y dylent roi rhybuddion talu cosb.

Fydd yr heddlu yn gallu rhoi tocynnau?

Dim ond mewn achosion ble bydd cerbydau yn achosi rhwystr neu berygl, ond rhybuddion cosb benodol yw’r rhain. Dylid nodi  bod yr heddlu dal yn gyfrifol am orfodi’r rheoliadau sy’n ymwneud â thraffig symudol neu droseddau’n ymwneud â pheri rhwystr ar y priffyrdd.

Fydd yn effeithio ar bobl gydag anableddau?

Ni fydd newidiadau yn effeithio ar le gall pobl gydag anableddau barcio. Fodd bynnag, byddant yn elwa o’r ffaith y dylai’r newidiadau arwain at leihad yn nifer y gyrwyr sydd ddim yn anabl yn parcio’n anghyfreithlon yn y mannau sydd wedi eu dynodi ar gyfer gyrwyr gydag anableddau.

Ers 2003, nid yw bathodynnau oren wedi bod yn ddilys. Rhaid i yrwyr anabl ddangos bathodyn glas sy’n cael ei gydnabod gan holl aelod-wledydd yr Undeb Ewropeaidd.

Bydd pawb sydd â hawl i fathodyn glas yn derbyn copi o lyfryn yr Adran dros Drafnidiaeth (DfT) “Cynllun Bathodyn Glas”. Mae hwn yn egluro pa oddefiadau parcio sy’n bod (a pha rai nad ydynt) a beth yw cyfrifoldebau perchennog y bathodyn o ran ei ddefnyddio.

Mae defnyddio bathodynnau’n dwyllodrus yn broblem fawr ledled y wlad. Ni chaniateir benthyg bathodynnau i ffrindiau na pherthnasau a chânt eu tynnu’n ôl os bydd y perchennog yn eu camddefnyddio.

Mae’n drosedd i bobl nad ydynt yn anabl ddefnyddio bathodyn glas ac mae modd dirwyo troseddwyr hyd at £1,000. Mae hefyd yn drosedd gyrru cerbyd gan ddangos bathodyn glas oni bai fod deiliad y bathodyn yn y cerbyd, ac eithrio mewn amgylchiadau penodol iawn a ddisgrifir yn y llyfryn. Bydd y rhain yn aros yn droseddau o dan y cynllun gorfodi rheolau parcio newydd.

Ble alla i barcio gyda bathodyn glas?

Ar Ynys Môn, mae deiliad Bathodynnau Glas a’r hawl i barcio am ddim mewn unrhyw fae oddi fewn i’r meysydd parcio talu ac arddangos os yw bathodyn dilys yn cael ei arddangos.

Wrth arddangos y bathodyn ar “dashboard” y modur, gwnewch yn sicr bod y rhif cyfresol a’r dyddiad dirwyn i ben yn ymddangos yn hytrach na’ch llun a’ch enw.

Mae eithriadau’n bodoli - mae rhagor o wybodaeth yn y llyfryn gwybodaeth sydd wedi ei atodi ar dudalen Bathodyn Glas.

Beth os dwi’n meddwl fy mod wedi cael dirwy ar gam?

Ysgrifennwch atom gan ddweud pam rydych yn meddwl ei fod yn annheg. Bydd cyfeiriad cyswllt ar gefn y tocyn. Byddwn yn ystyried eich dadleuon ac yn ymateb.

Os ydym yn credu fod rheswm dilys dros y rhybudd talu cosb (dirwy) ond eich bod yn anhapus gyda’r penderfyniad mae gennych hawl i apelio at gorff dyfarnu annibynnol (Y Gwasanaeth Cenedlaethol Dyfarnu ar Barcio). Byddwn yn dweud wrthych gyda phwy i gysylltu os byddwch eisiau gwneud hyn.

Pa feysydd parcio fydd yn cael eu heffeithio? 

Dim ond meysydd parcio o dan reolaeth y cyngor fydd yn cael eu heffeithio. Hynny ydi, nid yw’n effeithio ar feysydd parcio preifat.

Fyddwch chi’n clampio cerbydau a’u symud i ffwrdd?

Nid yw’n fwriad clampio ar hyn o bryd, ond bydd gan y cyngor hawl i awdurdodi symud cerbydau sy’n achosi rhwystr.  Bydd yr heddlu hefyd yn cadw eu pwerau presennol yn hyn o beth.

Beth yw’r oriau gorfodi?

Mae’r oriau gorfodi yn amrywio o safle i safle. Cyfrifoldeb y gyrwr yw edrych ar yr amseroedd a’r rheolau sy’n cael eu dangos ar arwyddion. 

Cysylltwch â'r Gwasanaeth Priffyrdd a Thrafnidiaeth

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752300
We welcome calls in Welsh or English
Ebost: priffyrdd@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 3 Maw 2011 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?