Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Cardiau bws - pobl hyn ac anabl

Mae pensiynwyr a rhai personau anabl cymwys yn cael teithio am ddim ar wasanaethau bysiau lleol ledled Cymru.

Pwy all gael tocyn?

Mae gennych hawl i gael tocyn os ydych yn byw yn barhaol ar yr ynys ac yn:

  • 60 mlwydd oed neu drosodd neu
  • yn ddall neu’n rhannol ddall neu
  • yn fyddar neu’n drwm iawn eich clyw neu
  • gydag anabledd neu gydag anaf sylweddol sydd yn cael effaith andwyol tymor hir ar eich gallu i gerdded neu
  • heb freichiau neu wedi colli’r defnydd o’r ddwy fraich am dymor hir
  • gydag anabledd dysgu, hynny yw, mewn cyflwr o ddatblygiad meddyliol anghyflawn sydd yn cynnwys amhariad o safbwynt deallusrwydd sylweddol a datblygiad cymdeithasol neu
  • yn methu cael, pe bai cais yn cael ei wneud, trwydded i yrru cerbyd modur o dan Ran III Deddf Traffig y Ffordd 1988, yn unol ag adain 92 o’r ddeddf, (ffitrwydd corfforol) ac eithrio am resymau camddefnydd parhaol o gyffuriau neu alcohol.

Angen cymorthydd i deithio?

Gall person gyda anabledd difrifol wneud cais am gerdyn i alluogi un cymorthydd deithio gyda’r person. Mae person yn gymwys i dderbyn tocyn cymorthydd lle mae barn feddygol yn cadarnhau na all yr ymgeisydd ddefnyddio cludiant cyhoeddus heb gymorth. Sylwch nad oes raid i effaith yr anabledd fod yn ddigon drwg i’r sawl sydd â cherdyn orfod cael help ar bob siwrnai. Bydd angen tystiolaeth feddygol i gadarnhau’r angen.

Faint yw cost y tocyn?

Ni fydd tâl ar gyfer cyhoeddi’r tocyn, er mi fydd Cyngor Sir Ynys Môn yn codi tâl am gyhoeddi tocyn yn lle un a gollwyd.

Ffurflenni cais

Gellir lawrlwytho copi o’r ffurflen gais - gweler yr atodiad isod. Mae rhaid i brintio a llenwi i mewn y ffurflen gais. Ein cyfeiriad yw ar y ffurflen.

Ceir ffurflenni printiedig ar gael o lyfrgelloedd lleol. Mae hefyd ar gael trwy gysylltu â’r Gwasanaeth Priffyrdd a Thrafnidiaeth - gweler y fanylion cyswllt ar y dde.

Sut rydym yn defnyddio eich manylion personol

Bydd y wybodaeth a ddarperir ar y ffurflen hon yn cael ei defnyddio i bwrpasau gweinyddol. Fe ellir ei datgelu i adrannau eraill o fewn y cyngor ac asiantaethau perthnasol eraill yn unol â chofrestriad y cyngor o dan y Ddeddf Diogelu Data 1998.

Cysylltwch â'r Gwasanaeth Priffyrdd a Thrafnidiaeth

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752300
We welcome calls in Welsh or English
Ebost: priffyrdd@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 24 Mai 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?